Během celého studia žáci poznávají různé typy organismů a jejich fungování v jednotlivých biologických vědách jako je botanika, zoologie, biologie člověka, genetika, ekologie, anatomie a fyziologie, ekologie, studují též geologické vědy – mineralogii, petrografii, paleontologii.

V biologických vědách se studenti vzdělávají prostřednictvím vyučovacích hodin, laboratorních cvičení a seminářů. V terciích mají možnost si zvolit Přírodovědné dovednosti nebo Cvičení chemicko-biologická. Ve 2. ročníku (sexty) si mohou zvolit výběrový Přírodovědný seminář nebo Seminář a cvičení z ekologie, od 3. ročníku (septimy) jednoletý a později i dvouletý Seminář a cvičení z biologie. V rámci možností jsou do studijního programu zařazovány exkurze jedno nebo vícedenní (Zoologické a botanické zahrady, geologicky významná místa v ČR, výstavy, Národní muzeum v Praze).

Jednotlivé druhy organismů, způsob jejich života, jejich význam je studentům zprostředkován pomocí prezentací a jiných digitálních materiálů. Kabinet biologie je též nadstandardně vybaven různými cennými exponáty živočichů, rozsáhlými sbírkami zejména ptáků a hmyzu. Přiblížit studentům mikroskopický svět umožňují v rámci laboratorních cvičení moderní mikroskopy a binokulární lupy.

Nadaní studenti mají možnost uplatnit své vědomosti v několika soutěžích, například v biologické olympiádě, ekologické olympiádě, středoškolské odborné činnosti, přírodovědném klokanovi a dalších tematických soutěžích.

Mgr. Monika Korčáková

Učebna biologie