Tiskopisy jsou ve formátu PDF.


Podávání žádostí na ředitelství školy

Žádosti musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení žáka
  • datum narození žáka (z důvodu ověření plnoletosti)
  • bydliště (včetně směrovacího čísla)
  • třídu, kterou v současné době žák navštěvuje
  • vlastnoruční podpis žádajícího
  • podpis zákonného zástupce (u nezletilých žáků)
  • datum vyhotovení žádosti 

Plnoletí žáci (starší 18 let) musí psát veškeré žádosti sami.
Nezletilí žáci ve věku15-17let žádají také sami, žádost ale musí být doplněna jménem, příjmením a podpisem zákonného zástupce.
Za nezletilé žáky mladší 15 let může žádat zákonný zástupce, ale žádost musí obsahovat souhlas a podpis žáka.

Žádosti se vždy podávají prostřednictvím třídního učitele, který připojuje svoje vyjádření.


 Druhopis vysvědčení a potvrzení o době studia

Škola vydá druhopis vysvědčení na základě písemné žádosti osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Pokud žadatel požaduje vydání druhopisu z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, přiloží k žádosti o vydání druhopisu prvopis vysvědčení a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla.

Žádost může být podána osobně, poštou nebo elektronicky a vlastnoručně podepsána.

Předání dokumentu

Druhopis vysvědčení lze žadateli vydat pouze do vlastních rukou po předložení průkazu totožnosti.

Pokud žadatel pověří k vyzvednutí jinou osobu, musí tato osoba kromě průkazu totožnosti předložit i úředně ověřenou plnou moc.

Druhopis lze zaslat poštou jen v případě předem ověřené totožnosti žadatele.

Cena za vyhotovení

Za vyhotovení druhopisu je stanoven poplatek na úhradu vynaložených nákladů:
(zahrnuje vyhledání údajů v archivu školy, poplatek za tiskopis, náklady na tisk)

- ročníkové vysvědčení - 120 Kč
- maturitní vysvědčení - 120 Kč
- poplatek za vyhotovení potvrzení o absolvování školy - 100 Kč

Způsob úhrady poplatku

Poplatek je nutno uhradit při podání žádosti v pokladně školy nebo bankovním převodem na běžný účet školy číslo 182827569/0300. Variabilní symbol bude přidělen při podání žádosti.

Jestliže žádáte o zaslání druhopisu poštou, je nutné k ceně za vyhotovení připočítat úhradu za poštovné a balné dle aktuálního ceníku služeb České pošty.

Lhůta k vystavení

Druhopis vysvědčení Vám bude vystaven do 30 dnů po obdržení výše uvedené částky.