„Představivost je důležitější než vědění.“
Albert Einstein

Výtvarná výchova na našem gymnáziu je předmětem rozvíjejícím fantazii, tvořivost, hravost a představivost a tím i empatii a emoční inteligenci.

ImageVýtvarná výchova je smyslová a duchovní výchova, chápaná jako cesta k uvědomění si vlastní sounáležitosti se světem i jako cesta k sobě samému. Prolíná se v různých souvislostech i s ostatními předměty - českým jazykem, dramatickou výchovou, dějepisem či přírodopisem.

V hodinách výtvarné výchovy žáci malují, kreslí, diskutují, píší úvahy, vlastní pohádky, báje i básničky, ilustrují své prožitky i prožitky jiných, hrají výtvarně dramatické hry. Zpestřením hodin výtvarné výchovy je grafická činnost - suchá jehla, linoryt, tisk z koláže, frotáže a papíroryt.

Radost z vlastní tvorby žákům přináší již několik let keramická dílna vybavená keramickou pecí, glazurami a velkou zásobou hlíny pro prostorové tvoření.

Studenti, které neuspokojí hodiny povinné výtvarné výchovy, mohou navštěvovat mimoškolní výtvarné kroužky (keramický a grafický).

Mgr. Marie Zichová