Vyučovací předmět cvičení matematicko-fyzikální je zařazen do výuky ve třetím nebo čtvrtém ročníku osmiletého gymnázia. Je mu věnována jedna vyučovací hodina týdně. Seminář je určen jak studentům ze tříd se zaměřením všeobecným, tak studentům ze tříd zaměřených na živé jazyky. Seminář se věnuje procvičení již probrané látky a propojení předmětů matematika a fyzika. Cílem je formou pokusů, měřením, řešením hlavolamů a logických úloh procvičit probranou látku těchto předmětů a získat nadšení studentů pro tyto předměty i do dalších let. Matematika a fyzika se zde bude vyučovat průřezově, jednotlivá témata se budou prolínat. Plánovány jsou návštěvy Techmánie a další možné exkurze podle aktuální nabídky.

Témata:

  • vyjádření neznámé ze vzorce
  • lineární rovnice a nerovnice – kalorimetrie
  • skládání sil a rychlostí – pravoúhlý trojúhelník
  • mocniny a jejich užití ve fyzikálních úlohách a převodech
  • výrazy a jednoduché elektrické obvody
  • užití matematiky v praktických úlohách při laboratorních cvičeních
  • práce s kalkulačkou, textem, využití internetu

Studenti si tento seminář mohou zvolit pouze jedenkrát (buď v tercii, nebo v kvartě).

Mgr. Petra Komprdová