Organismus a prostředí

 • Planeta Země, současná biosféra, organismy na Zemi, lidská populace, vynálezy, které ovlivnily vztah člověka k prostředí.
 • Konflikt člověka se životním prostředím, vyhynulé organismy, přemnožování, civilizační choroby, drogy.
 • Prodejny biopotravin, síť producentů biopotravin, výroba ručního papíru. 


Základní ekologické pojmy

 • Životní prostředí, ekologie, enviromentalistika, podmínky života, biotické podmínky, koloběhy látek v přírodě.
 • Mikroskopické pozorování: společenstvo mechu, potraviny a plísně
  Stavba a typ nohy hmyzu v závislosti na životním prostředí.
 • Návštěva ZOO a botanické zahrady v Plzni: Zoogeografické a fytogeografické oblasti Země.  


Ovzduší

 • Složení a funkce, emise, imise, kyselé srážky, globální oteplování, ozón zdravotní rizika znečištěného ovzduší.
 • Určení dechové frekvence, stanovení vitální kapacity plic, choroby dýchacích cest.
  Rozšiřování plodů větrem.
 • Aktuální stav znečištění ovzduší v Plzni.  


Voda na Zemi

 • Spotřeba a znečištění, zdravotní rizika znečištěné vody, ekosystém moře, řeka, rybník.
 • Pozorování vodních organismů: hrotnatky, šroubatky.
  Rybníky na území Plzně: historie a současnost.
 • Vodárna, čistírna odpadních vod, vycházka k Boleveckým rybníkům, kolem řek. 


 Půda

 • Horninové prostředí a jeho narušení, přírodní zdroje a jejich obnovitelnost.
 • Pozorování půdních organizmů: háďátka, roztoči.
 • Možná návštěva rašeliniště, elektrárny.  


Odpady

 • Typy a sběr, recyklace, skládky.
 • Odpady I.,II. film, motivační hry.
 • Skládka odpadů Chotíkov.  


Umělé ekosystémy

 • Ekosystém města, zemědělská výroba, lesní a travní ekosystém.
 • Hlasy ptáků.
  Stavba mechové rostlinky.
  Určování mechů, lišejníků, stromů.
 • Naučná stezka Zábělá.  


Ochrana přírody

 • Způsoby ochrany, právní ochrana - úmluvy.
 • Občané pro společnost: motivační hra (Ametyst).
 • Návštěva NP a CHKO Šumava. 


 Ekologické organizace a hnutí

 • Nevládní organizace, asociace, společnosti, agentury, environmetální projekty.
 • Vyhledávání informací o ekologických organizacích a kontaktů na internetu.
 • Návštěva SEV Ametyst v Prusinech. 

V případě malého počtu zájemců může být tento seminář spojen s přírodovědným seminářem - témata pak budou sloučena.

Doporučená literatura:
Červinka P. - Ekologie a životní prostředí, Česká geografická společnosti, Praha, 2005

Mgr. Monika Korčáková