14.jpg

Předmět  pokrývá část vzdělávací oblasti Člověk a společnost, stanovenou RVPGV, konkrétně vzdělávací obor Dějepis. Seminář moderních dějin je zařazen do výuky ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v oktávě osmiletého gymnázia. Jsou mu věnovány 2 vyučovací hodiny týdně.

Seminář doplňuje a rozvíjí základní učivo dějepisu, je orientován zejména na problémové interpretace vybraných událostí obecných a národních dějin od roku 1945 do současnosti. Velký důraz se klade na moderní národní dějiny, zvláště na problematiku našeho vyrovnání se s minulostí a na kauzální porozumění současným ohniskům napětí ve světě. Seminář se věnuje zvláště traumatickým tématům minulosti, která v obecné rovině vnímání intolerance, diskriminace, perzekuce, genocidy a skupinového násilí mají vztah k dnešku. Cílem semináře je vést studenty na základě osobních svědectví pamětníků, projekce dokumentárních filmů a studia archivních pramenů k aktivní reflexi našich moderních dějin a k diskuzi o palčivých problémech dnešní doby. Studenti jsou vedeni k tomu, aby vnímali propojení tzv. osobních „malých dějin“ s tzv. „velkými dějinami“ států, politických uskupení aj. Studenti jsou motivováni k poučenému, angažovanému a občansky hodnotnému přístupu k současným aktuálním problémům.

Pořadí témat a jejich proporcionalitu v celku volí vyučující po domluvě se studenty konkrétního semináře. Při studiu využívají studenti e-learningovou platformu Moodle. Seminář funguje interaktivně, tj. samotní seminaristé mohou v určité míře ovlivňovat formu i obsahovou náplň semináře.

Pozn.: Tento seminář je přístupný i žákům, kteří nemají výuku podle ŠVP.

PaedDr. Milena Hirschová