S výukou informatiky se studenti na naší škole setkávají nejprve jako s povinným předmětem a ve vyšších ročnících si mohou vybrat volitelné semináře zaměřené na různé oblasti podle svého zájmu.

U nižšího stupně osmiletého studia mají žáci povinnou informatiku čtyři roky - v primě, sekundě, tercii (po jedné hodině týdně), v kvartě (zaměření živé jazyky má jednu hodinu týdně, všeobecné zaměření dvě hodiny týdně).

U vyššího stupně osmiletého studia a čtyřletého studia probíhá povinná informatika dva roky - v kvintě a sextě a v 1. a 2. ročníku - vždy po dvou hodinách týdně.

Během studia čekají studenty tato témata:

  • Data, informace a modelování
  • Algoritmizace a programování
  • Informační systémy
  • Digitální technologie


 

K výuce informatiky slouží dvě počítačové učebny vybavené učitelskou stanicí propojenou s dataprojektorem. Studentům je k dispozici 16 nebo 20 počítačů zapojených do počítačové sítě. Obě učebny jsou v informatikou neobsazených hodinách přístupné i pro výuku ostatních předmětů.

K dispozici je též mobilní počítačová učebna - 17 notebooků, které je možno přenést do libovolné učebny.

Pro výuku ostatních předmětů je využíváno několik učeben s interaktivní tabulí, běžné učebny s počítačem a dataprojektorem a též notebooky s mobilními dataprojektory.

Každému studentovi je se vstupem na naši školu přidělena elektronická adresa a přístup do počítačové sítě, které používá během celého studia. Škola má trvalé vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím optického kabelu. V celém prostoru školy mohou studenti využívat školní wi-fi připojení. Počítačovou učebnu mohou po domluvě studenti využívat  i mimo výuku v odpoledních hodinách nebo během přestávek. Na chodbě je jim k dispozici kopírka s možností tisku a kopírování jak černobílého, tak barevného (prostřednictvím Plzeňské karty, kterou si pro kopírování aktivují a kopie zaplatí v ekonomickém oddělení školy).

Ing. Simona Martínková