14.jpg

Přírodovědný seminář - 2. ročníky a sexty

Náplní tohoto semináře jsou praktická cvičení z botaniky, zoologie a terénní praxe s vhodnou tématikou.

  • Společenstva organismů - rostlinná společenstva, druhy lesů, lesní půdy a jejich podloží, chemické vlastnosti minerálů, hornin a půd, ekosystém lesa, farmaceuticky významné druhy rostlin, význační živočichové
    Doplněno vycházkami, sběrem materiálu, určováním druhů
  • Hydrobiologie – voda na Zemi, úprava vody pitné a odpadní, složení různých typů vod, chemické vlastnosti vody, organismy žijící ve vodách, vodní ekosystémy
    Doplněno exkurzemi (úpravna vody, čistička, Zoo Plzeň)
 

V případě malého počtu zájemců může být tento seminář spojen se seminářem z ekologie - témata pak budou sloučena.

Mgr. Dagmar Horská