Charakteristika předmětu

Obsahové vymezení
Výuka matematiky tvoří nezastupitelnou součást základního i středního vzdělání a vytváří předpoklad pro úspěšné zvládnutí poznatků v dalších oborech lidské činnosti. Výrazným způsobem přispívá k rozvoji schopností a dovedností žáků a přispívá tak k jejich všeobecnému rozvoji. Ve výuce matematiky zohledňujeme výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků a připojením se ke vzdělávacím trendům v Evropě chceme připravit žáky pro život v Evropě ve 21. století.

Organizační vymezení
Předmět je zařazen do všech ročníků nižšího i vyššího stupně gymnázia. Výuka je realizována tři (resp. dvě) hodiny týdně ve vyučovacích hodinách s celou třídou a čtvrtá (resp. třetí) hodina je věnována cvičení, kdy je třída dělena na poloviny. Výuka probíhá v klasických učebnách. Ke zvýšení efektivity výuky mohou být využívány prezentace předváděné na přenositelném notebooku, interaktivní tabule, meotary a video přehrávky.

Náplň výuky v jednotlivých ročnících nižšího stupně je rozdělena do čtyř okruhů:

  • Aritmetika
  • Algebra
  • Geometrie
  • Funkce

Náplň výuky v jednotlivých ročnících vyššího stupně je rozdělena do okruhů:

  • Základní poznatky z matematiky
  • Rovnice a nerovnice
  • Planimetrie
  • Funkce
  • Goniometrie
  • Stereometrie
  • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  • Analytická geometrie
  • Posloupnosti a řady
  • Komplexní čísla

Uvedené tematické okruhy se v průběhu výuky navzájem prolínají a postupně rozšiřují o nové poznatky. Důraz je kladen na využití získaných znalostí a dovedností při řešení reálných problémů a situací. Nezbytnou součástí výuky matematiky je péče o talenty a nasměrování nadaných žáků na účast v matematické olympiádě a dalších matematických soutěžích.

K prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností žáků slouží volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky. V jednoletém kurzu (v posledním ročníku studia) se žáci připravují k přijímacím zkouškám a k maturitě, v dvouletém kurzu (v posledních dvou ročnících) se setkávají se základy diferenciálního a integrálního počtu.

Výuka matematika umožňuje žákům naučit se vnímat souvislosti, pochopení příčin, zvládnout a prohlubovat algoritmické myšlení. Matematika také přispívá k rozvoji vyjadřovacích schopností žáků a k rozšiřování slovní zásoby. Žáci jsou vedeni k přesnému vyjadřování, používání zavedených pojmů.
Žáci jsou vedeni k využívání údajů z médií, odborných časopisů, a především z internetu. Je třeba, aby se žáci naučili pracovat s učebnicí a i tím se připravit na své budoucí vysokoškolské studium.
Od školního roku 2007/08 se postupně od prim realizuje vyučování podle nového Školního vzdělávacího programu.

RNDr. Květuše Grohmannová

 


Maturitní témata z matematiky

  1. Výroková logika, množiny, důkazy
  2. Výrazy
  3. Algebraické rovnice
  4. Algebraické nerovnice
  5. Soustavy rovnic a nerovnic
  6. Exponenciální a logaritmické rovnice
  7. Základy planimetrie
  8. Zobrazení v rovině
  9. Vlastnosti funkcí
  10. Grafy elementárních funkcí
  11. Grafy funkcí s absolutní hodnotou
  12. Goniometrické funkce
  13. Goniometrické rovnice
  14. Trigonometrické řešení úloh (trojúhelníku)
  15. Polohové a metrické vlastnosti – stereometrie
  16. Povrchy a objemy těles
  17. Kombinace
  18. Variace a permutace
  19. Pravděpodobnost a statistika
  20. Vektorová algebra
  21. Analytická geometrie lineárních útvarů
  22. Polohové vlastnosti analyticky
  23. Metrické vlastnosti analyticky
  24. Kružnice, elipsa
  25. Parabola, hyperbola
  26. Aritmetická posloupnost a limita posloupnosti
  27. Geometrická posloupnost
  28. Nekonečné řady
  29. Základní operace v C
  30. Rovnice v C