S výukou informatiky a výpočetní techniky se studenti na naší škole setkávají nejprve jako s povinným předmětem a ve vyšších ročnících si mohou vybrat volitelné semináře zaměřené na různé oblasti výpočetní techniky podle svého zájmu (viz níže).

U čtyřletého studia probíhá povinná informatika a výpočetní technika dva roky - v 1. a 2. ročníku - vždy po dvou hodinách týdně. Žáci přistupují k počítači jako uživatelé. Poznávají počítač jako pomocníka, který jim bude pomáhat řešit úkoly z různých oblastí lidské činnosti.

U osmiletého studia mají žáci povinnou informatiku a výpočetní techniku pět let - v primě (jedna hodina týdně), tercii (jedna hodinou týdně), kvartě (jazykové zaměření jednu hodinou týdně a všeobecné zaměření dvě hodiny týdně), kvintě a sextě (vždy po dvou hodinách týdně). Náplň je obdobná jako u čtyřletého studia, avšak tematické celky jsou díky celkové vyšší hodinové dotaci probírány více do hloubky.

Během hodin informatiky se žáci seznámí s tím, jak počítač pracuje, s jakými zařízeními se lze u počítače setkat, projdou základy operačního systému, textového editoru, grafického editoru - bitmapového i vektorového, tabulkového procesoru a vytváření prezentací. Naučí se správně komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu a zpracovávat je. Seznámí se s typografickými a estetickými pravidly, která je potřeba dodržovat při zpracování dokumentů, naučí se komunikovat a zpracovávat informace podle pravidel etiky a v souladu s legislativními předpisy (autorské právo, právo na ochranu osobních údajů, ochrana osobnosti apod.). Seznámí se podrobněji s problematikou počítačových sítí, se základy vytváření webových stránek, základy databázového systému a se základy algoritmizace a také nahlédnou do programátorské kuchyně prostřednictvím programovacího jazyka.

 

K výuce informatiky slouží dvě počítačové učebny vybavené multimediální učitelskou stanicí propojenou s dataprojektorem a dalšími IT prostředky. Studentům je k dispozici 16 nebo 20 počítačů zapojených do počítačové sítě. Obě učebny jsou také přístupné pro výuku ostatních předmětů za pomoci počítače.

Pro výuku jazyků za podpory výpočetní techniky slouží jazyková počítačová učebna s multimediální učitelskou stanicí společně s 15 studentskými počítačovými stanicemi.

Pro výuku ostatních předmětů podporovanou počítačem je využíváno několik učeben s interaktivní tabulí a několik běžných učeben s počítačem a dataprojektorem a též notebooky s mobilními dataprojektory.

Každému studentovi je se vstupem na naši školu přidělena elektronická adresa, kterou může používat během celého studia. Škola má trvalé vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím optického kabelu. V celém prostoru školy mohou studenti využívat školní wi-fi připojení. Studenti mohou po domluvě využívat počítačovou učebnu i mimo výuku v odpoledních hodinách nebo během přestávek. Na chodbě je jim k dispozici kopírka s možností tisku a kopírování jak černobílého, tak barevného (prostřednictvím Plzeňské karty).

Ing. Simona Martínková


Volitelné semináře

Tercie, kvarta
Psaní na klávesnici všemi deseti prsty - jednoletý

Sexty, 2. ročníky
Psaní na klávesnici všemi deseti prsty - jednoletý

Septimy, 3. ročníky
Seminář z programování - 3. ročníky a septimy - jednoletý

Oktávy, 4. ročníky
Seminář z informatiky a výpočetní techniky - 4. ročníky a oktávy - jednoletý


Zajímavé akce

 

Studijní materiály

Studijní materiály obsahují stručné shrnutí probírané látky (formát dokumentů je PDF). Můžete si zdarma stáhnout například program Acrobat Reader. Pokud se dokument netiskne správně (tisknou se nesmyslné znaky), zaškrtněte ve volbách tisku možnost „Tisknout jako obraz“. Některé materiály zde zveřejněné už jsou staršího data a poskytují jen základní vodítko.

Prima a tercie

Internet

Práce s textem

Tvorba prezentace

Tabulkové kalkulátory

Práce s grafikou

Algoritmizace a programování

Zákony, počítače a my


Užitečné odkazy