Dne 25. 2. 2022 se třídy sekunda A a tercie B vypravily na exkurzi na Šumavu po stopách sv. Vintíře, benediktinského mnicha, poutníka a významného diplomata, který jako bratranec bavorského vévody a římského císaře Jindřicha II. měl vazby na přemyslovská knížata a stal se významnou osobností Šumavy.

Nedaleko vrcholu Březník, kde měl sv. Vintíř svoji poustevnu a v samotě, kajícnosti a rozjímání sloužil Bohu, se nachází lokalita Dobrá Voda s jediným kostelem u nás zasvěceným sv. Vintíři.

Když jsme tuto lokalitu navštívili, vůbec jsme ještě netušili, jakou zajímavou vazbu na toto místo naše gymnázium má. Muzeum Šumavy nám poskytlo zajímavé fotografie zachycující naše studenty na Dobré Vodě před 75 lety. V roce 1947 Masarykovo reálné gymnázium v Plzni koupilo školu a faru v Dobré Vodě a vlastnilo ji do léta 1950. Studenti našeho gymnázia na Dobrou Vodu na konci 40. let jezdili o prázdninách na rekreaci a později i na brigádu. Tato skutečnost je zmíněna ve výroční zprávě za školní rok 1947-1948:

„Ve dnech 20. března až 3. dubna 1948 se zúčastnili lesních prací v Dobré Vodě u Hartmanic žáci IV. D třídy za vedení odborného učitele Františka Šmůly. Od 2. do 14. května pokračovali v těchto pracích žáci třídy IV. C se zat. stát. prof. Libuší Seligerovou. Někteří rodiče žáků pomáhali velmi obětavě těmto brigádám při ubytování a vaření stravy. Od zemské školní rady v Praze se dostalo všem na návrh ředitelství státních lesů v Hartmanicích pochvalného uznání za vzornou pracovní kázeň.“

Podle fotografií a informací od Muzea Šumavy zde sloužil mše Msgre Josef Limpouch, který na naší škole rovněž vyučoval římskokatolické náboženství. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností plzeňského veřejného života první poloviny 20. století, za války byl zatčen gestapem a následně vězněn nacistickým režimem. Fotografie z konce 40. let vyobrazují jedno ze šťastnějších období jeho života - dobu mezi dvěma totalitami, kterým v souladu se svým celoživotním přesvědčením vždy vzdoroval. V roce 1951 byl zatčen a vězněn komunisty a jako by k tomu došlo záměrně, na Dobré Vodě bylo v roce 1952 zřízeno velitelství zdejšího vojenského prostoru v rámci budování železné opony, která občanům Československa uzavřela cestu za svobodou.

Bc. Ondřej Švarc