11.jpg

Organizace maturitních zkoušek pro školní rok 2019/20

 • V letošním školním roce budou žáci povinně konat 2 zkoušky společné části (státní – z českého jazyka a matematiky nebo z českého jazyka a cizího jazyka) + 2 zkoušky profilové části (školní) maturitní zkoušky z libovolných jiných předmětů, než si zvolili ve společné části.

 • K tomu si mohou v profilové části přidat 1–2 zkoušky nepovinné, ve kterých mohou dublovat některý z předmětů společné části maturitní zkoušky.

 • Všichni studenti budou mít povinnou jednu zkoušku z cizího jazyka (ve společné nebo profilové části – dle vlastního uvážení).

 • Studenti jazykových tříd budou povinně maturovat z 1. (hlavního) jazyka (ve společné nebo profilové části – dle vlastního uvážení).

 • Nepovinnou zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka minimálně na úrovni B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Místo stupně prospěchu se na vysvědčení nově uvádí slovo "nahrazeno". Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
  Bližší informace naleznete na http://www.novamaturita.cz/novinky.html.
 • Zkušební předměty jsou: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika, matematika+.

 • Zkoušky společné části budou probíhat v následujících termínech:
  8. a 30. dubna 2020 - písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka
  4.-6. května 2020 - ostatní zkoušky společné části

 • Všechny zkoušky profilové části se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v týdnu 18.-22. května 2020

Vyhrazuji si právo provést úpravy v souladu se změnami ve školské legislativě.

Ing. Olga Matějková, ředitelka školy

V Plzni 10. října 2019