10.jpg
Aprobace fyzika a chemie

„Kdyby se lidé častěji dívali na hvězdy a uvědomili si,
že jsou na světě jen díky výbuchům supernov
v dávné minulosti a hlubokém vesmíru,
přestali by se prát a hádat kvůli blbostem."


Využití programu PowerPoint ve výuce fyziky na gymnáziu
Ve snaze o využití moderní techniky na naší škole (počítač a dataprojektor v učebně) jsem připravil hodiny fyziky v maturitním ročníku gymnázia v programu PowerPoint verze 7.0, pracujícím pod Windovs 95. Příprava výuky mi umožnila nejen seznámit se s možnostmi tohoto programu, zdokonalit se v práci s počítačem, ale donutila mne hlouběji promýšlet návaznost jednotlivých kroků učiva, posloupnost a formu jejich prezentace žákům. Zároveň však tvorba jednotlivých snímků předpokládá schopnost tvůrce vymyslet a realizovat jakýsi jednoduchý scénář, skloubit a vhodně využít animačních možností programu. Jedná se tedy o všestrannou tvůrčí činnost, která je však velmi časově náročná. Výsledkem ale jsou velmi působivé hodiny, které maximálně zvyšují pozornost žáků a jejich zájem o předmět.

Jako příklad uvádím využití PowerPointu v  kapitolách týkajících se stavby atomu a elektronového obalu. Výuka je podporována 11 snímky.

K  vytvoření těchto snímků bylo použito celkem 195 animačních kroků, od jednoduchého rozbalování a barevného zvýrazňování textu přes postupné odvozování vzorců, konstrukci grafů a schémat až k dynamickému znázornění průběhu experimentu, popřípadě činnosti některých zařízení.

Fyzikální přesnost realizace animací je však limitována možnostmi programu PowerPoint příslušné verze. Přesto je jejich názornost, je-li spojena s výkladem, velmi dobrá. Program PowerPoint umožňuje též přímo zasahovat do již vytvořeného snímku perem ovládaným myší, což umožňuje nejen ukazování na ploše snímku, ale i podtrhávání, dopisování textu a podobně, přičemž tyto doplňky lze jednoduše vymazat.

Již v průběhu vytváření výukového programu, by měl učitel mít určito představu o tom, jak jednotlivé snímky didakticky využije. Některé části snímků pouze efektně doplňují učitelův výklad. Jiné jsou jistou formou problému, který je předkládán žákům a postupně jsou jim sdělovány dílčí výsledky řešení tohoto problému. Celý snímek pak shrnuje dané téma, slouží žákům jako zdroj poznámek. V následující hodině je příslušného snímku možno využít k opakování.

Příprava hodin v programu PowerPoint je velmi zajímavá, jak však již bylo řečeno, je značně časové náročná. I když je učitel nezpracuje vždy s rutinou profesionálního počítačového pracovníka, proti centrálně dodávaným programům podobného stylu je jejich výhodou, že respektují obsah učebnic, návaznost učiva i podmínky, ve kterých je výuka prováděna.

Výukový program v PowerPointu: Fyzika pro 4. ročník - Elektronový obal