10.jpg

Charakteristika předmětu

Obsahové vymezení
Výuka matematiky tvoří nezastupitelnou součást základního i středního vzdělání a vytváří předpoklad pro úspěšné zvládnutí poznatků v dalších oborech lidské činnosti. Výrazným způsobem přispívá k rozvoji schopností a dovedností žáků a přispívá tak k jejich všeobecnému rozvoji. Ve výuce matematiky zohledňujeme výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků a připojením se ke vzdělávacím trendům v Evropě chceme připravit žáky pro život v Evropě ve 21. století.

Organizační vymezení
Předmět je zařazen do všech ročníků nižšího i vyššího stupně gymnázia. Výuka je realizována tři (resp. dvě) hodiny týdně ve vyučovacích hodinách s celou třídou a čtvrtá (resp. třetí) hodina je věnována cvičení, kdy je třída dělena na poloviny. Výuka probíhá v klasických učebnách. Ke zvýšení efektivity výuky mohou být využívány prezentace předváděné na přenositelném notebooku, interaktivní tabule, meotary a video přehrávky.

Náplň výuky v jednotlivých ročnících nižšího stupně je rozdělena do čtyř okruhů:

 • Aritmetika
 • Algebra
 • Geometrie
 • Funkce

Náplň výuky v jednotlivých ročnících vyššího stupně je rozdělena do okruhů:

 • Základní poznatky z matematiky
 • Rovnice a nerovnice
 • Planimetrie
 • Funkce
 • Goniometrie
 • Stereometrie
 • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 • Analytická geometrie
 • Posloupnosti a řady
 • Komplexní čísla

Uvedené tematické okruhy se v průběhu výuky navzájem prolínají a postupně rozšiřují o nové poznatky. Důraz je kladen na využití získaných znalostí a dovedností při řešení reálných problémů a situací. Nezbytnou součástí výuky matematiky je péče o talenty a nasměrování nadaných žáků na účast v matematické olympiádě a dalších matematických soutěžích.

K prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností žáků slouží volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky. V jednoletém kurzu (v posledním ročníku studia) se žáci připravují k přijímacím zkouškám a k maturitě, v dvouletém kurzu (v posledních dvou ročnících) se setkávají se základy diferenciálního a integrálního počtu.

Výuka matematika umožňuje žákům naučit se vnímat souvislosti, pochopení příčin, zvládnout a prohlubovat algoritmické myšlení. Matematika také přispívá k rozvoji vyjadřovacích schopností žáků a k rozšiřování slovní zásoby. Žáci jsou vedeni k přesnému vyjadřování, používání zavedených pojmů.
Žáci jsou vedeni k využívání údajů z médií, odborných časopisů, a především z internetu. Je třeba, aby se žáci naučili pracovat s učebnicí a i tím se připravit na své budoucí vysokoškolské studium.
Od školního roku 2007/08 se postupně od prim realizuje vyučování podle nového Školního vzdělávacího programu.

RNDr. Květuše Grohmannová

 


Maturitní témata z matematiky

 1. Výroková logika, množiny, důkazy
 2. Výrazy
 3. Algebraické rovnice
 4. Algebraické nerovnice
 5. Soustavy rovnic a nerovnic
 6. Exponenciální a logaritmické rovnice
 7. Základy planimetrie
 8. Zobrazení v rovině
 9. Vlastnosti funkcí
 10. Grafy elementárních funkcí
 11. Grafy funkcí s absolutní hodnotou
 12. Goniometrické funkce
 13. Goniometrické rovnice
 14. Trigonometrické řešení úloh (trojúhelníku)
 15. Polohové a metrické vlastnosti – stereometrie
 16. Povrchy a objemy těles
 17. Kombinace
 18. Variace a permutace
 19. Pravděpodobnost a statistika
 20. Vektorová algebra
 21. Analytická geometrie lineárních útvarů
 22. Polohové vlastnosti analyticky
 23. Metrické vlastnosti analyticky
 24. Kružnice, elipsa
 25. Parabola, hyperbola
 26. Aritmetická posloupnost a limita posloupnosti
 27. Geometrická posloupnost
 28. Nekonečné řady
 29. Základní operace v C
 30. Rovnice v C