12.jpg

Doporučení ředitelství školy pro přijaté/nepřijaté uchazeče

Konkrétní data (??) budou upřesněna, jakmile budou známa.

Po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů dne ??. dubna 2020 postupujte následovně:

a) Žák byl přijat a má zájem o studium na Masarykově gymnáziu

Písemné rozhodnutí se nevydává. Odevzdejte co nejdříve (nejpozději do 10 pracovních dnů – do ??. května 2020) řádně vyplněný zápisový lístek (podepsaný žákem a zákonným zástupcem) do sekretariátu školy a zde vyplňte dotazník zvolené jazykové kombinace.

Vzor vyplnění zápisového lístku

 

b) Žák byl přijat, ale rozhodl se studovat na jiné střední škole

Oznamte prosím neprodleně mailem na adresu nebo , že žák ke studiu nenastoupí. Uvolníte tím místo dalšímu uchazeči o studium na Masarykově gymnáziu.

Vzor oznámení

 

c) Žák úspěšně složil zkoušku, ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů

Zákonný zástupce uchazeče, který je uveden na přihlášce, si může ??. května 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin osobně vyzvednout písemné rozhodnutí o nepřijetí. Do 3 pracovních dnů od převzetí tohoto rozhodnutí může podat odvolání proti nepřijetí.

Pokud chce podat odvolání ten, kdo si rozhodnutí nevyzvedl osobně, musí vyčkat na doručení tohoto rozhodnutí poštou (úřední dopis s modrým pruhem) a předložit jej k nahlédnutí při podání odvolání.

Na odvolání, které bude podáno bez předchozího převzetí rozhodnutí o nepřijetí, nebude brán zřetel a je neplatné.

Poznámka: Odvolání podává zákonný zástupce uvedený na přihlášce.

Vzor odvolání