14.jpg

Německý jazyk na naší škole mohou žáci studovat buď jako Cizí jazyk (tj. 1. cizí jazyk), nebo jako Další cizí jazyk (tj. 2. cizí jazyk), a to na čtyřletém i osmiletém gymnáziu. Vždy mají možnost z němčiny maturovat.

Naše škola má v každém ročníku třídu se všeobecným zaměřením a zaměřením na živé jazyky, to jsou třídy, v nichž je vyšší dotace hodin cizích jazyků. Na osmiletém gymnáziu se začíná se dvěma jazyky už v primě a němčina je zde Cizím i Dalším cizím jazykem. Totéž platí o čtyřletém studiu. Ve třídách se všeobecným zaměřením je počet hodin cizích jazyků stejný.

V jazykově zaměřených třídách s němčinou jako Cizí jazyk mají žáci od kvint a 2. ročníku německého lektora, který učí v běžných hodinách a v seminářích konverzace. S lektorem se setkají i ostatní, jestliže si zvolí konverzaci jako seminář. Kromě konverzace se vyučuje němčina v dvouletém semináři Reálie německy mluvících zemí, což se týká septimy, oktávy a 3. a  4. ročníku. Na seminář Reálie německy mluvících zemí se mohou hlásit i ostatní žáci předposledních ročníků. Nabízíme také tlumočnicko-překladatelský seminář. Od školního roku 1999/2000 je zavedena ve 3. ročníku a septimě ve třídách zaměřených na živé jazyky jedna hodina dějepisu v němčině.

Němčině se vyučuje na nižším stupni podle učebnice Pingpong neu I až II/III, na vyšším podle Sprechen Sie Deutsch I – III, podle Direkt neu, Ausblick a dalších doplňkových materiálů.

Mezinárodní zkouška Deutsches Sprachdiplom I, II

Velkou výhodou pro naše studenty je skutečnost, že naše škola je jedním z 19 gymnázií v naší republice, kde jsou žáci připravováni na německou mezinárodní zkoušku „Deutsches Sprachdiplom II“. Připravují se na ni nejen při běžné výuce, ale i cílenou  přípravou, kterou vede odborně vzdělaný německý lektor. Od roku 1998 tuto významnou zkoušku úrovně B2 a C1 složilo již více než 400 studentů z jazykově i všeobecně zaměřených tříd. Získaný diplom umožňuje studium v německy mluvících zemích, zvyšuje šanci na lepší pracovní uplatnění u nás a v zemích našich sousedů a je významně zohledňován na většině českých vysokých škol při přijímacím řízení. Získaný diplom je zároveň složenou profilovou (školní) maturitní zkouškou z němčiny s prospěchem „výborným“.

Od školního roku 2012/2013 se u nás skládá především v sextě a 2. a 3. ročníku také nižší stupeň této zkoušky - Deutsches Sprachdiplom I, úroveň A2 a B1.

Studentské výměnné pobyty

Škola má v současné době 3 partnerské školy a vzájemná setkání a výměny úspěšně probíhají každoročně již řadu let. Od roku 1990 udržujeme vztahy s gymnáziem z Regensburgu a tyto výměnné pobyty jsou určeny především žákům sext a 2. ročníku. V polovině devadesátých let jsme navázali kontakty s gymnáziem ve Straubingu a cílovou skupinou jsou žáci sekund a tercií. V loňském roce začala vzájemná výměna pro septimy a 3. ročníky s hesenským gymnáziem ve Wetzlaru .

Škola podporuje studenty, kteří chtějí studovat na střední škole v Německu.

Soutěže

Naši studenti se každoročně úspěšně zapojují do řady soutěží pořádaných Spolkovou republikou s mezinárodní účastí. Jde o soutěže jazykově konverzační, např. Jugend debattiert international, nebo zeměvědné a znalostní, např. Landesweiterer Deutschwettbewerb a také o soutěže s odborným zaměřením, hlavně přírodovědným, jako např. Schülerakademie nebo „Schnupperwoche“ na Technické univerzitě v Chemnitz. Odměnou je několikatýdenní pobyt v SRN se zajímavým a odborně pracovním programem.

Na regionální úrovni žáci rozvíjejí své umělecké sklony (divadlo, přednes básní a překlad poezie) v soutěži Ars Poeticae.

Každoročně zorganizují učitelé němčiny exkurze pro jednotlivé třídy, popř. pro výběr žáků do německy mluvících zemí.

Mgr. Alena Vyčítalová


Tvorba prezentace v německém jazyce