Na naší škole se žáci věnují studiu zeměpisu od primy do septimy osmiletého gymnázia a v prvním až třetím ročníku čtyřletého gymnázia. Pokud studenti chtějí ze zeměpisu maturovat nebo se o geografii více zajímají, mohou si ještě ve vyšších ročnících vybrat volitelný seminář ze zeměpisu.

Okruhy učiva zahrnují veškeré oblasti zeměpisu od postavení Země ve vesmíru, stavbu zemského tělesa, kartografii, přírodní a společenské složky krajiny, jednotlivé regiony a státy světa včetně České republiky, ekologii až po praktický zeměpis. Zejména poznatky praktického zeměpisu studenti pravidelně využívají při přípravě exkurzí a školních výletů. Již tradicí se staly zahraniční exkurze, které se snažíme realizovat každé dva roky. Studenty velmi oblíbenou oblastí je Norko, kam se vracíme pravidelně, ale navštívili jsme i Irsko, Skotsko nebo Slovensko. V kvartách jsme zařadili (spolu s předmětovou komisí biologie a chemie) vícedenní exkurzi v rámci České republiky, kterou vždy zaměřujeme na určitý region.

Velký důraz je kladen na práci s atlasem, odbornou literaturou a odbornými časopisy a v neposlední řadě mají žáci možnost využít i speciálních programů na počítači nebo interaktivní tabule. Se studenty navštěvujeme geografické programy z projektů geografických společností Planeta 3000 nebo Svět kolem nás, dále se zapojujeme do Dnů geografie, kde je možno si vybrat z přednášek na různá témata.

Cílem výuky je nejen získat obecné povědomí o jednotlivých státech a kontinentech, ale hlavně poznat svět v souvislostech, pochopit zákonitosti územního vývoje a změn v krajině kolem nás. Speciální důraz je kladen v závěru studia na poznání místní krajiny, zajímavostí v okolí našeho města a praktické uplatnění získaných poznatků. Mělo by být samozřejmostí, že se studenti orientují v dění současných světových událostí.

Snažíme se připravovat žáky především ke studiu na vysokých školách, a proto se úzce nespecializujeme jen na jednu oblast zeměpisu, ale snažíme se poskytnout studentům širší rozhled, na kterém budou moci stavět v případě dalšího studia přírodních věd a který jim postačí i v případě studia jiných oborů.
O tom, že se nám to snad daří, svědčí pravidelná úspěšná účast našich studentů v soutěži Eurorebus a hlavně v zeměpisné olympiádě, kde se naši studenti umisťují na předních místech minimálně v regionálním kole.

Mgr. Ilona Kloudová