Kritéria pro přijetí ke čtyřletému studiu pro školní rok 2021/2022

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotných testů (CERMAT) a kritérií stanovených školou do schváleného počtu 60 žáků (celkem 60 – z toho 30 žáků pro ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ a 30 žáků pro ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“). Písemné testy jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na Masarykově gymnáziu. Zohledňuje se rovněž prospěch na základní škole. Chování na ZŠ musí být hodnoceno jako velmi dobré.

Pozn.:
Výsledková listina bude zpracována na základě obdržených výsledků přijímacích testů CERMAT a kritérií stanovených školou.
V případě rovnosti bodů z výsledků přijímacího řízení dá přijímací komise přednost uchazečům s lepším výsledkem u otevřených úloh, a to:
• ve třídě se ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ z českého jazyka
• ve třídě se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ z matematiky
Pokud i tak bude kolem 30. místa více uchazečů, budou přijati např. žáci do pořadového čísla 28, a další v pořadí se stejným počtem bodů (např. 29-31) teprve po uvolnění předcházejících míst.

2. Jednotné testy budou z českého jazyka a matematiky.

3. Uchazeč o studium nesmí být hodnocen v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku prospěchem nedostatečným.

4. Uchazeč, který získá z některého testu 14 a méně bodů, neprospěl u přijímací zkoušky.

5. Jednotné testy vychází z platných pedagogických dokumentů:

• RVP pro základní vzdělávání
• Standardy pro základní vzdělávání - český jazyk a literatura (ČJL)
• Doporučené učební osnovy předmětu ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011)
• Doporučené učební osnovy předmětu matematika pro základní školu (MŠMT, 2011)

6. Zájemcům, kteří nejsou občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraničí, se na vlastní žádost při přijímacím řízení promíjí  přijímací zkouška z ČJL dle § 20 odst. 4 školského zákona. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy podle vysvědčení posledního ročníku ZŠ dodaného s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem. Tito uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků z matematiky poskytnutých Centrem a kritérií stanovených školou (tzv. redukované pořadí). Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení bude použito pro jeho zařazení do výsledkové listiny uchazečů dle § 60d odst. 3 školského zákona.

Pozn.:
Podrobné bodové hodnocení přijímací zkoušky (jednotné testy, bonifikace za prospěch na ZŠ z 10 stanovených předmětů: Čj, cizí jazyk 1, cizí jazyk 2, Ov, D, Z, M, F, Ch, Př) bude součástí výsledkové listiny.

Za výsledky jednotných testů a za prospěch na ZŠ lze získat následující počty bodů:

• Jednotné testy z českého jazyka a z matematiky jsou bodovány; za každý lze získat max. 50 bodů.
• Body za prospěch na ZŠ z vybraných předmětů: hodnotí se jednotlivě prospěch v 1. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. Je-li prospěchový průměr 1,00, získává žák 15 bodů; za každou desetinu pak o 1,5 bodu méně. Max. počet bodů za prospěch na ZŠ může být tedy 30 bodů. Do prospěchového průměru se nezapočítává chování.