Anglický jazyk je na našem gymnáziu již tradičně vyučován velmi kvalitním způsobem. Ve školním roce 2021/2022 bude výuku AJ zajišťovat 10 vyučujících a dva lektoři. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. Soustřeďujeme se u studentů nejen na bezpečné zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v mezinárodních kontaktech, různých zájmových činnostech i při dalším studiu. Výuka jazyka je zároveň založena na neustálé výměně názorů, formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, neustálém získávání nových informací z mnoha sfér, rozsáhlé škály předmětů a na příslušné úrovni vědních oborů.

Jak na čtyřletém, tak na osmiletém gymnáziu jsou zavedeny speciální třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Tyto třídy mají vyšší dotaci hodin angličtiny týdně, z toho jednu hodinu s rodilým mluvčím. V seminářích zaměřených na konverzaci vyučuje rodilý mluvčí. Ve druhém ročníku a v sextách je povinně volitelný seminář zaměřený na konverzaci v libovolně zvoleném jazyce (AJ, NJ, FJ, RJ). V posledních dvou ročnících obou větví gymnázia je zařazen povinný dvouhodinový blok zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí a zároveň je hodina týdně věnovaná výuce dějepisu v angličtině. Studenti jazykových tříd jsou rovněž systematicky připravováni na složení Cambridgeské zkoušky First Certificate in English (FCE). Jedná se o mezinárodní referenční úroveň B2 (popř. C1). Zvlášť nadaní studenti mohou usilovat o složení Cambridge Exam CAE (referenční úroveň C1, popř. C2).

Semináře a jazykové zkoušky
V tercii a v kvartě si mohou studenti vybrat seminář Angličtina hrou, kde si procvičí svoje znalosti v zábavných aktivitách. Studenti ostatních tříd (tj. od sext a 2. ročníků) si v rámci volitelných seminářů mohou zvolit semináře zaměřené na konverzaci v anglickém jazyce. V těchto seminářích jsou probírána konverzační témata všeobecně společenská i ta, která jsou součástí maturitní zkoušky. Studenti třetího ročníku (septim) tříd s všeobecným zaměřením si mohou zvolit seminář, který je zaměřen na přípravu k jazykovým zkouškám (FCE a CAE.) Tímto se snažíme podchytit talentované a motivované studenty i z těchto tříd. Studenti třetích i čtvrtých ročníků s všeobecným zaměřením si mohou rovněž vybrat studium reálií anglicky mluvících zemí.

Cambridgeské zkoušky FCE a CAE
V loňském roce se uskutečnily na podzim i na jaře, přestože byl školní rok narušen karanténou a lockdownem. Obrovským úspěchem nejen studentů, ale i jejich vyučujících byl celkový výsledek, neboť navzdory celoroční distanční výuce 90 studentů úspěšně získalo certifikáty: 48 studentů FCE (B2), 22 získalo FCE/A a 15 studentů CAE (C1) a 5 studentů CAE/A (C2). V roce 2021/22 jsou písemné i ústní zkoušky naplánovány na 14. května 2022, testy nanečisto pro vážné zájemce z řad studentů 3. ročníků a septim na 26. ledna 2022.

Mezinárodní aktivity
Vzhledem k tomu, že se v roce 2018/19 uskutečnily dva zájezdy zhruba pro 120 studentů do Velké Británie a Skandinávie, byl naplánován další poznávací zájezd do Velké Británie na září 2020, který se bohužel vzhledem k pandemii koronaviru neuskutečnil.
V tomto školním roce zatím nemůžeme plánovat žádné poznávací pobyty ve Velké Británii.

Soutěže
Ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia mají studenti možnost účastnit se konverzační soutěže (školní, okresní, regionální i celostátní kolo).
I v případě distanční výuky můžeme pokračovat v následujících soutěžích:
Naše komise už bude organizovat 11. ročník soutěže English Cup ve vlastní literární tvorbě. 
V letošním školním roce se opět zúčastníme mezinárodní on-line soutěže Best in English, v níž jsme předloni v rámci Evropy obsadili 6. místo (v loňském roce se bohužel nemohla konat).

Projekty
Naši studenti se pod vedením svých vyučujících aktivně účastní vlastní projektové činnosti, oblíbené jsou i projekty v rámci UNESCO (European Youth Parliament - EYP - naši studenti se pravidelně probojují na celostátní i mezinárodní konference). Zároveň na naší škole proběhlo výběrové řízení pro studium v online kurzech na John Hopkins University, Baltimore, USA. Center for Talented Youth (CTY)/Centrum pro talentovanou mládež (CTM) podporuje zejména studium matematiky a přírodních věd v angličtině. Další vybrané americké vysoké školy rovněž nabízejí CTM Online Program za přijatelnější ceny, takže je tato možnost studia dostupnější pro více studentů. V nabídce jsou i studijní programy pro studenty od 12 let. Studium vloni velmi úspěšně ukončilo 7 studentů, z toho 2 úspěšně složili mezinárodní zkoušku AP Exam. Certifikáty jim byly předány 24. září 2021 na slavnostním vyhlášení v naší škole. V letošním roce se zapojí 19 studentů, kteří si vybrali studium matematiky, biologie, angličtiny, psychologie, základů přírodních věd, chemie, veteriny, anatomie a mezinárodních vztahů. Všichni získali státní stipendium od MŠMT ve výši 2 500 - 4 000 Kč. Budeme jim držet palce.

Snažíme se umožnit i studium jiných jazyků, máme-li ve svém sboru rodilé mluvčí. Potom je výuka realizována prostřednictvím angličtiny v zájmových kroužcích. V roce 2015 jsme byli jednou ze dvou středních škol v České republice, kde se studovala portugalština, od roku 2016 mohou zájemci studovat  čínštinu (mandarínštinu) s naší lektorkou z Tchaj-wanu.

PhDr. Jana Tolletová,
předsedkyně Předmětové komise anglického jazyka,
francouzského jazyka a ruského jazyka