Cílem semináře je rozšiřování slovní zásoby, její správné použití v běžných životních i předpokládaných profesních situacích, zdokonalování komunikativních dovedností, zvládnutí gramatických jevů a slovních vazeb.

Žáci získávají informace z každodenního života německy mluvících zemí. Do výuky jsou zařazovány jazykové a komunikační hry, práce s autentickými materiály mluvenými i tištěnými, jsou zadávány projektové úkoly. Žáci se dokáží orientovat v textech různého typu s odlišnými stupni obtížnosti, a jsou vedeni k vyjadřování vlastního názoru v komunikaci s partnery. Jsou připravováni na zvládnutí maturitní zkoušky.

Náplň:

  • Škola, školský systém
  • Zájmy a koníčky
  • Rodina a přátelé
  • Plány do budoucna
  • Cestování, doprava
  • Média
  • Životní prostředí
  • Evropská unie
  • Reálie německy mluvících zemí
  • Osobnosti kultury, vědy a techniky

Mgr. Jitka Šobrová