Doporučené učebnice pro jednotlivé předměty v daných ročnících

  • Žákům, kteří plní povinnou školní docházku (prima-kvarta osmiletého studia), jsou učebnice půjčovány ze školních zdrojů.
  • Na konci každého školního roku probíhá mezi žáky 1.-4. ročníků a kvint-oktáv burza učebnic, kde žáci z nižších ročníků mohou získat učebnice od svých starších spolužáků.
 
Učebnice lze zakoupit např.
  • v knihkupectví MOUDRÁ SOVA, Klatovská 28, Plzeň (tel. 377 326 326)
  • v knihkupectví FRAUS, Goethova 8, Plzeň (tel. 377 227 080)

    Čj  -  Aj   -  Nj   -   Fj  -  Rj  -  M  -   F  -   Ch   -   Bi   -   D   -   Z  -   Zsv   -   Ivt  -   Vv  -   Hv  -   Tv


Český jazyk

Prima

Styblík, Čechová: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ, Alter
Brabcová, Pokorná: Čeština pro 6. ročník A, B (pracovní sešity)
Hanzová, Žáček: Čítanka pro 6. ročník ZŠ

Sekunda

Styblík, Čechová: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ
Havlová a kol.: Čeština pro 7. ročník A, B (pracovní sešity)
Hanzová, Žáček: Čítanka pro 7. ročník ZŠ

Tercie

Styblík, Čechová: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ
Havlová a kol.: Čeština pro 8. ročník ZŠ A, B (pracovní sešity)
Hanzová, Žáček: Čítanka pro 8. ročník ZŠ
Nezkusil: Výpravy do světa literatury

Kvarta

Styblík, Čechová: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ
Soukal: Čítanka I

Kvinta

Literatura pro 1. ročník SŠ, Didaktis, Brno - učebnice a pracovní sešit
Kostečka: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN, Praha

Sexta

Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií
Hlavsa a kol.: Český jazyk I-IV
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století

Septima

Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století
Prokop: Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století

Oktáva

Kostečka: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století
Prokop: Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století

1. ročník

Kostečka: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Dějinám literatury od starověku do počátku 19. století

2. ročník

Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k literatuře 19. a počátku 20. století

3. ročník

Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století

4. ročník

Kostečka: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století
Prokop: Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století


Anglický jazyk

Prima-kvarta (hlavní cizí jazyk) - jazykové i všeobecné zaměření
Prima-kvarta (další cizí jazyk) - jazykové i všeobecné zaměření

Ben Wetz a Diana Pye: English Plus, Oxford University Press

Kvinta-oktáva, 1. ročník (od 2018/19)

English File (3rd edition), Oxford University Press

2.-4.ročník

Sarah Peters, Tomáš Gráf: Time to Talk 2.-4. díl, Polyglot, Praha

Výuka je ve všech třídách doplňována prací s časopisem, v nižších ročnících s časopisem CLICK, CROWN, TEAM a CLUB a ve vyšších s časopisem BRIDGE.


Německý jazyk

O konkrétní učebnici se rozhodne vždy na začátku školního roku podle úrovně znalostí studentů v dané třídě.

Prima-kvarta

Gabriele Kopp: Pingpong Neu 1-3, Max Hueber Verlag

Kvinta-oktáva

Doris Dusilová: Sprechen Sie Deutsch? 1-3, Polyglot, Praha

V jazykově zaměřených třídách pracuje německá lektorka s učebnicí
Anni Fischer-Mitziviris: AusBlick 1-2, Hueber, Ismaning

1.-4. ročník (jazykové třídy)

Doris Dusilová: Sprechen Sie Deutsch? 1-3, Polyglot, Praha

1.-4. ročník (všeobecné třídy)

Doris Dusilová: Sprechen Sie Deutsch? 1-3, Polyglot, Praha

nebo
Giorgio Motta: DIREKT NEU 1-3, Klett

Pro výuku reálií jsou používána skripta:
Hana Justová: Deutschsprachige Länder, Fragment, Brno


Francouzský jazyk

Prima a sekunda

Extra 1 (učebnice + pracovní sešity), Hachette, Paris

Tercie a kvarta

Extra 2 (učebnice + pracovní sešity), Hachette, Paris

Kvinta a sexta

Extra 3 (učebnice + pracovní sešity), Hachette, Paris

Septima a oktáva

Forum 2 (učebnice + pracovní sešit), Hachette, Paris nebo Fraus, Plzeň
Connexions 2 (učebnice + pracovní sešit), Didier, Paris

1.-4. ročník

Základní učebnice:
Connexions - niveau 1 (učebnice + pracovní sešit), Didier

Doplňkové učebnice (jsou využívány k poslechům):
Le nouveau Sans Frontieres a Libre échange, Clé International, Paris nebo Fraus, Plzeň

Nepovinný francouzský jazyk

Základní učebnice:
Marie Pravdová: Le français pour vous, Leda, Praha


Ruský jazyk

N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová: Klass! 1 (učebnice s pracovním sešitem pro střední školy), nakladatelství Klett, s. r. o., Praha
N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová: Klass! 2 (učebnice s pracovním sešitem pro střední školy), nakladatelství Klett, s. r. o., Praha

 
Začínáme s ruštinou (seminář v tercii a kvartě)

Klassnyje druzja 1, Klet nakladatelství s.r.o., Praha
Klassnyje druzja 2, Klet nakladatelství s.r.o., Praha


Matematika

J. Herman a kolektiv: Matematika, Prometheus, Praha (pro primy, sekundy, tercie a kvarty)

Prima

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Racionální čísla a procenta

Sekunda

Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Hranoly, Výrazy 1, Rovnice a nerovnice 

Tercie

Kruhy a válce, Úměrnosti, Výrazy 2, Geometrické konstrukce, Osová a středová souměrnost  

Kvarta

Rovnice a jejich soustavy, Funkce, Podobnost a funkce úhlů, Jehlany a kužely

Kvinta a 1. ročník

J. Bušek, E.Calda: Základní poznatky z matematiky, Prometheus, Praha
E. Pomykalová: Planimetrie, Prometheus, Praha
J. Charvát, J. Zhouf, L. Boček: Rovnice a nerovnice, Prometheus, Praha

Sexta a 2. ročník

O. Odvárko: Funkce, Prometheus, Praha
O. Odvárko: Goniometrie, Prometheus, Praha
E. Pomykalová: Stereometrie, Prometheus, Praha

Septima a 3. ročník

E. Calda, V. Dupač: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Prometheus, Praha
M. Kočandrle, Z. Boček: Analytická geometrie, Prometheus, Praha

Oktáva a 4. ročník

O. Odvárko: Posloupnosti a řady, Prometheus, Praha
E. Coloh: Komplexní čísla, Prometheus, Praha

Doplňková literatura pro semináře z matematiky:
J. Polák: Přehled středoškolské matematiky
J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách 1
J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách 2
J. Kubát: Sbírka úloh z matematiky


Fyzika

Prima

Karel Rauner: Fyzika  6 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň

Sekunda

Karel Rauner: Fyzika  7 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň

Tercie

Karel Rauner: Fyzika  8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň

Kvarta

Karel Rauner: Fyzika  9 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha

Kvinta a 1. ročník

Všeobecné zaměření
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha

Živé jazyky
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha
Karel Bartuška, Emanuel Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termodynamika, Prometheus, Praha

Sexta a 2. ročník

Všeobecné zaměření i živé jazyky
Karel Bartuška, Emanuel Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termodynamika, Prometheus, Praha
Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha
Oldřich Lepil, Karel Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus, Praha

Septima a 3. ročník

Všeobecné zaměření
Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha

Živé jazyky
Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha
Oldřich Lepil, Zdeněk Kupka: Fyzika pro gymnázia - Optika, Prometheus, Praha
Ivan Štoll: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, Prometheus, Praha

Oktáva a 4. ročník

Všeobecné zaměření
Oldřich Lepil, Zdeněk Kupka: Fyzika pro gymnázia - Optika, Prometheus, Praha
Ivan Štoll: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, Prometheus, Praha

Upozornění: U většiny titulů existuje více vydání, proto tento výčet učebnic považujte pouze za orientační a s nákupem konkrétní učebnice raději vyčkejte na upřesnění požadavku vyučujícím.


Chemie

Prima

Škoda, Doulík.: Chemie 8 pro zákaldní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň

Sekunda

Beneš, Pumpr: Základy chemie 1, Fortuna, Praha

Tercie

Beneš, Pumpr: Základy chemie 2, Fortuna, Praha

Kvarta

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Olomouc
A. Mareček, J.Honza: Chemie sbírka příkladů pro SŠ, Olomouc
Vacík a kol.: Chemie obecná a anorganická, SPN, Praha

Kvinta

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl, Olomouc
Pacák: Chemie pro 2. ročník gymnázií, SPN, Praha 

Sexta

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, nakladatelství Olomouc
Čársky: Chemie pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha 

Septima

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, nakladatelství Olomouc
Čársky: Chemie pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha

Oktáva

Pro tento ročník není vydána žádná vhodná učebnice.

1. ročník

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Olomouc
A. Mareček, J.Honza: Chemie sbírka příkladů pro SŠ, Olomouc
Vacík a kol.: Chemie obecná a anorganická, SPN, Praha

2. ročník

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl, Olomouc
Pacák: Chemie pro 2. ročník gymnázií, SPN, Praha

3. ročník

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, nakladatelství Olomouc
Čársky: Chemie pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha

4. ročník

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, nakladatelství Olomouc
Čársky: Chemie pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha

Semináře

Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce I., II., Fragment, Praha


Biologie

Prima

Vladimír Černík: Přírodopis 1 - Zoologie - 1. část, SPN, Praha
Vladimír Černík: Přírodopis 1 - Botanika - 1. část, SPN, Praha

nebo

Vladimír Černík: Přírodopis 7 - Zoologie a botanika, SPN, Praha

Sekunda

Vladimír Černík: Přírodopis 2 - Zoologie - 2. část, SPN, Praha
Vladimír Černík: Přírodopis 2 - Botanika - 2. část, SPN, Praha

nebo

Vladimír Černík: Přírodopis 6 - Zoologie a botanika, SPN, Praha

Tercie

Vladimír Černík: Přírodopis 3 - Biologie člověka, SPN, Praha

Kvarta

Vladimír Černík: Přírodopis 4 - Mineralogie a geologie, SPN, Praha

Kvinta a 1. ročník

Václav Kubišta: Obecná biologie pro gymnázia, Fortuna, Praha
Lubomír Kincl: Biologie rostlin, Fortuna, Praha

Sexta a 2. ročník

Jaroslav Smrž: Biologie živočichů pro gymnázia, Fortuna, Praha

Septima a 3. ročník

Ivan Novotný: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, Praha

Oktáva a 4. ročník

Jiří Šlégl, František Kislinger, Jana, Lamíková: Ekologie pro gymnázia, Fortuna, Praha
Jan Šmarda: Genetika pro gymnázia, Fortuna, Praha


Dějepis

Prima

V. Válková: Dějepis pro 6. ročník ZŠ (pravěk a starověk), SPN , Praha
V. Válková: Dějepis pro 7. ročník ZŠ (středověk a raný novověk), SPN, Praha

Sekunda

V. Válková: Dějepis pro 7. ročník ZŠ (středověk a raný novověk), SPN, Praha
V. Válková: Dějepis pro 8. ročník ZŠ (novověk), SPN, Praha

Tercie

V. Válková: Dějepis pro 8. ročník ZŠ (novověk), SPN, Praha
V. Válková: Dějepis pro 9. roční ZŠ (nejnovější dějiny), SPN, Praha

Kvarta

M. Popelka, V. Válková: Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (pravěk a starověk), SPN, Praha

Kvinta

P. Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk a raný novověk), SPN, Praha

Sexta

P. Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk a raný novověk), SPN, Praha
M. Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 (novověk), SPN, Praha

Septima

ČURDA, Jan a Jan DVOŘÁK. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582234.

Oktáva

ČURDA, Jan a Jan DVOŘÁK. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582234.

1. ročník

M. Popelka, V. Válková: Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (pravěk a starověk), SPN, Praha
P. Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk a raný novověk), SPN, Praha

2. ročník

P. Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk a raný novověk), SPN, Praha
M. Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 (novověk), SPN, Praha

3. ročník

M. Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 (novověk), SPN, Praha
J. a J. Kuklíkovi: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 (nejnovější dějiny), SPN, Praha

4. ročník

ČURDA, Jan a Jan DVOŘÁK. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582234.

Dějepisné atlasy
Prima-tercie

H. Mandelová a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (pravěk-starověk), Kartografie, Praha
H. Mandelová a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (středověk), Kartografie, Praha
H. Mandelová a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (novověk I), Kartografie, Praha
H. Mandelová a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (novověk II), Kartografie, Praha

Kvarta-oktáva, 1.-4. ročník

Atlas světových dějin 1. díl (pravěk-středověk), Kartografie, Praha
Atlas světových dějin 2. díl (středověk-novověk), Kartografie, Praha
Atlas českých dějin 1. díl (do roku 1618), Kartografie, Praha
Atlas českých dějin 2. díl (od roku 1618), Kartografie, Praha

Doplňková literatura pro semináře

Dějiny zemí Koruny české I. a II., Paseka, Praha
Dějiny evropské civilizace I. a II., Paseka, Praha


Zeměpis

Školní atlas světa, Kartografie, Praha
Atlas České republiky, Kartografie, Praha
Atlasy se použivají v daném ročníku s ohledem na aktuální učivo.

Prima

Jaromír Demek a kol., Zeměpis 6 - Planeta Země, SPN, Praha 2013

Sekunda

J. Šindýlek: Hravý zeměpis - Regionální zeměpis kontinentů, Taktik, Praha 2017

Tercie

Voženílek, Szczyrba: Zeměpis ČR, Prodos, Olomouc
Hubelová, Chalupa: Zeměpis 1. díl Evropa, Nová škola, s .r. o.
Školní atlas Evropy, Kartografie, Praha
Atlas České republiky, Kartografie, Praha

Kvarta

Václav Valenta, Alois Michalek a kol.: Současný svět, ČSG, Praha
Miloslav Štulc a kol.: Přírodní obraz Země pro 1. ročník gymnázia, Fortuna, Praha

Kvinta

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČSG, Praha

Sexta

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČGS, Praha

Septima

Milan Holeček a kol.: Česká republika, ČGS, Praha

1. ročník

Ivan Bičík, Bohumír Janský a kol.: Příroda a lidé Země, ČGS, Praha
Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČGS, Praha

2. ročník

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČGS, Praha

3. ročník

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČGS, Praha
Milan Holeček a kol.: Česká republika, ČGS, Praha


Základy společenských věd

Prima

Dagmar Janošková a kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 6, Fraus, Plzeň

Sekunda

Dagmar Janošková a kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 7, Fraus, Plzeň

Tercie

Dagmar Janošková a kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 8, Fraus, Plzeň

Kvarta

Dagmar Janošková a kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 9, Fraus, Plzeň

1. ročník a kvinta

Zdeněk Helus: Psychologie, Fortuna, Praha

Učebnice pro celé čtyři roky:
Jaroslav Hladík: Společenské vědy v kostce, Fragment, Havlíčkův Brod
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, Brno
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd - TESTY, Didaktis, Brno

2. ročník a sexta

Jiří Buriánek: Sociologie, Fortuna, Praha
Radovan Ryska, Monika Puškinová: Právo pro SŠ, Eduko, Praha

3. ročník a septima

Roman David: Politologie, FIN, Olomouc
Jana Bellová a kol. - Ekonomie, Computer Media, Kralice na Hané
Jarmila Čechová a kol. - Ekonomika pro gymnázia, Eduko, Praha
Ústava ČR

4. ročník a oktáva

Ivan Blecha: Filosofie (základní problémy), FIN, Olomouc
Jostein Gaarder: Sofiin svět, Albatros, Praha

Upozornění: Všechny publikace pro vyšší stupeň považujeme pouze jako doporučené. Žádná kniha plně neodpovídá obsahu a skladbě daného oboru tak, aby korespondovala s osnovami.


Informatika a výpočetní technika

Vzhledem k rychlosti vývoje tohoto oboru mají žáci některé studijní materiály v elektronické podobě na webových stránkách školy v sekci Studium a jeho organizace - Předměty - Informatika a výpočetní technika.


Výtvarná výchova

 Osnovy pro předmět Výtvarná výchova nedoporučují žádné konkrétní učebnice.


Hudební výchova

Prima

Alexandros Charalambidis, Jiří Pilka, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška, Lukáš Hurník:
Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ, SNP, Praha

Sekunda

Alexandros Charalambidis, Jiří Pilka, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška:
Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, SNP, Praha

Tercie

Alexandros Charalambidis, Jiří Pilka, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška:
Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, SNP, Praha

Kvarta

Alexandros Charalambidis, Jiří Pilka, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška:
Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ, SNP, Praha

Zpěvníky:
Já, písnička I. díl - pro 1.-4. třídu (zelený), Music, Cheb
Já, písnička II. díl - pro 5.-9. třídu (žlutý), Music, Cheb
Já, písnička III. díl - pro střední školy (modrý), Music, Cheb


Tělesná výchova

 Osnovy pro předmět Tělesná výchova nedoporučují žádné konkrétní učebnice.