Tiskopisy jsou ve formátu PDF. Pokud se dokument netiskne správně (tisknou se nesmyslné znaky), zaškrtněte ve volbách tisku možnost „Tisknout jako obraz“.  


Podávání žádostí

Žádosti podávané na ředitelství školy musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení žáka
  • datum narození žáka (z důvodu ověření plnoletosti)
  • bydliště (včetně směrovacího čísla)
  • třídu, kterou v současné době žák navštěvuje
  • vlastnoruční podpis žádajícího
  • podpis zákonného zástupce (u nezletilých žáků)
  • datum vyhotovení žádosti 

Plnoletí žáci (starší 18 let) musí psát veškeré žádosti sami.
Nezletilí žáci ve věku15-17let žádají také sami, žádost ale musí být doplněna jménem, příjmením a podpisem zákonného zástupce.
Za nezletilé žáky mladší 15 let může žádat zákonný zástupce, ale žádost musí obsahovat souhlas a podpis žáka.

Žádosti se vždy podávají prostřednictvím třídního učitele, který připojuje svoje vyjádření.


 Druhopis vysvědčení a potvrzení o době studia

Škola vydá druhopis vysvědčení na základě písemné žádosti osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Pokud žadatel požaduje vydání druhopisu z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, přiloží k žádosti o vydání druhopisu prvopis vysvědčení a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla.

Žádost může být podána osobně, poštou nebo elektronicky a vlastnoručně podepsána.

Předání dokumentu

Druhopis vysvědčení lze žadateli vydat pouze do vlastních rukou po předložení průkazu totožnosti.

Pokud žadatel pověří k vyzvednutí jinou osobu, musí tato osoba kromě průkazu totožnosti předložit i úředně ověřenou plnou moc.

Druhopis lze zaslat poštou jen v případě předem ověřené totožnosti žadatele.

Cena za vyhotovení

Za vyhotovení druhopisu je stanoven poplatek na úhradu vynaložených nákladů:
(zahrnuje vyhledání údajů v archivu školy, poplatek za tiskopis, náklady na tisk)

- ročníkové vysvědčení - 120 Kč
- maturitní vysvědčení - 80 Kč
- poplatek za vyhotovení potvrzení o absolvování školy - 40 Kč

Způsob úhrady poplatku

Poplatek je nutno uhradit při podání žádosti v pokladně školy nebo bankovním převodem na běžný účet školy číslo 182827569/0300. Variabilní symbol bude přidělen při podání žádosti.

Jestliže žádáte o zaslání druhopisu poštou, je nutné k ceně za vyhotovení připočítat úhradu za poštovné a balné dle aktuálního ceníku služeb České pošty.

Lhůta k vystavení

Druhopis vysvědčení Vám bude vystaven do 30 dnů po obdržení výše uvedené částky.

Žádost o vyhotovení druhopisu vysvědčení.