Tělesná výchova patří na Masarykově gymnáziu mezi povinné předměty, jsou jí věnovány dvě hodiny týdně v každém ročníku a v kvartě všeobecného směru (B třída) je pak přidána ještě třetí hodna tělesné výchovy. V terciích a kvartách si studenti mohou volit seminář sportovních a netradičních her.

Výuka všech forem tělesné výchovy probíhá v závislosti na klimatických podmínkách ve venkovních areálech Slavie VŠ Bory, v atletickém areálu 2. ZŠ ve Schwarzově ulici anebo ve Škoda parku v Doudlevcích. Pro netradiční sporty je vhodný velkoprostorový Borský park.

Tělocvična Masarykova gymnázia slouží především pro halové sporty a rozcvičovna s posilovnu pro moderní pohybové formy, netradiční hry a fitness. V upravených půdních prostorech se nachází sál pro stolní tenis. Dalšími vnitřními areály, které využíváme, jsou tělocvičny TJ Slavoje a haly Lokomotivy Plzeň. Plavecký výcvik uskutečňujeme v bazénu na Slovanech. K výuce bruslení a hokeje slouží zimní stadion HC Škody Plzeň. 

Do povinného předmětu tělesná výchova jsou zahrnuty také sportovní kurzy. Na našem gymnáziu jsou organizovány dobrovolné lyžařské kurzy pro žáky sekund a kvint osmiletého gymnázia a žáky prvních ročníků gymnázia čtyřletého. Pro tyto účely zajišťujeme pobyty studentů na Šumavě a v Krkonoších.

Na přelomu května a června se účastní septimy a třetí ročníky týdenních sportovně turistických kurzů. Jedná se o kurzy všesportovní a jejich náplní je výcvik na kolech, na vodě, turistika, základy lezení, sportovní hry, netradiční hry. Sportovní kurzy jsou organizovány v areálech chatových táborů v Nové Peci na Lipně.

Pro tercie mají učitelé tělesné výchovy připravenou třídenní exkurzi do přírody neboli kurz přežití. Studenti se na ní seznamují s topografií, poznáváním přírodnin - hub, rostlin, plodů, dále jsou otestováni, zda by přežili v přírodě se základním vybavením, vaří na ohni a součástí tohoto kurzu je také záchranářství. 

Od školního roku 2005/2006 funguje na našem gymnáziu bloková výuka tělesné výchovy. Tento nový tematický plán výuky je určen starším ročníkům (3. a 4. ročník, septimy a oktávy). Studenti si volí z nabídnutých sportovních aktivit vždy jeden sport na každé čtvrtletí. Z venkovních sportů nabízíme fotbal, lakros, frisbee, softbal, tenis, in-line, volejbal, plážový volejbal, orientační běh, kondiční cvičení. Z halových sportů je to pak volejbal, basketbal, sálová kopaná, nohejbal, florbal, plavání, stolní tenis, posilování, lezení, aerobik, step aerobik, kinball, bruslení-hokej, badminton.

Kromě výše zmíněných aktivit, které jsou zahrnuty do školní docházky, se učitelé tělesné výchovy podílejí na organizování mimoškolní zájmové činnosti pro žáky našeho gymnázia. Na Masarykově gymnáziu funguje Školní sportovní klub, spadající pod Asociaci školních sportovních klubů České republiky. Členství v této asociaci umožňuje studentům gymnázia účastnit se mnoha sportovních soutěží a závodů. V rámci Školního sportovního klubu nabízí učitelé tělesné výchovy během školního roku několik zájmových kroužků. Výběr a zaměření těchto kroužků je závislý vždy na aktuálním zájmu studentů. Na naší škole nabízíme tyto kroužky:

  • volejbal
  • sálová kopaná
  • florbal
  • stolní tenis
  • aerobik
  • posilování
  • basketbal

Předmět tělesná výchova svojí obsáhlostí umožňuje studentům gymnázia všestranné sportovní vyžití, a to ve všech jeho formách. Nabízí pohybovou aktivitu nejen jako povinný předmět či jako prevenci zdravotních oslabení, ale přináší i možnost aktivního tréninku a individuálního sportovního rozvoje studentů.

Mgr. Jaromír Páník