Our activities

Anglický jazyk je na našem gymnáziu již tradičně vyučován velmi kvalitním způsobem. Ve školním roce 2022/2023 výuku AJ zajišťuje 11 vyučujících a dva zahraniční lektoři. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. U studentů se soustřeďujeme nejen na bezpečné zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v mezinárodních kontaktech, různých zájmových činnostech i při dalším studiu. Výuka jazyka je zároveň založena na neustálé výměně názorů, formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, kontinuálním získávání nových informací z mnoha sfér, rozsáhlé škály předmětů a na příslušné úrovni vědních oborů.

Jak na čtyřletém, tak na osmiletém gymnáziu jsou zavedeny speciální třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Tyto třídy mají vyšší dotaci hodin angličtiny týdně, z toho jednu hodinu s rodilým mluvčím. Semináře zaměřené na konverzaci též vyučuje rodilý mluvčí. Ve druhém ročníku a v sextách je povinně volitelný seminář zaměřený na konverzaci v libovolně zvoleném jazyce (AJ, NJ, FJ, RJ). V posledních dvou ročnících těchto tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků je zařazen povinný dvouhodinový blok zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí a zároveň je hodina týdně věnovaná výuce dějepisu v angličtině. Studenti jazykových tříd jsou rovněž systematicky připravováni na složení Cambridgeské zkoušky B2 First (FCE). Jedná se o mezinárodní referenční úroveň B2 (popř. C1). Zvlášť nadaní studenti mohou usilovat o složení Cambridge Exam C1 Advanced (CAE) s referenční úrovní C1, popř. C2.

Semináře a jazykové zkoušky
V tercii a v kvartě si mohou studenti vybrat seminář Angličtina hrou, kde si procvičí svoje znalosti v zábavných aktivitách. Studenti ostatních tříd (tj. od sext a 2. ročníků) si v rámci volitelných seminářů mohou zvolit semináře zaměřené na konverzaci v anglickém jazyce. V těchto seminářích jsou probírána konverzační témata všeobecně společenská i ta, která jsou součástí maturitní zkoušky. Studenti třetího ročníku a septim tříd s všeobecným zaměřením si mohou zvolit seminář, který se soustřeďuje na přípravu k jazykovým zkouškám B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE). Tímto se snažíme podchytit talentované a motivované studenty i z těchto tříd. Studenti třetích i čtvrtých ročníků tříd s všeobecným zaměřením si coby volitelný seminář mohou rovněž vybrat studium reálií anglicky mluvících zemí.

Cambridgeské zkoušky B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE)
Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole tyto zkoušky uskutečnily v květnu. Obrovským úspěchem nejen studentů, ale i jejich vyučujících byl celkový výsledek, neboť navzdory v minulosti realizované distanční výuce 87 studentů úspěšně získalo mezinárodně platné certifikáty: 5 studentů – B2 First (úroveň B1), 42 studentů – B2 First (úroveň B2), 10 studentů – B2 First/Grade A (úroveň C1), 2 studenti – C1 Advanced (úroveň B2), 19 studentů – C1 Advanced (úroveň C1), 9 studentů – C1 Advanced/Grade A (úroveň C2). Nad rámec jazykových zkoušek konaných v květnu 2022 v období od září 2022 do února 2023 uspělo u těchto zkoušek dalších 18 studentů, zejména z maturitních tříd: 4 studenti – B1 Preliminary (úroveň B1), 1 student – B2 First (úroveň B1), 9 studentů – B2 First (úroveň B2), 3 studenti – B2 First for Schools (úroveň B2), 1 student – C1 Advanced (úroveň C1). V letošním roce 2022/2023 proběhly dne 27. 1. 2023 testy nanečisto pro 89 vážných zájemců z řad studentů 3. ročníků a septim. Písemné i ústní zkoušky se na naší škole uskutečnily ve dnech 11. a 13. 5. 2023, skládalo je celkem 76 studentů: 42 studentů skládalo certifikát B2 First (FCE) a 34 studentů zkoušku C1 Advanced (CAE).  Výsledky bývají oznámeny koncem června, certifikáty tak budou studentům předány v září 2023. Výborné úspěšnosti u těchto mezinárodních zkoušek jsme dosáhli intenzivní výukou jak při hodinách angličtiny, tak v rámci přípravného volitelného semináře. V našich řadách máme též kolegyni, která je certifikovanou hodnotitelkou ústních zkoušek B2 First i C1 Advanced, což je pro přípravu k těmto zkouškám rovněž velmi nápomocné.

Mezinárodní aktivity
V tomto školním roce jsme ve spolupráci s naším americkým lektorem pro studenty zrealizovali sérii besed se skupinou středoškoláků z USA. Poznávací pobyt ve Velké Británii je předběžně naplánován na příští školní rok 2023/2024.

Soutěže
Ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia mají studenti možnost účastnit se konverzační soutěže (školní, okresní, regionální i celostátní kolo).
Naše předmětová komise zorganizovala již 12. ročník soutěže English Cup ve vlastní literární tvorbě – jak v próze, tak v poezii. 
V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili mezinárodní on-line soutěže Best in English v poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a gramatice v nejkratším možném čase, jíž se zúčastnilo téměř 23 tisíc studentů z 34 zemí a 704 škol. Naši studenti v této soutěži letos vybojovali 1. místo v Plzeňském kraji, 7. místo v České republice a 19. místo na světě.

Projekty

Naši studenti se pod vedením svých vyučujících aktivně angažují ve vlastní projektové činnosti, oblíbené jsou i projekty UNESCO. V rámci studentské organizace European Youth Parliament – EYP (Evropský parlament mládeže) se naši studenti pravidelně zúčastňují celostátních konferencí, i v letošním školním roce se jim podařilo probojovat se na konference mezinárodní. Na naší škole zároveň letos proběhlo výběrové řízení pro studium v online kurzech na John Hopkins University, Baltimore, USA. Center for Talented Youth (CTY) / Centrum pro talentovanou mládež (CTM) podporuje zejména studium matematiky a přírodních věd v angličtině. Další vybrané americké vysoké školy rovněž nabízejí CTM Online Program za přijatelnější ceny, takže je tato možnost studia dostupnější pro více studentů. V nabídce jsou i studijní programy pro studenty od 12 let. Studium loni velmi úspěšně ukončilo 15 studentů, z toho 1 studentka úspěšně složila mezinárodní zkoušku AP Exam s maximálním nejvyšším hodnocením. Certifikáty jim byly předány 29. září 2022 na slavnostním vyhlášení v naší škole. V letošním roce se do studia v rámci CTM zapojilo 7 studentů, kteří si vybrali studium matematiky, biologie, angličtiny, psychologie, základů přírodních věd, chemie, anatomie a mezinárodních vztahů. Všichni získali státní stipendium od MŠMT ve výši 2 000 Kč. Pro příští školní rok 2023/2024 se do tohoto online studia zaregistrovalo dalších 9 studentů, kterým budeme držet palce.

Snažíme se umožnit i studium jiných jazyků, máme-li ve svém sboru rodilé mluvčí. Potom je výuka realizována prostřednictvím angličtiny v zájmových kroužcích. V roce 2015 jsme byli jednou ze dvou středních škol v České republice, kde se studovala portugalština, od roku 2016 mohou zájemci studovat čínštinu (mandarínštinu) s naší lektorkou z Tchaj-wanu.

Mgr. Marta Vachovcová,
předsedkyně Předmětové komise anglického jazyka,
francouzského jazyka a ruského jazyka