10.jpg

Kritéria pro přijetí ke osmiletému studiu pro školní rok 2017/2018

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotných testů (CERMAT) a kritérií stanovených školou do schváleného počtu 60 žáků (celkem 60 - z toho 30 žáků pro ŠVP „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“ a 30 žáků pro ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“). Písemné testy jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na Masarykově gymnáziu. Chování na ZŠ musí být hodnoceno jako velmi dobré.

Pozn.: Výsledková listina bude zpracována a následně zveřejněna ve dnech 2. 5. 2017 na základě obdržených výsledků přijímacích testů CERMAT a kritérií stanovených školou. Škola nesmí přijmout do jedné třídy více než 30 žáků. Pokud kolem 30. místa bude více žáků se stejným bodovým hodnocením (např. pořadí 29.-31.), budou přijati žáci do 28. místa včetně a další teprve po uvolnění místa v předchozím pořadí (např. po oznámení, že žák do 28. místa dává přednost jiné škole).

2. Jednotné testy budou z českého jazyka a matematiky.

3. Uchazeč o studium nesmí být hodnocen v 2. pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku prospěchem dostatečným nebo nedostatečným.

4. Uchazeč, který získá z některého testu 12 a méně bodů, neprospěl u přijímací zkoušky.

5. Jednotné testy vychází z platných pedagogických dokumentů:

• RVP pro základní vzdělávání
• Standardy pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura
• Doporučené učební osnovy předmětu ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011)
• Doporučené učební osnovy předmětu Matematika pro základní školu (MŠMT, 2011)

Pozn.: Celkové vyhodnocení jednotných testů a bonifikace za prospěch na ZŠ bude součástí výsledkové listiny - z vybraných 5 předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda a vlastivěda. Pokud na vysvědčení není rozlišena vlastivěda a přírodověda a jejich výuka je zahrnuta do jednoho předmětu, známku započítáváme dvakrát, aby celkový počet známek ze stanovených předmětů byl stejný.