Image

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.47/01.0002
Název projektu:

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
pro Masarykovo gymnázium, Plzeň

Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v Plzeňském kraji II
Název a číslo oblasti podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2013

Masarykovo gymnázium získalo v tomto roce finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci klíčové aktivity 1 tohoto projektu jsou kurzy zaměřeny na základní a rozšířené proškolení v oblasti informačních technologií za účelem vytváření individuálních studijních podkladů, které následně pedagogové využijí přímo ve výuce (testy, prezentace apod.). Kurzy budou dle zájmu a předchozích znalostí pedagogů zaměřeny na MS Power Point I. a II., MS Word I. a II., Interaktivní tabule a její aktivní využití při výuce, Internet II. Výuka bude probíhat formou jednodenních kurzů, prezenčně v učebnách, kde bude moci být nainstalována (zapojena) technika nakoupená pro potřebu realizace kurzů. Výuka bude založena na praktickém zvládání jednotlivých funkcí vybraných programů a internetu a na zvládnutí pokročilé obsluhy interaktivní tabule.

V klíčové aktivitě 2 jsou kurzy obsahově zaměřeny na duševní hygienu pedagogů a zdokonalení komunikace se studenty; dovednosti, které následně pedagogové využijí přímo ve výuce (diskuze, úvahy apod.).

Jednotlivé kurzy:

  • Efektivní komunikace mezi pedagogem a studentem
  • Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole
  • Asertivní jednání pedagoga
  • Syndrom vyhoření u pedagogů

Realizace bude probíhat formou výjezdních dvou dvoudenních bloků s ubytováním, mimo školní prostředí v pronajatých učebnách. Výuka bude založena na teoretickém výkladu a praktickém zvládání nových dovedností (modelové situace apod.). Účastníci se zdokonalí v komunikačních dovednostech, budou zvládat obtížné situace a konflikty v pedagogické praxi, posílí své asertivní jednání, rozvinou duševní hygienu a prevenci před vyhořením.

Harmonogram výuky je naplánován na srpen a říjen 2012 v období prázdnin.

Náplní 3. klíčové aktivity je vytvoření distančního e-learningového kurzu zaměřeného na efektivní předcházení rizikovému chování studentů. E-learning obsahově navazuje na kurzy zařazené do klíčové aktivity 2.

Image

Image

Image


29. června 2012

Učitelé zasedli do lavic v počítačové učebně

V posledních červnových dnech (25.-27. 6. 2012) se v rámci projektu ESF z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost uskutečnily první tři kurzy vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy. Učitelé se dle svého zájmu a svých předchozích znalostí přihlásili na základní a rozšířené proškolení textového procesoru Word I a II ze systému MS Office 2010. Výuka probíhala prezenčně formou jednodenních kurzů v učebnách Masarykova gymnázia. Na praktických příkladech se učili zvládat jednotlivé funkce tohoto procesoru a používat je ve své pedagogické činnosti. Na další část pedagogů proškolení čeká v průběhu měsíce září 2012.

Image

Image

Image

Image


30.-31. srpna 2012

Výjezdní zasedání v Konstantinových Lázních ve dnech 30.-31. srpna 2012

Dva poslední prázdninové dny strávili pedagogové Masarykova gymnázia v Plzni na dvoudenním výjezdním zasedání v Konstantinových Lázních. V rámci projektu ESF z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost byla uskutečněna další plánovaná klíčová aktivita. Učitelé byli rozděleni do čtyř skupin, každá z nich absolvovala 1. část kurzů obsahově zaměřených na efektivní komunikaci mezi pedagogem a studentem, na řešení obtížných situací a konfliktů ve škole, na asertivní jednání pedagoga a na syndrom vyhoření u pedagogů.

Realizace byla od počátku naplánována formou dvou výjezdních dvoudenních bloků s ubytováním, mimo školní prostředí v pronajatých učebnách. Vlastní výuka je založena na teoretickém výkladu a praktickém zvládání nových dovedností (modelové situace apod.). Účastníci se zdokonalují v komunikačních dovednostech, učí se zvládat obtížné situace a konflikty v pedagogické praxi, mají posílit své asertivní jednání a rozvinout duševní hygienu a prevenci před vyhořením. Získaných dovedností mohou učitelé následně využít přímo ve výuce (diskuze, úvahy apod.).

Image

Image

Image

Image


1. listopadu 2012

Ani o prázdninách jsme neodpočívali

O podzimních prázdninách ve dnech 25.-26. 10. 2012 neodpočívali pedagogové Masarykova gymnázia v Plzni doma, příp. na relaxačních výletech, ale setkali se na dalším dvoudenním výjezdním zasedání v Konstantinových Lázních. Bylo to letos již podruhé, kdy trávili prázdninové dny na kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu ESF. Klíčová aktivita 02 byla totiž zaměřena na témata zabývající se syndromem vyhoření učitelů, zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole, efektivní komunikací mezi učitelem a žákem, asertivním jednáním pedagoga. První část této klíčové aktivity splnili všichni přihlášení učitelé v posledních srpnových dnech. V říjnovém termínu došlo k vystřídání pracovních skupin a nové poznatky využitelné v pedagogické praxi našly své adresáty.

Jaký význam připisují pedagogové MG školení v rámci DVPP, o tom svědčí jejich 100% účast na nabízených akcích. KA 02, jejíž kurzy byly obsahově zaměřeny především na duševní hygienu pedagogů a zdokonalení komunikace se studenty, byla tímto realizována a sledované monitorovací indikátory na 100% splněny.

Image

Image

Image

Tato aktivita však nebyla jedinou, jíž se vyučující školy zúčastnili. Je třeba rovněž zmínit, že od října pokračují další vzdělávací kurzy, které mají zvýšit a rozšířit znalosti pedagogů v oblasti informačních technologií (KA 01). Harmonogram kurzů je připraven až do ledna 2013, kdy by všichni přihlášení měli kurzy navštívit a obdržet osvědčení o jejich úspěšném absolvování.

Image


19. února 2013

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro Masarykovo gymnázium, Plzeň

K 28. únoru 2013 uzavírá Masarykovo gymnázium v Plzni úspěšnou realizaci projektu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem (85 %) a státním rozpočtem České republiky (15 %) a byl veden pod registračním číslem CZ.1.07/1.3.47/01.0002. Byl určen především ke zlepšení kompetencí učitelů školy v oblasti informačních technologií a řešení konfliktních situací ve školské praxi.

Tento úkol měly zabezpečovat tři klíčové aktivity, jejichž cílem bylo zvýšit kompetence pedagogů v oblasti informačních technologií na jedné straně, na straně druhé pak řešení situací, se kterými se setkávají ve své každodenní školní práci. Poslední klíčová aktivita - e-learningový kurz - byla zaměřena na praktické ověření rozpoznání a řešení rizikového chování žáků.

Projektové aktivity na sebe plynule navazovaly dle předem stanoveného harmonogramu.
Díky první klíčové aktivitě absolvovali vyučující kurzy zaměřené na základní a rozšířené proškolení v oblasti informačních technologií za účelem vytváření individuálních studijních podkladů, které následně využijí ve výuce. Kurzy byly zaměřeny na MS Power Point I a II, MS Word I a II, interaktivní tabuli a její aktivní využití při výuce, internet II. Výuka začala probíhat prezenčně v červnu 2012 a skončila v lednu 2013 a byla organizována formou jednodenních kurzů v učebnách Masarykova gymnázia (celkem se školení uskutečnilo ve 20 skupinách). Důraz byl kladen především na praktické zvládání jednotlivých funkcí vybraných programů a internetu a na zvládnutí pokročilé obsluhy interaktivní tabule. Všechny tyto technické pomůcky mají být podpůrnou záležitostí, mají zpestřit a oživit výuku, zvýšit názornost učiva při prezentování nové látky, procvičování či při opakování učiva. Takto zpestřené hodiny se přibližují počítačové mentalitě a technické zdatnosti současných žáků a stávají se pro ně zajímavějšími, přitažlivějšími.

Klíčová aktivita 2 byla obsahově zaměřena na duševní hygienu pedagogů a na zdokonalení komunikace se studenty: Efektivní komunikace mezi pedagogem a studentem, Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole, Asertivní jednání pedagoga, Syndrom vyhoření u pedagogů. Kurzy proběhly formou dvou výjezdních dvoudenních bloků s ubytováním mimo školní prostředí a bylo realizováno na zakázku akreditovaným pracovištěm. Lektoři založili své výklady na teoretickém základě, který posléze doplnili praktickými příklady (modelové situace apod.).

Náplní 3. klíčové aktivity bylo vytvoření distančního e-learningového kurzu zaměřeného na Efektivní předcházení rizikovému chování žáků. E-learning obsahově navazoval na kurzy zařazené do klíčové aktivity 02. Podmínkou jeho úspěšného ukončení nebylo absolvování prezenčních kurzů této aktivity, ale pilotní ověření, kterého se zúčastnilo 20 osob cílové skupiny. Vyučující absolvovali prefinální verzi kurzu on-line, získali informace k zadané problematice a vyzkoušeli si rovněž testovací nástroje. Cílem kurzu a jeho ověřování bylo především zjištění technických a obsahových nedostatků. Metodik provedl zhodnocení verze e-learningového kurzu, dopracování jeho finální podoby, která bude po získání akreditace MŠMT zpřístupněna na webových stránkách Masarykova gymnázia www.mgplzen.cz a bude k dispozici i dalším zájemcům nejen z řad učitelské veřejnosti.

V rámci tohoto projektu bylo proškoleno celkem 105 pedagogických pracovníků, což překročilo stanovený plán. Většina pedagogů hodnotila kurzy klíčových aktivit jako přínosné mezi stupni vynikající a výborný. Důležitým výsledkem tohoto projektu je zefektivnění práce učitelů při výuce, inspirace pro oživení vyučování s využitím ICT techniky (práce s PC, internetem, interaktivní tabulí).

PhDr. Margit Turníková
manažerka projektu

Image

Image

Image

Image

Image