Our activities

Anglický jazyk je na našem gymnáziu již tradičně vyučován velmi kvalitním způsobem. Ve školním roce 2023/2024 výuku AJ zajišťuje 9 vyučujících a dva zahraniční lektoři. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. U studentů se soustřeďujeme nejen na bezpečné zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v mezinárodních kontaktech, různých zájmových činnostech i při dalším studiu. Výuka jazyka je zároveň založena na neustálé výměně názorů, formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, kontinuálním získávání nových informací z mnoha sfér, rozsáhlé škály předmětů a na příslušné úrovni vědních oborů.
Jak na čtyřletém, tak na osmiletém gymnáziu jsou zavedeny speciální třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Tyto třídy mají vyšší dotaci hodin angličtiny týdně, z toho jednu hodinu s rodilým mluvčím. Semináře zaměřené na konverzaci též vyučuje rodilý mluvčí. Ve druhém ročníku a v sextách je povinně volitelný seminář zaměřený na konverzaci v libovolně zvoleném jazyce (AJ, NJ, FJ, RJ). V posledních dvou ročnících těchto tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků je zařazen povinný dvouhodinový blok zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí a zároveň je hodina týdně věnovaná výuce dějepisu v angličtině. Studenti jazykových tříd jsou rovněž systematicky připravováni na složení Cambridgeské zkoušky B2 First (FCE). Jedná se o mezinárodní referenční úroveň B2 (popř. C1). Zvlášť nadaní studenti mohou usilovat o složení Cambridge Exam C1 Advanced (CAE) s referenční úrovní C1, popř. C2. 

Semináře a jazykové zkoušky
V tercii a v kvartě si mohou studenti vybrat seminář Angličtina hrou, kde si procvičí svoje znalosti v zábavných aktivitách. Studenti ostatních tříd (tj. od sext a 2. ročníků) si v rámci volitelných seminářů mohou zvolit semináře zaměřené na konverzaci v anglickém jazyce. V těchto seminářích jsou probírána konverzační témata všeobecně společenská i ta, která jsou součástí maturitní zkoušky. Studenti třetího ročníku a septim tříd s všeobecným zaměřením si mohou zvolit seminář, který se soustřeďuje na přípravu k jazykovým zkouškám B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE). Tímto se snažíme podchytit talentované a motivované studenty i z těchto tříd. Studenti třetích i čtvrtých ročníků tříd s všeobecným zaměřením si coby volitelný seminář mohou rovněž vybrat studium reálií anglicky mluvících zemí.

Cambridgeské zkoušky B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE)
V uplynulém školním roce 2022/2023 proběhly dne 27. 1. 2023 testy nanečisto pro 89 vážných zájemců z řad studentů 3. ročníků a septim, písemné i ústní zkoušky se na naší škole uskutečnily ve dnech 11. a 13. 5. 2023. Obrovským úspěchem nejen studentů, ale i jejich vyučujících byl celkový výsledek, neboť navzdory v minulosti realizované distanční výuce 95 studentů úspěšně získalo mezinárodně platné certifikáty: 6 studentů – B2 First (úroveň B1), 41 studentů – B2 First (úroveň B2), 12 studentů – B2 First/Grade A (úroveň C1), 19 studentů – C1 Advanced (úroveň C1), 17 studentů – C1 Advanced/Grade A (úroveň C2). Certifikáty byly studentům slavnostně předány v září 2023. Výborné úspěšnosti u těchto mezinárodních zkoušek jsme dosáhli intenzivní výukou jak při hodinách angličtiny, tak v rámci přípravného volitelného semináře. V našich řadách máme též kolegyni, která je certifikovanou hodnotitelkou ústních zkoušek B2 First i C1 Advanced, což je pro přípravu k těmto zkouškám rovněž velmi nápomocné.

Mezinárodní aktivity
V minulém školním roce jsme ve spolupráci s naším americkým lektorem pro studenty zrealizovali sérii besed se skupinou středoškoláků z USA, tuto aktivitu bychom opět rádi zopakovali na jaře 2024. Poznávací pobyt ve Velké Británii je předběžně naplánován na období května / června 2024.

Soutěže
Ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia mají studenti možnost účastnit se konverzační soutěže (školní, okresní, regionální i celostátní kolo).
Naše předmětová komise zorganizovala již 13. ročník soutěže English Cup ve vlastní literární tvorbě – jak v próze, tak v poezii. 
V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili mezinárodní on-line soutěže Best in English v poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a gramatice v nejkratším možném čase. V loňském školním roce se této soutěže zúčastnilo téměř 23 tisíc studentů z 34 zemí, resp. ze 704 škol, a naši studenti vybojovali 1. místo v Plzeňském kraji, 7. místo v České republice a 19. místo na světě.

Projekty

Naši studenti se pod vedením svých vyučujících aktivně angažují ve vlastní projektové činnosti, oblíbené jsou i projekty UNESCO. V rámci studentské organizace European Youth Parliament – EYP (Evropský parlament mládeže) se naši studenti pravidelně zúčastňují celostátních konferencí, i v letošním školním roce se jim podařilo probojovat se na konference mezinárodní. Na naší škole zároveň letos proběhlo výběrové řízení pro studium v online kurzech na John Hopkins University, Baltimore, USA. Center for Talented Youth (CTY) / Centrum pro talentovanou mládež (CTM) podporuje zejména studium matematiky a přírodních věd v angličtině. Další vybrané americké vysoké školy rovněž nabízejí CTM Online Program za přijatelnější ceny, takže je tato možnost studia dostupnější pro více studentů. V nabídce jsou i studijní programy pro studenty od 12 let. Studium loni velmi úspěšně ukončilo 7 studentů, přičemž 4 studenti úspěšně složili mezinárodní zkoušku AP Exam s maximálním nejvyšším hodnocením. Certifikáty jim byly předány 26. září 2023 na slavnostním vyhlášení v naší škole. V letošním roce se do online studia v rámci CTM zapojilo 9 studentů, kteří si vybrali studium matematiky, biologie, psychologie, chemie, anatomie, mezinárodních vztahů a literatury.

Snažíme se umožnit i studium jiných jazyků, máme-li ve svém sboru rodilé mluvčí. Potom je výuka realizována prostřednictvím angličtiny v zájmových kroužcích. V roce 2015 jsme byli jednou ze dvou středních škol v České republice, kde se studovala portugalština, v roce 2016 a 2017 mohli zájemci studovat čínštinu (mandarínštinu) s naší lektorkou z Tchaj-wanu.

Mgr. Marta Vachovcová,
předsedkyně Předmětové komise anglického jazyka,
francouzského jazyka a ruského jazyka