14.jpg

Anglický jazyk je na našem gymnáziu již tradičně vyučován velmi kvalitním způsobem. Ve školním roce 2020/2021 bude výuku AJ zajišťovat 10 vyučujících a dva lektoři. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. Soustřeďujeme se u studentů nejen na bezpečné zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v mezinárodních kontaktech, různých zájmových činnostech i při dalším studiu. Výuka jazyka je zároveň založena na neustálé výměně názorů, formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, neustálém získávání nových informací z mnoha sfér, rozsáhlé škály předmětů a na příslušné úrovni vědních oborů.

Jak na čtyřletém, tak na osmiletém gymnáziu jsou zavedeny speciální třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Tyto třídy mají vyšší dotaci hodin angličtiny týdně, z toho jednu hodinu s rodilým mluvčím. V seminářích zaměřených na konverzaci vyučuje rodilý mluvčí. Ve druhém ročníku a v sextách je povinně volitelný seminář zaměřený na konverzaci v libovolně zvoleném jazyce (AJ, NJ, FJ, RJ). V posledních dvou ročnících obou větví gymnázia je zařazen povinný dvouhodinový blok zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí a zároveň je hodina týdně věnovaná výuce dějepisu v angličtině. Studenti jazykových tříd jsou rovněž systematicky připravováni na složení Cambridgeské zkoušky First Certificate in English (FCE). Jedná se o mezinárodní referenční úroveň B2 (popř. C1). Zvlášť nadaní studenti mohou usilovat o složení Cambridge Exam CAE (referenční úroveň C1, popř. C2).

Semináře a jazykové zkoušky
Studenti všech tříd (tj. od sext a 2. ročníků) si v rámci volitelných seminářů mohou zvolit semináře zaměřené na konverzaci v anglickém jazyce. V těchto seminářích jsou probírána konverzační témata všeobecně společenská i ta, která jsou součástí maturitní zkoušky. Studenti třetího ročníku (septim) tříd s všeobecným zaměřením si mohou zvolit seminář, který je zaměřen na přípravu k jazykovým zkouškám (FCE a CAE.) Tímto se snažíme podchytit talentované a motivované studenty i z těchto tříd. Studenti třetích i čtvrtých ročníků s všeobecným zaměřením si mohou rovněž vybrat studium reálií anglicky mluvících zemí.

Cambridgeské zkoušky FCE a CAE byly z důvodu uzavření škol přeloženy z 16. května 2020 na 5. a 9. září 2020. Obě zkoušky FCE a CAE se v září musely konat mimo naši školu, jež byla tou dobou uzavřena z důvodu karantény celého učitelského sboru. Všech 43 přihlášených studentů uspělo, 18 jich získalo FCE (B2), 24 získalo FCE/A a CAE (C1) a jeden student CAE/A (C2). Vzhledem k tomu, že tito studenti byli na distanční výuce od 11. března 2020, považujeme tento výsledek za fantastický úspěch.

Mezinárodní aktivity
Vzhledem k tomu, že se v roce 2018/19 uskutečnily dva zájezdy zhruba pro 120 studentů do Velké Británie a Skandinávie, byl naplánován další poznávací zájezd do Velké Británie na září 2020, který se bohužel vzhledem k pandemii koronaviru neuskuteční.

Soutěže
Ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia mají studenti možnost účastnit se konverzační soutěže (školní, okresní, regionální i celostátní kolo).
I v případě distanční výuky můžeme pokračovat v následujících soutěžích:
Naše komise už bude organizovat 10. ročník soutěže English Cup ve vlastní literární tvorbě. 
V letošním školním roce se opět zúčastníme mezinárodní on-line soutěže Best in English, v níž jsme vloni v rámci Evropy obsadili 6. místo.

Projekty
Naši studenti se pod vedením svých vyučujících aktivně účastní vlastní projektové činnosti, oblíbené jsou i projekty v rámci UNESCO ( European Parliament). Zároveň na naší škole proběhlo výběrové řízení pro studium v online kurzech na John Hopkins University, Baltimore, USA. Center for Talented Youth (CTY)/Centrum pro talentovanou mládež (CTM) podporuje zejména studium matematiky a přírodních věd v angličtině. Další vybrané americké vysoké školy rovněž nabízejí CTM Online Program za přijatelnější ceny, takže je tato možnost studia dostupnější pro více studentů. Studium vloni velmi úspěšně ukončilo 5 studentů, z toho 1 úspěšně složil mezinárodní zkoušku AP Exam. Certifikáty jim byly předány 23. září 2020 na slavnostním vyhlášení v naší škole. V letošním roce se zapojí 7 studentů, kteří si vybrali studium biologie, angličtiny, psychologie, základů přírodních věd a politiky USA. Všichni získali státní stipendium od MŠMT ve výši 2 500 - 4 000 Kč. Budeme jim držet palce.

Snažíme se umožnit i studium jiných jazyků, máme-li ve svém sboru rodilé mluvčí. Potom je výuka realizována prostřednictvím angličtiny. V roce 2015 jsme byli jednou ze dvou středních škol v České republice, kde se studovala portugalština, od roku 2016 mohou zájemci studovat čínštinu (mandarínštinu) s naší lektorkou z Tchaj-wanu.

PhDr. Jana Tolletová,
předsedkyně Předmětové komise anglického jazyka,
francouzského jazyka a ruského jazyka