Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/24

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – viz https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

V letošním školním roce budou žáci povinně konat 2 zkoušky společné části (státní – z českého jazyka a matematiky nebo z českého jazyka a cizího jazyka) + 2 zkoušky profilové části (školní) maturitní zkoušky z libovolných jiných předmětů, než si zvolili ve společné části.

Všichni studenti budou mít povinnou jednu zkoušku z cizího jazyka (ve společné nebo profilové části – dle vlastního uvážení).

Studenti jazykových tříd budou povinně maturovat z 1. (hlavního) jazyka (ve společné nebo profilové části – dle vlastního uvážení).

Žák podává přihlášku k MZ řediteli školy, a to do 1. 12. 2023 pro jarní zkušební období a do 25. 6. 2024 pro podzimní zkušební období.

Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP ze školského poradenského zařízení.

V jarním zkušebním období se konají didaktické testy 2.–7. května 2024.

Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí buď matematiku, nebo cizí jazyk (povinná). Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám a k nepovinné zkoušce matematika rozšiřující.

Profilová část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a ústní zkoušky a z povinné zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky a z dalších dvou povinných zkoušek z nabídky ředitele školy.

Pro školní rok 2023/24 stanovil ředitel školy pro profilovou část MZ 2 povinné zkoušky a dále maximálně 2 nepovinné zkoušky. Žák nesmí maturovat v profilové části MZ ze stejného předmětu jako ve společné části MZ.

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem.

Ředitel MG rozhodl, že je možné nahradit jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Žák musí doložit jazykový certifikát, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Totéž platí pro jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka.

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. 3. 2024.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – písemná zkouška z ČJ – 3. 4. 2024

• Jde o souvislý text odpovídající slohové práci s minimálním rozsahem 250 slov.
• Žák si vybírá téma své práce ze 4 zadání, která stanovuje ředitel školy.
• Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně výběru zadání.
• Povolená pomůcka – Pravidla českého pravopisu.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – písemná zkouška z cizího jazyka – 5. 4. 2024

• Jde o souvislý text či texty v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.
• Jedno či více zadání stanoví ředitel školy.
• Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně volby zadání.
• Povolená pomůcka – příslušný slovník cizího jazyka.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební komisí trvající 15 minut – 20.–24. 5. 2024

• Zkoušky profilové části maturitní zkoušky mají povahu ústní zkoušky v délce trvání 15 minut.
• Každá zkouška profilové části se hodnotí zvlášť, hodnotí se známkou 1 až 5.
• Předmětem hodnocení profilových zkoušek všeobecně vzdělávacích předmětů je
     - odborná kompetence – znalost faktů, zákonitostí, pochopení vztahů
     - jazyková kompetence – kultivovanost, výstižnost vyjádření zadaného tématu, znalost terminologie.

Žák předkládá do 31. 3. 2024 svůj seznam 20 literárních děl, které sestaví ze školního seznamu četby (Kánon literatury ke státní maturitě).

Nabídka zkoušek v profilové části maturitní zkoušky:

• Anglický jazyk – písemná práce a ústní forma
• Německý jazyk – písemná práce a ústní forma
• Dějepis – ústní forma
• Zeměpis – ústní forma
• Matematika – ústní forma
• Fyzika – ústní forma
• Chemie – ústní forma
• Biologie – ústní forma
• Základy společenských věd – ústní forma
• Informační a komunikační technologie – ústní forma

Vyhrazuji si právo provést úpravy v souladu se změnami ve školské legislativě.

V Plzni 31. 10. 2023

Mgr. Radim Skočný, ředitel školy


Maturitní témata pro školní rok 2023/2024

  Matematika    Zeměpis    Fyzika   Ivt
  Chemie   Dějepis   Aj 4. A, OKA   Aj 4. A, 4. B, OKA, OKB
  Biologie   Zsv   Nj 4. A, OKA    Nj 4. A, 4. B, OKA, OKB 

 

Pozn.: Pokud je u některého předmětu v PDF dokumentu uveden starší školní rok, neznamená to, že by nebyl aktuální, pouze nedošlo k žádné změně v seznamu témat.