10.jpg

Cílem semináře je seznámení s prací tlumočníka a překladatele, rozšiřování slovní zásoby, její správné použití v běžných životních i předpokládaných profesních situacích, zdokonalování komunikativních dovedností, zvládnutí gramatických jevů a slovních vazeb. Žáci získávají informace z každodenního života německy mluvících zemí. Do výuky jsou zařazovány jazykové a komunikační hry, práce s autentickými materiály mluvenými i tištěnými, jsou zadávány projektové úkoly zakončené prezentací. Žáci se dokáží orientovat v textech různého typu s odlišnými stupni obtížnosti, v různých situacích při tlumočení či překladu a jsou vedeni k vyjadřování vlastního názoru v komunikaci s partnery. Jsou připravováni na zvládnutí maturitní zkoušky.

Náplň:

•    Škola, školský systém
•    Zájmy a koníčky
•    Rodina a přátelé
•    Plány do budoucna
•    Cestování, doprava
•    Média
•    Životní prostředí
•    Evropská unie
•    Reálie německy mluvících zemí
•    Osobnosti kultury, vědy a techniky

Jana Šimonová