13.jpg

Anglický jazyk je na našem gymnáziu již tradičně vyučován velmi kvalitním způsobem. Ve školním roce 2016/2017 bude výuku AJ zajišťovat 11 vyučujících. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. Soustřeďujeme se u studentů nejen na bezpečné zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v mezinárodních kontaktech, různých zájmových činnostech i při dalším studiu. Výuka jazyka je zároveň založena na neustálé výměně názorů, formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, neustálém získávání nových informací z mnoha sfér, rozsáhlé škály předmětů a na příslušné úrovni vědních oborů.

Jak na čtyřletém, tak na osmiletém gymnáziu jsou zavedeny speciální třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Tyto třídy mají vyšší dotaci hodin angličtiny týdně. V seminářích zaměřených na konverzaci vyučuje rodilý mluvčí. Ve druhém ročníku a v sextách je povinně volitelný seminář zaměřený na konverzaci v libovolně zvoleném jazyce (AJ, NJ, FJ, RJ). V posledních dvou ročnících obou větví gymnázia je zařazen povinný dvouhodinový blok zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí a zároveň je hodina týdně věnovaná výuce dějepisu v angličtině. Studenti jazykových tříd jsou rovněž systematicky připravováni na složení Cambridgeské zkoušky First Certificate in English (FCE). Jedná se o mezinárodní referenční úroveň B2 (popř. C1). Zvlášť nadaní studenti mohou usilovat o složení Cambridge Exam CAE (referenční úroveň C1, popř. C2).

Semináře a jazykové zkoušky
Studenti všech tříd (tj. od sext a 2. ročníků) si v rámci volitelných seminářů mohou zvolit semináře zaměřené na konverzaci v anglickém jazyce. V těchto seminářích jsou probírána konverzační témata všeobecně společenská i ta, která jsou součástí maturitní zkoušky. Studenti třetího ročníku (septim) tříd s všeobecným zaměřením si mohou zvolit seminář, který je zaměřen na přípravu k jazykovým zkouškám (FCE a CAE.) Tímto se snažíme podchytit talentované a motivované studenty i z těchto tříd. Studenti třetích i čtvrtých ročníků s všeobecným zaměřením si mohou rovněž vybrat studium reálií anglicky mluvících zemí.

Ve školním roce 2015/2016  a v září 2016 získalo jeden z mezinárodních certifikátů celkem 26 studentů.
Zkoušku FCE (B2) úspěšně složilo 12 studentů třídy OKB, 4. B, SPA, SPB. Dalších 7 studentek ze tříd OKB, OKA, SPA, SPB získalo FCE/A (C1), 4 studenti ze tříd OKA a OKB  získali CAE (C1), dokonce 3 studentky z OKA a SPA získaly CAE/A (C2).

Mezinárodní aktivity
Na jaře 2017 se uskuteční třídenní poznávací pobyt v Berlíně pro studenty vyšších tříd gymnázia. Bude zaměřen na moderní dějiny Velké Británie a USA po 2. světové válce ve vztahu s poválečným uspořádáním v Evropě.

Výměnné studijní pobyty
Naše škola má již dvacet čtyři let partnerskou školu Gribskov gymnasium v Helsinge, v Dánsku. Ve spolupráci budeme pokračovat i v tomto školním roce.

Soutěže
Ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia mají studenti možnost účastnit se konverzační soutěže (školní, okresní, regionální i celostátní kolo). V loňském roce se soutěže na naší škole zúčastnilo 70 studentů ve třech kategoriích. V okresním kole jsme nejlépe bodovali v I. kategorii, kde jsme získali v okresním kole 1. místo.
V letošním roce se tradičně chceme zúčastnit krajské přehlídky Ars Poeticae  v dramatizaci, recitaci a ve vlastní tvorbě.
Naše komise už bude organizovat 6. ročník soutěže English Cup ve vlastní literární tvorbě. Vloni svoje příspěvky zaslalo 41 studentů naší školy.

Studenti v zahraničí
V loňském i letošním roce studují někteří studenti na střední škole v zahraničí, a to ve Velké Británi a v Brazílii. Letos u nás v septimě studuje v rámci výměnného programu student z USA.

Projekty
Naši studenti se pod vedením svých vyučujících aktivně účastní vlastní projektové činnosti, oblíbené jsou i projekty v rámci UNESCO. Předloni byli naši studenti úspěšní v mezinárodním zasedání Evropského parlamentu mládeže v Corku, Irsko. Zároveň na naší škole proběhlo výběrové řízení pro studium v online kurzech na John Hopkins University, Baltimore, USA. Center for Talented Youth (CTY) podporuje zejména studium matematiky a přírodních věd v angličtině. Další vybrané americké vysoké školy rovněž nabízejí CTM Online Program, za přijatelnější ceny, takže je tato možnost studia dostupnější pro více studentů. V letošním roce se aktivně zapojí i čtyři studenti našeho gymnázia, kteří si vybrali studium matematiky, fyziky, chemie a psychologie. Budeme jim držet palce.

Snažíme se umožnit i studium jiných jazyků, máme-li ve svém sboru rodilé mluvčí. Potom je výuka realizována prostřednictvím angličtiny. Vloni jsme byli jednou ze dvou středních škol v České republice, kde se studovala portugalština, v letošním roce mohou zájemci studovat čínštinu (mandarínštinu) s naší lektorkou z Tchaj-wanu.

Nejen škola sama vzdělává, a tak se snažíme využít nabídek i jiných institucí. Tradičně rovněž navštěvujeme kulturní představení v angličtině. Podobné akce plánujeme i pro tento školní rok.

PhDr. Jana Tolletová, předsedkyně Předmětové komise anglického jazyka,
francouzského jazyka a ruského jazyka