Kritéria pro přijetí ke čtyřletému studiu pro školní rok 2022/2023

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotných testů (CERMAT) a kritérií stanovených školou do schváleného počtu 60 žáků (celkem 60 – z toho 30 žáků pro ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ a 30 žáků pro ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“). Písemné testy jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na Masarykově gymnáziu. Zohledňuje se rovněž prospěch na základní škole. Chování na ZŠ musí být hodnoceno jako velmi dobré.

Pozn.:
Výsledková listina bude zpracována na základě obdržených výsledků přijímacích testů CERMAT a kritérií stanovených školou.
V případě rovnosti bodů z výsledků přijímacího řízení dá přijímací komise přednost uchazečům s lepším výsledkem u otevřených úloh, a to:
• ve třídě se ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ z českého jazyka
• ve třídě se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ z matematiky
Pokud i tak bude kolem 30. místa více uchazečů, budou přijati např. žáci do pořadového čísla 28, a další v pořadí se stejným počtem bodů (např. 29-31) teprve po uvolnění předcházejících míst.

2. Jednotné testy budou z českého jazyka a matematiky.

3. Uchazeč o studium nesmí být hodnocen v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku prospěchem nedostatečným.

4. Uchazeč, který získá z některého testu 14 a méně bodů, neprospěl u přijímací zkoušky.

5. Jednotné testy vychází z platných pedagogických dokumentů:

• RVP pro základní vzdělávání
• Standardy pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura (ČJL)
• Doporučené učební osnovy předmětu ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011)
• Doporučené učební osnovy předmětu Matematika pro základní školu (MŠMT, 2011)

6. Zájemcům, kteří nejsou občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraničí, se na vlastní žádost při přijímacím řízení promíjí  přijímací zkouška z ČJL dle § 20 odst. 4 školského zákona. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy podle vysvědčení posledního ročníku ZŠ dodaného s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem. Tito uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků z matematiky poskytnutých Centrem a kritérií stanovených školou (tzv. redukované pořadí). Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení bude použito pro jeho zařazení do výsledkové listiny uchazečů dle § 60d odst. 3 školského zákona.

Pozn.:
Podrobné bodové hodnocení přijímací zkoušky (jednotné testy, bonifikace za prospěch na ZŠ z 10 stanovených předmětů: Čj, cizí jazyk 1, cizí jazyk 2, Ov, D, Z, M, F, Ch, Př) bude součástí výsledkové listiny.

Za výsledky jednotných testů a za prospěch na ZŠ lze získat následující počty bodů:

• Jednotné testy z českého jazyka a z matematiky jsou bodovány; za každý lze získat max. 50 bodů.
• Body za prospěch na ZŠ z vybraných předmětů: hodnotí se jednotlivě prospěch v 1. a 2.  pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. Je-li prospěchový průměr 1,00, získává žák 15 bodů; za každou desetinu pak o 1,5 bodu méně. Max. počet bodů za prospěch na ZŠ může být tedy 45 bodů. Do prospěchového průměru se nezapočítává chování.

Za umístění na  1.-3. místě v olympiádách a vědomostních soutěžích srovnatelné úrovně (pouze v 8. a 9. třídě) lze získat body takto:

Umístění Okresní (městské) kolo Regionální (krajské) kolo
1. 3 6
2. 2 5
3. 1 4

                          
Pokud byl žák úspěšný ve více olympiádách či soutěžích srovnatelné úrovně, body se sčítají. Body se nenačítají za jednotlivá kola, ale přidělují se podle nejvyššího dosaženého umístění. Žákovi může být započítáno za úspěšné umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích maximálně 15 bodů.