Deutsches Sprachdiplom II

Na Masarykově gymnáziu v Plzni mohou žáci skládat mezinárodní zkoušku Deutsches Sprachdiplom II (Německý jazykový diplom II) na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. V cirka tříleté posloupnosti jsou na ni připravováni ve vyučování (jazykové třídy, poloviny s hlavním jazykem NJ) a semináři (pro ostatní studenty jak anglické poloviny jazykově orientovaných tříd, tak studenty všeobecného zaměření) – obé vede německá lektorka Sofia Iliadis. Zkouška samotná probíhá fakultativně ve 4. ročníku a v oktávě. Úspěšně složená zkouška je na úrovni B2/C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Představuje kompetentní užívání jazyka, usnadňuje přístup ke studiu a samotné studium na vysokých školách v německy mluvících zemích a na řadě českých vysokých škol je bonifikací při přijímacích zkouškách.

Splněná zkouška DSD II znamenala kdysi pro žáka také úspěšně složenou maturitní zkoušku z německého jazyka, a to profilovou, „školní“ část. O znovuzavedení této praxe se nadále snaží jak německá strana (Zentrale für Auslandsschulwesen, Kultusministeriumkonferenz, aj.), tak také vedení českých středních a základních škol, které patří do okruhu certifikovaných „sprachdiplomových škol“ (celkem 24 v celé ČR) Certifikace – pravidelná a opakovaná zvyšuje také odbornou způsobilost zdejších učitelů, kteří přispívají ke zdárnému složení zkoušky i během klasické výuky NJ.

Zkouška se skládá ze čtyř částí. Písemnou formou (půldenní zkouška) na začátku prosince probíhá porozumění čtenému textu a porozumění slyšenému textu a prověřuje se zde globální, selektivní a detailní porozumění. Součástí je také „písemná komunikace“, slohová práce, v níž žáci zpracovávají v souvislém textu zadané téma. Poslední část zkoušky je ústní komunikace (20 minut). Termín je určen v období po písemné části do poloviny ledna. Obsahem je jednak vyjádření žáka k neznámému vylosovanému tématu a jednak prezentace formulovaná jako „pro und kontra“ určité aktuální problematiky, kterou si žáci sami zvolí, ale musí ji schválit odborný poradce Německé centrály pro vzdělávání v cizině v České republice. Po předvedení této části následuje diskuse k tématu.

Pro úspěšné vykonání DSD II musí žák uspět ve všech částech minimálně na úrovni B2. Veškeré písemné vyhotovení je opravováno centrálně v Německu, ústní část hodnotí tříčlenná komise tvořená  německým odborným poradcem, německým lektorem a učitelem němčiny ze školy.

Diplom Deutsches Sprachdiplom II obdrží úspěšní absolventi během slavnostního předání maturitního vysvědčení.

Na naší škole skládají žáci nižších ročníků již šestým rokem také zkoušku Sprachdiplom I, což je podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň A2/B1.

Mgr. Martina Walterová
vyučující německého jazyka

Další informace najdete v této prezentaci.

Němčina - výhoda pro budoucí studium - možnosti studia na vysoké škole v Německu - více zde.


Am Masaryk Gymnasium können die SchülerInnen die internationale Prüfung Deutsches Sprachdiplom II ablegen, und zwar sowohl am achtjährigen als auch am vierjährigen Gymnasium. Ca. drei Jahre lang werden sie im Unterricht (Deutschgruppen in den sprachlich orientierten Klassen) und im Seminar (alle anderen SchülerInnen) vorbereitet – beides wird von unserer Deutschlektorin Sofia Iliadis geleitet. Die Prüfung selbst findet fakultativ im Abiturjahr des vier-oder achtjährigen Gymnasiums statt. Diese erfolgreich bestandene Prüfung entspricht dem sprachlichen Niveau B2/C1 nach dem Europäischen Referenzrahmen und stellt ausgezeichnete sprachliche Kompetenz dar, ermöglicht den Zutritt zum Uni- oder Hochschulstudium in den deutschsprachigen Ländern und ebenso in der Tschechischen Republik, wobei sie eine Art Punktevergütung bei den Aufnahmeprüfungen bildet.

Einst bedeutete DSD II auch eine erfolgreich bestandene Abiturprüfung im Fach Deutsch in der Tschechischen Republik. Es bemühen sich um die Wiedereinführung dieser nützlichen Praxis nicht nur die deutsche Seite (Zentrale für Auslandsschulwesen, Kultusministeriumkonferenz, etc.), sondern auch die Leitungen aller 24 Sprachdiplomschulen in Tschechien. Stichwort Zertifikation – regelmäßige und wiederholte Zertfikation der Lehrkräfte am Masaryk Gymnasium erhöht ihre Kompetenzen, was schließlich und endlich auch zum erfolgreichen Prüfungsabschluß führt.

Die Prüfung besteht aus vier Teilen. Schriftliche Prüfung verläuft Anfang Dezember und besteht aus dem Hörverstehen, Leseverstehen und der Erörterung. Es wird globales, selektives und detailiertes Verstehen geprüft, in der schriftlichen Arbeit bearbeiten die SchülerInnen einen bestimmten Text in bezug auf ein angegebenes Thema. Der letzte Teil der Prüfung ist die mündliche Prüfung, die meistens mitte Januar veranstaltet wird. Einerseits äußern sich die SchülerInnen zu einem unbekannten Thema, das von den SchülerInnen gezogen wird, andererseits bieten alle Teilnehmer ihre PPT Präsentation dar, die ein aktuelles Thema mit Pro- und Contraargumenten bearbeitet. Das Thema der Präsentation wählen sich die SchülerInnen selbst aus, doch nach der Absprache mit der Lektorin und dem Fachberater der Zentrale für Auslandsschulwesen. Nach der Präsentation kommt nur noch Debatte zum Thema unter allen Anwesenden. Mit dabei sind immer der Fachberater der ZfA, unsere Lektorin und die den SchülerInnen bekannte tschechische Lehrkraft aus der Fachschaft Deutsch.

Um DSD II zu bestehen, muss man in allen Teilen der Prüfung zumindest das Niveau B2 erreichen. Alle Materialien werden zentral in Deutschland korrigiert. Das Diplom nach dem Absolutorium der Prüfung bekommen die Abiturienten im Rahmen der feierlichen Übernahme der Zeugnisse erst nach dem tschechischen Abitur.

An unserer Schule legen die SchülerInnen seit sechs Jahren auch die DSD I Prüfung ab, was nach dem Europäischen Referenzrahmen das sprachliche Niveau A2/B1 bedeutet.