V osmiletém studiu jazykového zaměření probíhá výuka chemie již od primy a končí v septimě, u všeobecného zaměření probíhá výuka od sekundy až do oktávy.

Na nižším stupni gymnázia se žáci seznamují se základy chemie. V dalších ročnících (a stejně tak i u čtyřletého studia) pak přijde na řadu:

  • obecná chemie
  • anorganická chemie
  • organická chemie
  • biochemie

Součástí výuky jsou ve vybraných ročnících hodiny laboratorních cvičení v chemické laboratoři. Ve všeobecně zaměřených třídách mají laboratorní cvičení v sekundě a tercii a pak v kvintě a septimě, v jazykových třídách jsou pouze v sekundě a septimě. 
U čtyřletých oborů jsou laboratorní cvičení ve 2. a 3. ročníku, ale pouze ve všeobecně zaměřených třídách.

V tercii nabízíme v rámci volitelného předmětu Chemicko-biologické cvičení možnost vyzkoušet si jednoduché laboratorní pokusy. 
V septimě osmiletého nebo ve 3. ročníku čtyřletého studia si zájemci mohou rozšířit chemické vzdělání v rámci volitelného semináře, ve kterém se velký důraz klade i na výuku v chemické laboratoři.

V posledním ročníku nabízíme studentům Seminář a cvičení z chemie, kde si své znalosti mohou prohloubit zejména adepti studia přírodovědně zaměřených oborů.

Tento seminář slouží i jako příprava k maturitní zkoušce i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Naši studenti se již tradičně zúčastňují soutěží Chemické olympiády. V posledních letech se pravidelně umisťují na předních místech i v nejvyšší kategorii této studentské soutěže, včetně mezinárodních úspěchů.

Pro chemické nadšence se každoročně nabízí možnost experimentování v rámci chemického kroužku.

Absolventi naší školy velmi dobře zvládají i přijímací zkoušky na vysoké školy, kde je potřeba prokazovat znalosti z chemie (lékařské, farmaceutické, přírodovědné fakulty aj).

Mgr. Jana Brichtová

Naše aktivity