Výuka fyziky na našem gymnáziu je zaměřena především na studium těchto fyzikálních oborů:  

  • mechanika
  • molekulová fyzika a termodynamika
  • mechanika kmitání a vlnění
  • elektřina a magnetismus
  • optika
  • fyzika mikrosvěta 
Image

Se zákonitostmi fyziky se žáci seznamují během celého studia na čtyřletém i osmiletém gymnáziu, a to s různým počtem hodin fyziky týdně podle zaměření tříd.

Vzhledem k tomu, že fyzika je základem všech ostatních přírodovědných, technologických, ale i sociálních disciplín, směřuje proces vzdělávání ve fyzice hlavně k tomu, aby si žáci aktivně osvojili poznatky z uvedených okruhů učiva, dovedli je využívat při řešení fyzikálních problémů a úloh, rozvíjeli své logické uvažování, učili se hledat souvislost mezi fakty, měřit veličiny, zpracovávat a hodnotit získané údaje. K tomu jsou určena také teoretická a laboratorní cvičení.

Při výuce fyziky učitelé často využívají interaktivní učebnice nebo své digitální učební materiály, které přispívají k lepší efektivitě výuky.

Ti žáci, kteří propadnou kouzlu fyziky, mohou ve vybraných ročnících navštěvovat semináře z fyziky. V těchto seminářích mají možnost rozšířit své dosavadní znalosti. Navíc pro milovníky vesmíru je možnost vybrat si v tercii astronomický seminář.

Žáci naší školy mají možnost zúčastňovat se různých soutěží: Archimediády, Fyzikální olympiády, korespondenční soutěže. Při vypracovávání úloh mají k dispozici kromě konzultací s vyučujícími i nejrůznější odbornou literaturu.

Společně s výukou ve volitelných seminářích z fyziky jsou tak žáci připravováni nejen k maturitě z fyziky, ale i k přijímacím zkouškám na vysoké školy a studiu fyziky na nejrůznějších vysokých školách. 

Mgr. Petra Komprdová


Maturitní témata

Seznam maturitních témat