Společnost přátel Masarykova gymnázia sdružuje rodiče žáků naší školy. Každá třída může mít ve výboru SPMG svého zástupce, který bývá vybrán na prvním aktivu prim a 1. ročníků popř. na listopadovém aktivu. Na schůzkách výboru se vyhodnocuje zpráva o hospodaření za předchozí školní rok, ta je předložena také k nahlédnutí na aktivech, dále členové výboru podávají vlastní návrhy na využití příspěvků, popř. vycházejí z návrhů a požadavků učitelů, zajišťujících vzdělávací, zájmovou a další činnost žáků i mimo vyučování a na základě zprávy o hospodaření stanovují výši příspěvků pro daný školní rok.

Vybrané příspěvky bývají nejčastěji využívány na odměny (formou poukázek) pro úspěšné řešitele olympiád, soutěží a kvízů, na dopravu na soutěže nebo do divadel, na úhrady poplatků projektů (např. model OSN, evropského parlamentu), kempů pro nadané studenty, příspěvky na maturitní plesy či zahraniční výměny studentů, nově SPMG podporuje projekt CTM Online.

Částka navržená výborem jako příspěvek za každého žáka činí pro letošní školní rok 400 Kč (sourozenci platí jen jednou). Vybírá se na podzimním třídním aktivu, nebo jej žáci mohou přinést třídnímu učiteli nejpozději do vánočních prázdnin (při větších sponzorských příspěvcích kdykoli během školního roku).

Číslo účtu Společnosti přátel Masarykova gymnázia pro případné sponzorské dary je 626054/0300, ČSOB.

Mgr. Ilona Kloudová

Tiskopis pro příspěvek.