14.jpg

Jedná se o dvouletý seminář, ve kterém se propojují dva v určitém pohledu velice si blízké obory – ekonomika a právo. Seminář postupně seznamuje studenty se způsoby zakládání a rušení soukromé firmy nebo obchodní společnosti, dále se základy ekonomie, např. hmotným a personálním zajištěním chodu podniku a na ně navazujícími problémy s uzavíráním smluv na zajištění majetku, řešením reklamací, personální problematikou – přijímání do pracovního poměru, pracovní smlouvy, bezpečnost práce, odměňování, končení pracovního poměru atd.

Část semináře je věnována orientaci v problematice daňových zákonů, jak z pohledu firmy, tak i pro potřeby občana.

Předmět doplňuje a rozvíjí znalosti získané ve společenskovědních disciplinách. Je určen nejen studentům, kteří uvažují o studiu na humanitním nebo ekonomickém typu VŠ, ale je koncipován tak, aby se studenti naučili orientovat v jednotlivých právních a ekonomických odvětvích i ve svém osobním životě – obsahuje proto např. také základní informace pro uzavírání smluv v bankách, pojišovnách, sledování vlastního rodinného rozpočtu atd.

Seminář poskytuje přehled o systému práva a právním řádu ČR. Utváří právní vědomí na potřebné úrovni a vede studenty k dodržování právních norem.Studenti se učí orientovat zejména v základních pramenech práva občanského, pracovního, obchodního a živnostenského.

Cílem semináře je získání vědomostí potřebných pro orientaci v zákonech důležitých jak pro osobní život jedince, tak i pro pozice zaměstnance, zaměstnavatele i soukromého podnikatele.

Ing. Olga Matějková