11.jpg

Na naší škole se žáci věnují studiu zeměpisu od primy do septimy osmiletého gymnázia a v prvním až třetím ročníku čtyřletého gymnázia. Pokud má třída přírodovědné zaměření, studium zeměpisu si ještě o rok  prodlouží (do oktávy a čtvrtého ročníku). Pokud studenti chtějí ze zeměpisu maturovat, mohou si ještě vybrat volitelný seminář ze zeměpisu. V jazykových třídách jsme schopni zajistit rovněž výuku zeměpisu v němčině, případně i v angličtině (od septim, respektive třetích ročníků).

Okruhy učiva zahrnují veškeré oblasti zeměpisu od postavení Země ve vesmíru, stavbu zemského tělesa, mapy, přírodní a společenské složky krajiny, jednotlivé regiony a státy světa včetně České republiky, ekologii až po praktický zeměpis. Zejména poznatky praktického zeměpisu studenti pravidelně využívají při přípravě exkurzí a školních výletů.

Velký důraz je kladen na práci s atlasem, odbornou literaturou a odbornými časopisy a v neposlední řadě mají žáci možnost využít i speciálních programů na počítači.

Cílem výuky je nejen získat obecné povědomí o jednotlivých státech a kontinentech, ale hlavně vidět svět v souvislostech, pochopit zákonitosti územního vývoje a změn v krajině kolem nás. Speciální důraz je kladen v závěru studia na poznání místní krajiny, zajímavostí v okolí našeho města a praktické uplatnění získaných poznatků. Mělo by být samozřejmostí, že se studenti orientují v dění současných světových událostí.

Snažíme se připravovat žáky především ke studiu na vysokých školách, a proto se úzce nespecializujeme jen na jednu oblast zeměpisu, ale snažíme se poskytnout studentům pevný základ, na kterém budou moci stavět v případě dalšího studia přírodních věd a který jim vystačí i v případě studia jiných oborů. O tom, že se nám to snad daří, svědčí pravidelná úspěšná účast našich studentů v soutěži Eurorebus a hlavně v Zeměpisné olympiádě, kde se naši studenti umisují na předních místech minimálně v regionálním kole.

Mgr. Lenka Holubová