Kritéria pro přijetí k osmiletému studiu pro školní rok 2023/2024

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotných testů (CERMAT) a kritérií stanovených školou do schváleného počtu 60 žáků (celkem 60 – z toho 30 žáků pro ŠVP „Jazykovým vzděláním k porozumění“ a 30 žáků pro ŠVP „Všestranným vzděláním pro budoucnost“). Písemné testy jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na Masarykově gymnáziu. Chování na ZŠ musí být hodnoceno jako velmi dobré.

Pozn.:
Výsledková listina bude zpracována na základě obdržených výsledků přijímacích testů CERMAT a kritérií stanovených školou.
V případě rovnosti bodů z výsledků přijímacího řízení dá přijímací komise přednost uchazečům s lepším výsledkem u otevřených úloh, a to:
• ve třídě se ŠVP: „Jazykovým vzděláním k porozumění“ z českého jazyka
• ve třídě se ŠVP: „Všestranným vzděláním pro budoucnost“ z matematiky.
Pokud i tak bude kolem 30. místa více uchazečů, budou přijati např. žáci do pořadového čísla 28 a další v pořadí se stejným počtem bodů (např. 29-31) teprve po uvolnění předcházejících míst.

2. Jednotné testy budou z českého jazyka a matematiky.

3. Uchazeč o studium nesmí být hodnocen v 1. a 2. pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku prospěchem dostatečným nebo nedostatečným.

4. Uchazeč, který získá z některého testu 14 a méně bodů, neprospěl u přijímací zkoušky.

5. Jednotné testy vychází z platných pedagogických dokumentů:

• RVP pro základní vzdělávání
• Standardy pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura (ČJL)
• Doporučené učební osnovy předmětu ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011)
• Doporučené učební osnovy předmětu Matematika pro základní školu (MŠMT, 2011)

6. Zájemcům, kteří nejsou občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraničí, se na vlastní žádost při přijímacím řízení promíjí  přijímací zkouška z ČJL dle § 20 odst. 4 školského zákona. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy podle vysvědčení posledního ročníku ZŠ dodaného s přihláškou ke studiu. Tito uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků z matematiky poskytnutých Centrem a kritérií stanovených školou (tzv. redukované pořadí). Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení bude použito pro jeho zařazení do výsledkové listiny uchazečů dle § 60d odst. 3 školského zákona.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola ověří pohovorem. Pro přijetí je nutné, aby uchazeč splnil následující požadavky:

 1. reagoval na otázky ze zadaných tematických okruhů (viz níže)
 2. prokázal základní znalost slovní zásoby a její správné použití

Tematické okruhy:

 • informace o sobě
 • bydlení
 • škola
 • plány do budoucnosti
 • můj všední den
 • volný čas a záliby
 • nakupování
 • cestování
 • Plzeň a Česká republika (základní informace)
 • popis obrázku

Hodnocení:

 1. míra porozumění
 2. šíře a správnost slovní zásoby
 3. gramatická správnost ústního projevu (skloňování, časování, vazby)

Celkový počet bodů: 50 (max. 5 bodů za každý tematický okruh).
Uchazeč, který získá z pohovoru 14 a méně bodů, neprospěl, neprokázal znalost českého jazyka.

Cizinci se podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) při přijímacím řízení ke vzdělávání na středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání na střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce najdete zde.

Žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka nejdete zde.

Pozn.:

Celkové hodnocení tvoří body z jednotných testů a body za prospěch na ZŠ z 5 vybraných předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda a vlastivěda). Pokud na vysvědčení není rozlišena vlastivěda a přírodověda a jejich výuka je zahrnuta do jednoho předmětu, známku započítáváme dvakrát, aby celkový počet známek ze stanovených předmětů byl stejný.

Jednotné testy z českého jazyka a z matematiky jsou bodovány - za každý lze získat max. 50 bodů.

Body za prospěch na ZŠ: hodnotí se jednotlivě prospěch v 1. a 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy. Je-li prospěchový průměr 1,00, získává žák 10 bodů; za každou desetinu pak o 1 bod méně. Max. počet bodů za prospěch na ZŠ může být tedy 30 bodů. Do prospěchového průměru se nezapočítává chování.