Doporučené učebnice pro jednotlivé předměty v daných ročnících

  • Žákům, kteří plní povinnou školní docházku (prima-kvarta osmiletého studia), jsou učebnice půjčovány ze školních zdrojů.
  • Na konci každého školního roku (obvykle poslední týden v červnu) probíhá mezi žáky 1.-4. ročníků a kvint-oktáv burza učebnic, kde žáci z nižších ročníků mohou získat učebnice od svých starších spolužáků.
 
Učebnice lze zakoupit např.:

    Čj  -  Aj   -  Nj   -   Fj  -  Rj  -  M  -   F  -   Ch   -   Bi   -   D   -   Z  -   Zsv   -   Ivt  -   Vv  -   Hv  -   Tv


Český jazyk

Prima

Styblík, Čechová: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ, Alter
Brabcová, Pokorná: Čeština pro 6. ročník A, B (pracovní sešity)
Hanzová, Žáček: Čítanka pro 6. ročník ZŠ

Sekunda

Styblík, Čechová: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ
Havlová a kol.: Čeština pro 7. ročník A, B (pracovní sešity)
Hanzová, Žáček: Čítanka pro 7. ročník ZŠ

Tercie

Styblík, Čechová: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ
Havlová a kol.: Čeština pro 8. ročník ZŠ A, B (pracovní sešity)
Hanzová, Žáček: Čítanka pro 8. ročník ZŠ
Nezkusil: Výpravy do světa literatury

Kvarta

Styblík, Čechová: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ
Soukal: Čítanka I

Kvinta

Literatura pro 1. ročník SŠ, Didaktis, Brno - učebnice a pracovní sešit
Kostečka: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN, Praha

Sexta

Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií
Hlavsa a kol.: Český jazyk I-IV
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století

Septima

Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století
Prokop: Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století

Oktáva

Kostečka: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století
Prokop: Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století

1. ročník

Kostečka: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Dějinám literatury od starověku do počátku 19. století

2. ročník

Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k literatuře 19. a počátku 20. století

3. ročník

Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století

4. ročník

Kostečka: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií
Prokop: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století
Prokop: Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století


Anglický jazyk

Prima-kvarta (hlavní cizí jazyk) - jazykové i všeobecné zaměření
Prima-kvarta (další cizí jazyk) - jazykové i všeobecné zaměření

Ben Wetz a Diana Pye: English Plus, Oxford University Press

Kvinta-oktáva

English File (Third/Fourth edition), Oxford University Press

1.-4.ročník

English File (Third/Fourth edition), Oxford University Press

Učebnice se objednávají v září (možnost hromadné objednávky se slevou), informace podá vyučující anglického jazyka na první hodině angličtiny.

Výuka je ve všech třídách doplňována prací s časopisem, v nižších ročnících s časopisem CLICK, CROWN, TEAM a CLUB a ve vyšších s časopisem BRIDGE.


Německý jazyk

O konkrétní učebnici se rozhodne vždy na začátku školního roku podle úrovně znalostí studentů v dané třídě.

Prima-kvarta

Julia Weber a kol.: Klett Maximal Interaktiv 1-3, Klett

Kvinta-oktáva, 1.-4. ročník

V jazykově zaměřených třídách A osmiletého gymnázia:

Ute Koitan a kol.: Aspekte Junior B1plus - C1, Klett

V ostatních třídách:
Tomáš Černý a kol.: Direkt interaktiv, Klett
Giorgio Motta a kol.: DIREKT NEU, Klett
Doris Dusilová a kol.: Passt schon!, Polyglot


Francouzský jazyk

Prima a sekunda

Extra 1 (učebnice + pracovní sešity), Hachette, Paris

Tercie a kvarta

Extra 2 (učebnice + pracovní sešity), Hachette, Paris

Kvinta a sexta

Extra 3 (učebnice + pracovní sešity), Hachette, Paris

Septima a oktáva

Forum 2 (učebnice + pracovní sešit), Hachette, Paris nebo Fraus, Plzeň
Connexions 2 (učebnice + pracovní sešit), Didier, Paris

1.-4. ročník

Základní učebnice:
Connexions - niveau 1 (učebnice + pracovní sešit), Didier

Doplňkové učebnice (jsou využívány k poslechům):
Le nouveau Sans Frontieres a Libre échange, Clé International, Paris nebo Fraus, Plzeň

Nepovinný francouzský jazyk

Základní učebnice:
Marie Pravdová: Le français pour vous, Leda, Praha


Ruský jazyk

N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová: Klass! 1 (učebnice s pracovním sešitem pro střední školy), nakladatelství Klett, s. r. o., Praha
N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová: Klass! 2 (učebnice s pracovním sešitem pro střední školy), nakladatelství Klett, s. r. o., Praha

Začínáme s ruštinou (seminář v tercii a kvartě)

N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová: Klass! 1 (učebnice s pracovním sešitem pro střední školy), nakladatelství Klett, s. r. o., Praha
N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová: Klass! 2 (učebnice s pracovním sešitem pro střední školy), nakladatelství Klett, s. r. o., Praha


Matematika

J. Herman a kolektiv: Matematika, Prometheus, Praha (pro primy, sekundy, tercie a kvarty)

Prima

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Racionální čísla a procenta

Sekunda

Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Hranoly, Výrazy 1, Rovnice a nerovnice 

Tercie

Kruhy a válce, Úměrnosti, Výrazy 2, Geometrické konstrukce, Osová a středová souměrnost  

Kvarta

Rovnice a jejich soustavy, Funkce, Podobnost a funkce úhlů, Jehlany a kužely

Kvinta a 1. ročník

J. Bušek, E.Calda: Základní poznatky z matematiky, Prometheus, Praha
E. Pomykalová: Planimetrie, Prometheus, Praha
J. Charvát, J. Zhouf, L. Boček: Rovnice a nerovnice, Prometheus, Praha

Sexta a 2. ročník

O. Odvárko: Funkce, Prometheus, Praha
O. Odvárko: Goniometrie, Prometheus, Praha
E. Pomykalová: Stereometrie, Prometheus, Praha

Septima a 3. ročník

E. Calda, V. Dupač: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Prometheus, Praha
M. Kočandrle, Z. Boček: Analytická geometrie, Prometheus, Praha

Oktáva a 4. ročník

O. Odvárko: Posloupnosti a řady, Prometheus, Praha
E. Coloh: Komplexní čísla, Prometheus, Praha

Doplňková literatura pro semináře z matematiky:
J. Polák: Přehled středoškolské matematiky
J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách 1
J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách 2
J. Kubát: Sbírka úloh z matematiky


Fyzika

Prima

Karel Rauner: Fyzika  6 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň

Sekunda

Karel Rauner: Fyzika  7 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň

Tercie

Karel Rauner: Fyzika  8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň

Kvarta

Karel Rauner: Fyzika  9 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha

Kvinta a 1. ročník

Všeobecné zaměření
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha

Živé jazyky
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha
Karel Bartuška, Emanuel Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termodynamika, Prometheus, Praha

Sexta a 2. ročník

Všeobecné zaměření i živé jazyky
Karel Bartuška, Emanuel Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termodynamika, Prometheus, Praha
Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha
Oldřich Lepil, Karel Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus, Praha

Septima a 3. ročník

Všeobecné zaměření
Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha

Živé jazyky
Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha
Oldřich Lepil, Zdeněk Kupka: Fyzika pro gymnázia - Optika, Prometheus, Praha
Ivan Štoll: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, Prometheus, Praha

Oktáva a 4. ročník

Všeobecné zaměření
Oldřich Lepil, Zdeněk Kupka: Fyzika pro gymnázia - Optika, Prometheus, Praha
Ivan Štoll: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, Prometheus, Praha

Upozornění: U většiny titulů existuje více vydání, proto tento výčet učebnic považujte pouze za orientační a s nákupem konkrétní učebnice raději vyčkejte na upřesnění požadavku vyučujícím.


Chemie

Prima

Škoda, Doulík.: Chemie 8 pro zákaldní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň

Sekunda

Beneš, Pumpr: Základy chemie 1, Fortuna, Praha

Tercie

Beneš, Pumpr: Základy chemie 2, Fortuna, Praha

Kvarta

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Olomouc
A. Mareček, J.Honza: Chemie sbírka příkladů pro SŠ, Olomouc
Vacík a kol.: Chemie obecná a anorganická, SPN, Praha

Kvinta

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl, Olomouc
Pacák: Chemie pro 2. ročník gymnázií, SPN, Praha 

Sexta

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, nakladatelství Olomouc
Čársky: Chemie pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha 

Septima

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, nakladatelství Olomouc
Čársky: Chemie pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha

Oktáva

Pro tento ročník není vydána žádná vhodná učebnice.

1. ročník

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Olomouc
A. Mareček, J.Honza: Chemie sbírka příkladů pro SŠ, Olomouc
Vacík a kol.: Chemie obecná a anorganická, SPN, Praha

2. ročník

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl, Olomouc
Pacák: Chemie pro 2. ročník gymnázií, SPN, Praha

3. ročník

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, nakladatelství Olomouc
Čársky: Chemie pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha

4. ročník

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, nakladatelství Olomouc
Čársky: Chemie pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha

Semináře

Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce I., II., Fragment, Praha


Biologie

Prima

Vladimír Černík: Přírodopis 1 - Zoologie - 1. část, SPN, Praha
Vladimír Černík: Přírodopis 1 - Botanika - 1. část, SPN, Praha

nebo

Vladimír Černík: Přírodopis 7 - Zoologie a botanika, SPN, Praha

Sekunda

Vladimír Černík: Přírodopis 2 - Zoologie - 2. část, SPN, Praha
Vladimír Černík: Přírodopis 2 - Botanika - 2. část, SPN, Praha

nebo

Vladimír Černík: Přírodopis 6 - Zoologie a botanika, SPN, Praha

Tercie

Vladimír Černík: Přírodopis 3 - Biologie člověka, SPN, Praha

Kvarta

Vladimír Černík: Přírodopis 4 - Mineralogie a geologie, SPN, Praha

Kvinta a 1. ročník

Václav Kubišta: Obecná biologie pro gymnázia, Fortuna, Praha
Lubomír Kincl: Biologie rostlin, Fortuna, Praha

Sexta a 2. ročník

Jaroslav Smrž: Biologie živočichů pro gymnázia, Fortuna, Praha

Septima a 3. ročník

Ivan Novotný: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, Praha

Oktáva a 4. ročník

Jiří Šlégl, František Kislinger, Jana, Lamíková: Ekologie pro gymnázia, Fortuna, Praha
Jan Šmarda: Genetika pro gymnázia, Fortuna, Praha


Dějepis

Prima

V. Válková: Dějepis pro 6. ročník ZŠ (pravěk a starověk), SPN , Praha
V. Válková: Dějepis pro 7. ročník ZŠ (středověk a raný novověk), SPN, Praha

Sekunda

V. Válková: Dějepis pro 7. ročník ZŠ (středověk a raný novověk), SPN, Praha
V. Válková: Dějepis pro 8. ročník ZŠ (novověk), SPN, Praha

Tercie

V. Válková: Dějepis pro 8. ročník ZŠ (novověk), SPN, Praha
V. Válková: Dějepis pro 9. roční ZŠ (nejnovější dějiny), SPN, Praha

Kvarta

M. Popelka, V. Válková: Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (pravěk a starověk), SPN, Praha

Kvinta

P. Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk a raný novověk), SPN, Praha

Sexta

P. Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk a raný novověk), SPN, Praha
M. Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 (novověk), SPN, Praha

Septima

ČURDA, Jan a Jan DVOŘÁK. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582234.

Oktáva

ČURDA, Jan a Jan DVOŘÁK. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582234.

1. ročník

M. Popelka, V. Válková: Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (pravěk a starověk), SPN, Praha
P. Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk a raný novověk), SPN, Praha

2. ročník

P. Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk a raný novověk), SPN, Praha
M. Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 (novověk), SPN, Praha

3. ročník

M. Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 (novověk), SPN, Praha
J. a J. Kuklíkovi: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 (nejnovější dějiny), SPN, Praha

4. ročník

ČURDA, Jan a Jan DVOŘÁK. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582234.

Dějepisné atlasy
Prima-tercie

H. Mandelová a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (pravěk-starověk), Kartografie, Praha
H. Mandelová a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (středověk), Kartografie, Praha
H. Mandelová a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (novověk I), Kartografie, Praha
H. Mandelová a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (novověk II), Kartografie, Praha

Kvarta-oktáva, 1.-4. ročník

Atlas světových dějin 1. díl (pravěk-středověk), Kartografie, Praha
Atlas světových dějin 2. díl (středověk-novověk), Kartografie, Praha
Atlas českých dějin 1. díl (do roku 1618), Kartografie, Praha
Atlas českých dějin 2. díl (od roku 1618), Kartografie, Praha

Doplňková literatura pro semináře

Dějiny zemí Koruny české I. a II., Paseka, Praha
Dějiny evropské civilizace I. a II., Paseka, Praha


Zeměpis

Školní atlas světa, Kartografie, Praha
Atlas České republiky, Kartografie, Praha
Atlasy se použivají v daném ročníku s ohledem na aktuální učivo.

Prima

Jaromír Demek a kol., Zeměpis 6 - Planeta Země, SPN, Praha 2013

Sekunda

J. Šindýlek: Hravý zeměpis - Regionální zeměpis kontinentů, Taktik, Praha 2017

Tercie

Voženílek, Szczyrba: Zeměpis ČR, Prodos, Olomouc
Hubelová, Chalupa: Zeměpis 1. díl Evropa, Nová škola, s .r. o.
Školní atlas Evropy, Kartografie, Praha
Atlas České republiky, Kartografie, Praha

Kvarta

Václav Valenta, Alois Michalek a kol.: Současný svět, ČSG, Praha
Miloslav Štulc a kol.: Přírodní obraz Země pro 1. ročník gymnázia, Fortuna, Praha

Kvinta

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČSG, Praha

Sexta

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČGS, Praha

Septima

Milan Holeček a kol.: Česká republika, ČGS, Praha

1. ročník

Ivan Bičík, Bohumír Janský a kol.: Příroda a lidé Země, ČGS, Praha
Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČGS, Praha

2. ročník

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČGS, Praha

3. ročník

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, ČGS, Praha
Milan Holeček a kol.: Česká republika, ČGS, Praha


Základy společenských věd

Prima

Dagmar Janošková a kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 6, Fraus, Plzeň

Sekunda

Dagmar Janošková a kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 7, Fraus, Plzeň

Tercie

Dagmar Janošková a kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 8, Fraus, Plzeň

Kvarta

Dagmar Janošková a kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 9, Fraus, Plzeň

1. ročník a kvinta

Zdeněk Helus: Psychologie, Fortuna, Praha

Učebnice pro celé čtyři roky:
Jaroslav Hladík: Společenské vědy v kostce, Fragment, Havlíčkův Brod
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, Brno
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd - TESTY, Didaktis, Brno

2. ročník a sexta

Jiří Buriánek: Sociologie, Fortuna, Praha
Radovan Ryska, Monika Puškinová: Právo pro SŠ, Eduko, Praha

3. ročník a septima

Roman David: Politologie, FIN, Olomouc
Jana Bellová a kol. - Ekonomie, Computer Media, Kralice na Hané
Jarmila Čechová a kol. - Ekonomika pro gymnázia, Eduko, Praha
Ústava ČR

4. ročník a oktáva

Ivan Blecha: Filosofie (základní problémy), FIN, Olomouc
Jostein Gaarder: Sofiin svět, Albatros, Praha

Upozornění: Všechny publikace pro vyšší stupeň považujeme pouze jako doporučené. Žádná kniha plně neodpovídá obsahu a skladbě daného oboru tak, aby korespondovala s osnovami.


Informatika a výpočetní technika

Vzhledem k rychlosti vývoje tohoto oboru mají žáci některé studijní materiály v elektronické podobě na webových stránkách školy v sekci Studium a jeho organizace - Předměty - Informatika a výpočetní technika, případně je operativně dostávají do své Google učebny.


Výtvarná výchova

 Osnovy pro předmět Výtvarná výchova nedoporučují žádné konkrétní učebnice.


Hudební výchova

Prima

Alexandros Charalambidis, Jiří Pilka, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška, Lukáš Hurník:
Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ, SNP, Praha

Sekunda

Alexandros Charalambidis, Jiří Pilka, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška:
Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, SNP, Praha

Tercie

Alexandros Charalambidis, Jiří Pilka, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška:
Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, SNP, Praha

Kvarta

Alexandros Charalambidis, Jiří Pilka, Zbyněk Císař, Dalibor Matoška:
Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ, SNP, Praha

Zpěvníky:
Já, písnička I. díl - pro 1.-4. třídu (zelený), Music, Cheb
Já, písnička II. díl - pro 5.-9. třídu (žlutý), Music, Cheb
Já, písnička III. díl - pro střední školy (modrý), Music, Cheb


Tělesná výchova

 Osnovy pro předmět Tělesná výchova nedoporučují žádné konkrétní učebnice.