Kritéria pro přijetí k osmiletému studiu pro školní rok 2022/2023

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotných testů (CERMAT) a kritérií stanovených školou do schváleného počtu 60 žáků (celkem 60 - z toho 30 žáků pro ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ a 30 žáků pro ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“). Písemné testy jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na Masarykově gymnáziu. Chování na ZŠ musí být hodnoceno jako velmi dobré.

Pozn.:
Výsledková listina bude zpracována na základě obdržených výsledků přijímacích testů CERMAT a kritérií stanovených školou.
V případě rovnosti bodů z výsledků přijímacího řízení dá přijímací komise přednost uchazečům s lepším výsledkem u otevřených úloh, a to:
• ve třídě se ŠVP: „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ z českého jazyka
• ve třídě se ŠVP: „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ z matematiky.
Pokud i tak bude kolem 30. místa více uchazečů, budou přijati např. žáci do pořadového čísla 28, a další v pořadí se stejným počtem bodů (např. 29-31) teprve po uvolnění předcházejících míst.

2. Jednotné testy budou z českého jazyka a matematiky.

3. Uchazeč o studium nesmí být hodnocen v 1. a 2. pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku prospěchem dostatečným nebo nedostatečným.

4. Uchazeč, který získá z některého testu 14 a méně bodů, neprospěl u přijímací zkoušky.

5. Jednotné testy vychází z platných pedagogických dokumentů:

• RVP pro základní vzdělávání
• Standardy pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura (ČJL)
• Doporučené učební osnovy předmětu ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011)
• Doporučené učební osnovy předmětu Matematika pro základní školu (MŠMT, 2011)

6. Zájemcům, kteří nejsou občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraničí, se na vlastní žádost při přijímacím řízení promíjí přijímací zkouška z ČJL dle § 20 odst. 4 školského zákona. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy podle vysvědčení posledního ročníku ZŠ dodaného s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem. Tito uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků z matematiky poskytnutých Centrem a kritérií stanovených školou (tzv. redukované pořadí). Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení bude použito pro jeho zařazení do výsledkové listiny uchazečů dle § 60d odst. 3 školského zákona.

Pozn.:
Celkové vyhodnocení jednotných testů a body za prospěch na ZŠ (z vybraných 5 předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda a vlastivěda. Pokud na vysvědčení není rozlišena vlastivěda a přírodověda a jejich výuka je zahrnuta do jednoho předmětu, známku započítáváme dvakrát, aby celkový počet známek ze stanovených předmětů byl stejný) budou součástí výsledkové listiny.

Jednotné testy z českého jazyka a z matematiky jsou bodovány - za každý lze získat max. 50 bodů.

Body za prospěch na ZŠ: hodnotí se jednotlivě prospěch v 1. a 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy. Je-li prospěchový průměr 1,00, získává žák 10 bodů; za každou desetinu pak o 1 bod méně. Max. počet bodů za prospěch na ZŠ může být tedy 30 bodů. Do prospěchového průměru se nezapočítává chování.