12.jpg

Astronomie je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Pojmenování této vědy pochází z řeckých slov astron = hvězda a nomos = zákon. Česky můžeme také říci hvězdářství.

V tomto semináři se studenti seznámí nejen se základními pojmy astronomie (planety, jejich pohyby, komety, hvězdy, souhvězdí, základní představy o struktuře vesmíru, vysílání umělých těles do vesmíru), ale také s vědním oborem ležícím na rozhraní fyziky a astronomie – astrofyzikou. Prozkoumají plynné obaly těles v kosmickém prostoru – atmosféru. Především atmosféru Země a děje, které v ní probíhají – počasí. Také se seznámí s ozónovou vrstvou a skleníkovým efektem. Zvláštní pozornost bude věnována naší nejbližší hvězdě – Slunci. Jeho záření prozkoumají také z pohledu environmentálního – jako významného zdroje obnovitelné energie.

Náplň bude obohacena exkurzemi (Hvězdárna a planetárium Plzeň, Hvězdárna Rokycany, FVE Žíšov apod.) a jednoduchými laboratorními experimenty.