Unsere aktivitäten

Německý jazyk na naší škole mohou žáci studovat buď jako Cizí jazyk (tj. 1. cizí jazyk), nebo jako Další cizí jazyk (tj. 2. cizí jazyk), a to na čtyřletém i osmiletém gymnáziu. Vždy mají možnost z němčiny maturovat.

Naše škola má v každém ročníku třídu se všeobecným zaměřením a zaměřením  na živé jazyky, to jsou třídy, v nichž je vyšší dotace hodin cizích jazyků. Na osmiletém gymnáziu se začíná se dvěma jazyky už v primě a němčina je zde Cizím i Dalším cizím jazykem. Totéž platí o čtyřletém studiu. Ve třídách se všeobecným zaměřením je počet hodin cizích jazyků stejný.

V jazykově zaměřených třídách s němčinou jako Cizí jazyk mají žáci od kvint a 2. ročníku německého lektora, který učí v běžných hodinách a v seminářích konverzace v německém jazyce. S lektorem se setkají i ostatní, jestliže si zvolí konverzaci jako seminář. Kromě konverzace se vyučuje němčina v dvouletém semináři  reálie německy mluvících zemí, což se týká septimy, oktávy a 3. a  4. ročníku. Na seminář reálie německy mluvících zemí se mohou hlásit i ostatní žáci předposledních ročníků. Nabízíme také tlumočnicko-překladatelský seminář. Od školního roku 1999/2000 je zavedena ve 3. ročníku a septimě ve třídách zaměřených na živé jazyky jedna hodina dějepisu v němčině, totéž se opakuje i v ročníku maturitním.

Němčině se vyučuje na nižším stupni podle učebnice Pingpong neu I až II/III, na vyšším podle Sprechen Sie Deutsch I – III, podle Direkt neu, Ausblick a dalších doplňkových materiálů.

Mezinárodní zkouška Deutsches Sprachdiplom I, II

Velkou výhodou pro naše studenty je skutečnost, že naše škola je jedním z 24 gymnázií v naší republice, kde jsou žáci připravováni na německou mezinárodní zkoušku „Deutsches Sprachdiplom II“. Připravují se na ni nejen při běžné výuce, ale i cílenou  přípravou, kterou vede odborně vzdělaný německý lektor. Od roku 1998 tuto významnou zkoušku úrovně B2 a C1 složilo již cca 500 studentů z jazykově i všeobecně zaměřených tříd. Získaný diplom umožňuje studium v německy mluvících zemích, zvyšuje šanci na lepší pracovní uplatnění u nás a v zemích našich sousedů a je významně zohledňován na většině českých vysokých škol při přijímacím řízení. Získaný diplom byl až do roku 2015 zároveň složenou profilovou (školní) maturitní zkouškou z němčiny s prospěchem „výborným“. O znovuzavedení této praxe usilují vedení všech jazykově zaměřených SŠ nepřetržitě a je otázkou času, kdy se podaří upravit stávající situaci.

Od školního roku 2012/2013 se u nás skládá především v sextě a 2. a 3. ročníku také nižší stupeň této zkoušky - Deutsches Sprachdiplom I, úroveň A2 a B1.

Studentské výměnné pobyty

Škola má v současné době 2 partnerské školy a vzájemná setkání a výměny úspěšně probíhají každoročně již řadu let. Od roku 1990 udržujeme vztahy s Albertus Magnus Gymnasium v Řezně (http://www.amg-regensburg.de/austausch/pilsen) a tyto výměnné pobyty jsou určeny především žákům sext a 2. ročníku. V polovině devadesátých let jsme navázali kontakty s Anton Bruckner Gymnasium ve Straubingu (http://www.dasbruckner.de)  a cílovou skupinou jsou žáci sekund a tercií.

Škola podporuje také rozmanitým způsobem studenty, kteří chtějí studovat na střední škole v Německu.

Soutěže

Naši studenti se každoročně úspěšně zapojují do řady soutěží pořádaných Spolkovou republikou s mezinárodní účastí. Jde o soutěže jazykově konverzační, např. Jugend debattiert international, nebo zeměvědné a znalostní, např. Landesweiterer Deutschwettbewerb a také o soutěže s odborným zaměřením, hlavně přírodovědným, jako např. Schülerakademie nebo „Schnupperwoche“ na Technické univerzitě v Chemnitz. Odměnou je několikatýdenní pobyt v SRN se zajímavým a odborně pracovním programem.

Na regionální úrovni žáci rozvíjejí své umělecké sklony (divadlo, přednes básní a překlad poezie) v soutěži Ars Poeticae.

Každoročně zorganizují učitelé němčiny exkurze pro jednotlivé třídy, popř. pro výběr žáků do německy mluvících zemí.

Mgr. Martina Walterová
předsedkyně předmětové komise německého jazyka


Na Masarykově gymnáziu v Plzni mohou žáci skládat mezinárodní zkoušku Deutsches Sprachdiplom II (Německý jazykový diplom II) na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. V cirka tříleté posloupnosti jsou na ni připravováni ve vyučování (jazykové třídy, poloviny s hlavním jazykem NJ) a semináři (pro ostatní studenty jak anglické poloviny jazykově orientovaných tříd, tak studenty všeobecného zaměření) – obé vede německá lektorka Sofia Iliadis. Zkouška samotná probíhá fakultativně ve 4. ročníku a v oktávě. Úspěšně složená zkouška je na úrovni B2/C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Představuje kompetentní užívání jazyka, usnadňuje přístup ke studiu a samotné studium na vysokých školách v německy mluvících zemích a na řadě českých vysokých škol je bonifikací při přijímacích zkouškách.

Splněná zkouška DSD II znamenala kdysi pro žáka také úspěšně složenou maturitní zkoušku z německého jazyka, a to profilovou, „školní“ část. O znovuzavedení této praxe se nadále snaží jak německá strana (Zentrale für Auslandsschulwesen, Kultusministeriumkonferenz, aj.), tak také vedení českých středních a základních škol, které patří do okruhu certifikovaných „sprachdiplomových škol“ (celkem 24 v celé ČR) Certifikace – pravidelná a opakovaná zvyšuje také odbornou způsobilost zdejších učitelů, kteří přispívají ke zdárnému složení zkoušky i během klasické výuky NJ.

Zkouška se skládá ze čtyř částí. Písemnou formou (půldenní zkouška) na začátku prosince probíhá porozumění čtenému textu a porozumění slyšenému textu a prověřuje se zde globální, selektivní a detailní porozumění. Součástí je také „písemná komunikace“, slohová práce, v níž žáci zpracovávají v souvislém textu zadané téma. Poslední část zkoušky je ústní komunikace (20 minut). Termín je určen v období po písemné části do poloviny ledna. Obsahem je jednak vyjádření žáka k neznámému vylosovanému tématu a jednak prezentace formulovaná jako „pro und kontra“ určité aktuální problematiky, kterou si žáci sami zvolí, ale musí ji schválit odborný poradce Německé centrály pro vzdělávání v cizině v České republice. Po předvedení této části následuje diskuse k tématu.

Pro úspěšné vykonání DSD II musí žák uspět ve všech částech minimálně na úrovni B2. Veškeré písemné vyhotovení je opravováno centrálně v Německu, ústní část hodnotí tříčlenná komise tvořená  německým odborným poradcem, německým lektorem a učitelem němčiny ze školy.

Diplom Deutsches Sprachdiplom II obdrží úspěšní absolventi během slavnostního předání maturitního vysvědčení.

Na naší škole skládají žáci nižších ročníků již šestým rokem také zkoušku Sprachdiplom I, což je podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň A2/B1.


Tvorba prezentace v německém jazyce