12.jpg

Kritéria pro přijetí ke čtyřletému studiu pro školní rok 2017/2018

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotných testů (CERMAT) a kritérií stanovených školou do schváleného počtu 60 žáků (celkem 60 - z toho 30 žáků pro ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ a 30 žáků pro ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“). Písemné testy jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na Masarykově gymnáziu. Zohledňuje se rovněž prospěch na základní škole, účast v olympiádách a vědomostních soutěžích srovnatelné úrovně od okresního kola výše. Chování na ZŠ musí být hodnoceno jako velmi dobré.

Pozn.: Výsledková listina bude zpracována a následně zveřejněna dne 2. 5. 2017 na základě obdržených výsledků přijímacích testů CERMAT a kritérií stanovených školou. Škola nesmí přijmout do jedné třídy více než 30 žáků. Pokud kolem 30. místa bude více žáků se stejným bodovým hodnocením (např. pořadí 29.-31.), budou přijati žáci do 28. místa včetně a další teprve po uvolnění místa v předchozím pořadí (např. po oznámení, že žák do 28. místa dává přednost jiné škole).

2. Jednotné testy budou z českého jazyka a matematiky.

3. Uchazeč o studium nesmí být hodnocen v 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku prospěchem nedostatečným.

4. Uchazeč, který získá z některého testu 12 a méně bodů, neprospěl u přijímací zkoušky.

5. Jednotné testy vychází z platných pedagogických dokumentů:

• RVP pro základní vzdělávání
• Standardy pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura
• Doporučené učební osnovy předmětu ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011)
• Doporučené učební osnovy předmětu Matematika pro základní školu (MŠMT, 2011)

6. O bodech za účast v olympiádách a soutěžích srovnatelné úrovně rozhodne přijímací komise.

Pozn.: Diplomy z olympiád a soutěží posílejte jako ověřené kopie nebo přineste originál k ověření nejpozději v den konání testů. Podrobné bodové hodnocení přijímací zkoušky (jednotné testy, bonifikace za prospěch na ZŠ z 10 stanovených předmětů: Čj, cizí jazyk 1, cizí jazyk 2, Ov, D, Z, M, F, Ch, Př, olympiády a soutěže atd.) bude součástí výsledkové listiny.