Tělesná výchova patří na Masarykově gymnáziu mezi povinné předměty a jsou jí věnovány dvě hodiny týdně.

Výuka všech forem tělesné výchovy probíhá v závislosti na klimatických podmínkách ve venkovním areálu Slavie VŠ, sportovní hale Slavoje Masný průmysl, dále pak v prostorách vlastní školní tělocvičny, posilovny a v upravených půdních prostorách (pro stolní tenis).

Studenti se zdravotním oslabením navštěvují hodiny zdravotní tělesné výchovy v podobě plavání v objektu bazénu TJ Radbuza, který se nachází v blízkosti školy.

Do povinného předmětu tělesná výchova jsou zahrnuty také sportovní kurzy. Na našem gymnáziu jsou organizovány dobrovolné šestidenní lyžařské kurzy pro žáky sekund a kvint osmiletého gymnázia a žáky prvních ročníků gymnázia čtyřletého. Pro tyto účely zajišujeme pobyt studentů na Šumavě a v Jizerských horách.

Na přelomu května a června se účastní sexty a třetí ročníky týdenních sportovně turistických kurzů. Jedná se o kurz všesportovní. Jeho náplní je výcvik na kolech, na vodě, turistika, základy lezení, sportovní hry, netradiční hry, tenis atd.

Od školního roku 2005/2006 funguje na našem gymnáziu bloková výuka TV. Tento nový tématický plán výuky TV je určen starším ročníkům (3.-4.ročník). Studenti si volí z navržených sportovních aktivit vždy jeden sport na každé čtvrtletí. Z venkovních sportů nabízíme: fotbal, lakros, frisbee, softbal, tenis, in-line, volejbal, plážový volejbal, z halových sportů nabízíme: volejbal, basketbal, sálová kopaná, nohejbal, florbal, squash, spinninng, plavání, stolní tenis, posilování, lezení.

Kromě výše zmíněných aktivit, které jsou zahrnuty do školní docházky, se učitelé tělesné výchovy podílejí na organizování mimoškolní zájmové činnosti pro žáky našeho gymnázia. Na Masarykově gymnáziu funguje Školní sportovní klub, spadající pod Asociaci školních sportovních klubů České republiky. Členství v této asociaci umožňuje studentům gymnázia účastnit se mnoha sportovních soutěží a závodů. V rámci Školního sportovního klubu vedou učitelé tělesné výchovy během školního roku několik zájmových kroužků. Výběr a zaměření těchto kroužků je závislý vždy na aktuálním zájmu studentů. Na naší škole nabízíme tyto kroužky:

  • volejbal,
  • sálová kopaná,
  • florbal,
  • stolní tenis,
  • lezení (horolezecká stěna).

Předmět tělesná výchova svojí obsáhlostí umožňuje studentům gymnázia všestranné sportovní vyžití, a to ve všech jeho formách. Nabízí pohybovou aktivitu nejen jako povinný předmět či jako prevenci zdravotních oslabení, ale přináší i možnost aktivního tréninku a individuálního sportovního rozvoje studentů.

Mgr. Jaromír Páník