Unsere Aktivitäten

Německý jazyk na naší škole mohou žáci studovat buď jako Cizí jazyk (tj. 1. cizí jazyk), nebo jako Další cizí jazyk (tj. 2. cizí jazyk), a to na čtyřletém i osmiletém gymnáziu. Vždy mají možnost z němčiny maturovat.

Naše škola má v každém ročníku třídu se všeobecným zaměřením a zaměřením  na živé jazyky, to jsou třídy, v nichž je vyšší dotace hodin cizích jazyků. Na osmiletém gymnáziu se začíná se dvěma jazyky už v primě a němčina je zde Cizím i Dalším cizím jazykem. Totéž platí o čtyřletém studiu. Ve třídách se všeobecným zaměřením je počet hodin cizích jazyků stejný.

V jazykově zaměřených třídách s němčinou jako Cizí jazyk mají žáci od kvint a 2. ročníku německého lektora, který učí v běžných hodinách a v seminářích konverzace v německém jazyce. S lektorem se setkají i ostatní, jestliže si zvolí konverzaci jako seminář. Kromě konverzace se vyučuje němčina v dvouletém semináři  reálie německy mluvících zemí, což se týká septimy, oktávy a 3. a  4. ročníku. Na seminář reálie německy mluvících zemí se mohou hlásit i ostatní žáci předposledních ročníků. Ve 3. ročníku a septimě ve třídách zaměřených na živé jazyky je jedna hodina dějepisu v němčině, totéž se opakuje i v ročníku maturitním.

Němčině se vyučuje na nižším stupni podle učebnice Maximal Interaktiv, na vyšším podle Direkt Interaktiv, Aspekte Junior od nakladatelství Klett a dalších doplňkových materiálů.

Mezinárodní zkouška Deutsches Sprachdiplom I, II

Velkou výhodou pro naše studenty je skutečnost, že naše škola je jedním z 24 gymnázií v naší republice, kde jsou žáci připravováni na německou mezinárodní zkoušku „Deutsches Sprachdiplom II“. Připravují se na ni nejen při běžné výuce, ale i cílenou  přípravou, kterou vede odborně vzdělaný německý lektor. Od roku 1998 tuto významnou zkoušku úrovně B2 a C1 složilo již cca 500 studentů z jazykově i všeobecně zaměřených tříd. Získaný diplom umožňuje studium v německy mluvících zemích, zvyšuje šanci na lepší pracovní uplatnění u nás a v zemích našich sousedů a je významně zohledňován na většině českých vysokých škol při přijímacím řízení. Získaný diplom je prozatím i složenou profilovou (školní) maturitní zkouškou z němčiny s prospěchem „výborným“, věříme, že se tento stav udrží.

Od školního roku 2012/2013 se u nás skládá především v sextě a 2. a 3. ročníku také nižší stupeň této zkoušky - Deutsches Sprachdiplom I, úroveň A2 a B1.

Studentské výměnné pobyty

Škola má v současné době 2 partnerské školy a vzájemná setkání a výměny úspěšně probíhají každoročně již řadu let. Od roku 1990 udržujeme vztahy s Albertus Magnus Gymnasium v Řezně (http://www.amg-regensburg.de/austausch/pilsen) a tyto výměnné pobyty jsou určeny především žákům sext a 2. ročníku. V polovině devadesátých let jsme navázali kontakty s Anton Bruckner Gymnasium ve Straubingu (http://www.dasbruckner.de)  a cílovou skupinou jsou žáci sekund a tercií.

Škola podporuje také rozmanitým způsobem studenty, kteří chtějí studovat na střední škole v Německu.

 

Mgr. Petr Puda
předseda předmětové komise německého jazyka


Na Masarykově gymnáziu v Plzni mohou žáci skládat mezinárodní zkoušku Deutsches Sprachdiplom II (Německý jazykový diplom II) na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. V cirka tříleté posloupnosti jsou na ni připravováni ve vyučování (jazykové třídy, poloviny s hlavním jazykem NJ) a semináři (pro ostatní studenty jak anglické poloviny jazykově orientovaných tříd, tak studenty všeobecného zaměření) – obé vede německá lektorka. Zkouška samotná probíhá fakultativně ve 4. ročníku a v oktávě. Úspěšně složená zkouška je na úrovni B2/C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Představuje kompetentní užívání jazyka, usnadňuje přístup ke studiu a samotné studium na vysokých školách v německy mluvících zemích a na řadě českých vysokých škol je bonifikací při přijímacích zkouškách.

Splněná zkouška DSD II znamenala kdysi pro žáka také úspěšně složenou maturitní zkoušku z německého jazyka, a to profilovou, „školní“ část. O znovuzavedení této praxe se nadále snaží jak německá strana (Zentrale für Auslandsschulwesen, Kultusministeriumkonferenz, aj.), tak také vedení českých středních a základních škol, které patří do okruhu certifikovaných „sprachdiplomových škol“ (celkem 24 v celé ČR) Certifikace – pravidelná a opakovaná zvyšuje také odbornou způsobilost zdejších učitelů, kteří přispívají ke zdárnému složení zkoušky i během klasické výuky NJ.

Zkouška se skládá ze čtyř částí. Písemnou formou (půldenní zkouška) na začátku prosince probíhá porozumění čtenému textu a porozumění slyšenému textu a prověřuje se zde globální, selektivní a detailní porozumění. Součástí je také „písemná komunikace“, slohová práce, v níž žáci zpracovávají v souvislém textu zadané téma. Poslední část zkoušky je ústní komunikace (20 minut). Termín je určen v období po písemné části do poloviny ledna. Obsahem je jednak vyjádření žáka k neznámému vylosovanému tématu a jednak prezentace formulovaná jako „pro und kontra“ určité aktuální problematiky, kterou si žáci sami zvolí, ale musí ji schválit odborný poradce Německé centrály pro vzdělávání v cizině v České republice. Po předvedení této části následuje diskuse k tématu.

Pro úspěšné vykonání DSD II musí žák uspět ve všech částech minimálně na úrovni B2. Veškeré písemné vyhotovení je opravováno centrálně v Německu, ústní část hodnotí tříčlenná komise tvořená  německým odborným poradcem, německým lektorem a učitelem němčiny ze školy.

Diplom Deutsches Sprachdiplom II obdrží úspěšní absolventi během slavnostního předání maturitního vysvědčení.