11.jpg

Předmět  pokrývá část vzdělávací oblasti Člověk a společnost, stanovenou RVPGV, konkrétně vzdělávací obor Dějepis. Předmět se podílí na integraci průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana a Mediální výchova.

Výuka dějepisného semináře je zařazena do výuky ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia a septimy osmiletého gymnázia. Výuce jsou věnovány 2 vyučovací hodiny týdně. Seminář je zaměřen především na doplnění učiva dějepisu v oblasti pomocných historických věd, regionálních a kulturních dějin. Seminář z dějepisu je určen především pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu historie jako hlavního oboru na VŠ (filosofická či pedagogická fakulta) nebo hodlají historii studovat v kombinaci s jinými obory (právnická fakulta, fakulta humanitních studií, fakulta sociálních věd apod.). Součástí výuky jsou regionální exkurze, návštěvy odborných historických pracoviš (archiv apod.) a tematicky vhodných výstav. Pro studenty jsou v rámci seminární výuky organizovány i přednášky historiků, spolupracujeme např. s pracovníky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu aj.

Seminář se po dohodě se studenty věnuje vybraným tématům rozšiřujícím dějepisnou výuku nad rámec běžného vyučovacího předmětu. Volí se z témat: metody historikovy práce, základy pomocných věd historických, archeologie, historiografie, regionální dějiny, kulturní dějiny. Seminář funguje interaktivně, tj. samotní seminaristé mohou v určité míře ovlivňovat formu i obsahovou náplň semináře. Pořadí témat v celku a jejich proporcionalitu volí vyučující daného semináře po dohodě se studenty.

PaedDr. Milena Hirschová