14.jpg
Aprobace matematika a fyzika

„Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost; a nejsem si jist tím vesmírem...“
Albert Einstein

Píše se 1. září 1983 a já poprvé vstupuji do budovy - tehdy ještě - II. gymnázia, ul. Pionýrů 2. Strávila jsem zde čtyři studijní roky a 4. června 1987 jsem zde také odmaturovala. Poté jsem na 5 let odešla do Prahy na Matematicko-fyzikální fakultu UK, abych se mohla 1. října 1992 vrátit do stejné budovy, ale s jiným názvem (Masarykovo gymnázium) a nikoliv jako žákyně, ale jako učitelka, která se alespoň malinko snaží vyvrátit výše uvedený Einsteinův výrok.

***

Které tvrzení je vám nejbližší?

Matematik, biolog a fyzik sedí v kavárně a pozorují protější dům.
Vidí, jak dva lidé vešli dovnitř a po chvíli tři vyšli ven.

Fyzik: „Měření jsou nepřesná.“
Biolog: „Rozmnožili se.“
Matematik: „Pokud teď právě jedna osoba vejde do domu, bude opět prázdný.“


Něco k zamyšlení

Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka.
Otázka: Kde je tatínek?

*
Úloha není tak neřešitelná, jak se zdá. Vyřešíte-li ji matematicky, umíte řešit lineární rovnice.
Pochopíte-li, co zrovna dělá tatínek, umíte biologii.

***

„Živote stůj, kde jsi, chci se s tebou porvat.“


Fyzika

Prima

Jak řešit fyzikální příklady?

Příklady

Rychlost

 

Sekunda

Tercie

Kvarta

 • 1. laboratorní práce (doc; pdf)
 • 2. laboratorní práce (doc; pdf)
 • 3. laboratorní práce (doc; pdf)
 • 4. laboratorní práce (doc; pdf)
 • 5. laboratorní práce (doc; pdf)
 • 6. laboratorní práce (doc; pdf)
 • 7. laboratorní práce (doc; pdf)
 • 8. laboratorní práce (doc; pdf)

Kvinta, 1.ročník

 • 1. laboratorní práce (doc.; pdf.)
 • 2. laboratorní práce (doc.;pdf.)
 • 3. laboratorní práce (doc..;pdf.)

Septima

 • 1. laboratorní práce: Měření hustoty tělesa (doc; pdf)
 • 2. laboratorní práce: Měření měrné tepelné kapacity (doc; pdf)
 • 3. laboratorní práce: Měření součinitele smykového tření (doc; pdf)
 • 4. laboratorní práce: Měření objemu pomocí vztlakové síly (doc; pdf)
 • 5. laboratorní práce: Ověření Ohmova zákona (doc; pdf)
 • 6. laboratorní práce: Voltampérová charakteristika diody (doc; pdf)
 • 7. laboratorní práce: Matematické kyvadlo (doc; pdf)
 • 8. laboratorní práce: Určení tuhosti pružiny (doc; pdf)
 • 9. laboratorní práce: Určení povrchového napětí (doc; pdf)

Matematika

Projekty:   

Statistický průzkum (kvarta B 2008/2009)

Pavel Bělík: Vývoj lidské sexuality

Oldřich Brabec: Rychlost připojení k síti internet v regionu Plzeň

Pavel Haman: Oblíbená čísla

 

Sekunda


Tercie

1. ročník, kvinta

 

Oktáva (maturitní okruhy)

 1. Výroky, množiny - operace s nimi
 2. Algebraické výrazy
 3. Mocniny s racionálním exponentem
 4. Odmocniny
 5. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 6. Řešení rovnic a nerovnic v součinovém a podílovém tvaru
 7. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
 8. Lineární nebo kvadratická rovnice s parametrem
 9. Soustavy lineárních rovnic
 10. Kvadratická nerovnice
 11. Rovnice s neznámou v odmocněnci
 12. Soustava lineární a kvadratické rovnice
 13. Substituce jako efektivní metoda při řešení některých rovnic a nerovnic
 14. Grafické řešení soustav rovnic a nerovnic
 15. Množiny bodů daných vlastností
 16. Shodná zobrazení - využití v konstrukčních úlohách
 17. Podobná zobrazení - využití v konstrukčních úlohách
 18. Funkce, definiční obory, vlastnosti funkcí
 19. Lineární a kvadratická funkce
 20. Lineární lomená funkce
 21. Mocninné funkce
 22. Grafy funkcí s absolutními hodnotami
 23. Goniometrická funkce - užití, grafy
 24. Aplikace goniometrických vzorců
 25. Goniometrické rovnice
 26. Užití sinové a kosinové věty
 27. Exponenciální funkce
 28. Logaritmická funkce. Logaritmy
 29. Exponenciální rovnice
 30. Logaritmické rovnice
 31. Úlohy na výpočet obsahu mnohoúhelníka, kruhu nebo jeho částí
 32. Polohové vztahy útvarů v prostoru
 33. Metrické vztahy útvarů v prostoru
 34. Objem nebo povrch hranolu a jehlanu
 35. Povrchy rotačních těles
 36. Objemy rotačních těles
 37. Vlastnosti a limita posloupností
 38. Aritmetická posloupnost
 39. Geometrická posloupnost
 40. Užití geometrické posloupnosti
 41. Nekonečná geometrická řada
 42. Matematická indukce
 43. Operace s vektory, skalární a vektorový součin vektorů
 44. Analytická geometrie přímky a jejích částí
 45. Vzájemná poloha přímek a bodů v rovině - analyticky
 46. Odchylka přímek, vzdálenost bodu od přímky v rovině - analyticky
 47. Polohové vztahy přímek a rovin v prostoru - analyticky
 48. Odchylky a vzdálenosti v prostoru - analyticky
 49. Analytická geometrie kružnice
 50. Vzájemná poloha kružnice, kruhu a lineárních útvarů - analyticky
 51. Analytická geometrie elipsy
 52. Analytická geometrie paraboly
 53. Analytická geometrie hyperboly
 54. Kuželosečka a přímka
 55. Variace a permutace
 56. Kombinace. Binomická věta a její aplikace
 57. Pravděpodobnost jevů, statistické charakteristiky
 58. Komplexní čísla. Moivreova věta
 59. Řešení kvadratické rovnice (v R i C)
 60. Řešení binomické rovnice