12.jpg

Zápisy z jednání Školské rady Masarykova gymnázia (ŠR MG)


Zápis ze dne 11. 11. 2010

Přítomni: RNDr. Květuše Grohmannová, Mgr. Olga Nováková, Mgr. Petr Puda, Ing. Zdeněk TrmotaNepřítomni: Jiří Kuthan (omluven), Lubomír Kristek (omluven)

Program:
1. Přivítání zvolených členů školské rady
2. Výroční zpráva o činnosti školy
3. Přijímací řízení
4. Dodatečné volby
5. 90. výročí založení školy
6. Jiné

Ad 1.
Uvítání členů ŠR MG. Zúčastnění byli seznámení s programem tohoto zasedání.

Ad 2.
Výroční zpráva o činnosti školy (dále jen „výroční zpráva“) za uplynulý školní rok 2009/10 byla předložena k projednání a následnému schválení.

 • Všichni byli seznámeni s tím, k čemu výroční zpráva slouží, co je jejím obsahem a v jakých vyhotoveních a pro koho se na škole tiskne.
 • Výroční zpráva byla jednomyslně schválena všemi účastníky.

Ad 3.
Byl objasněn celý proces přijímacího řízení, zmíněna byla úspěšnost našich studentů při něm.

Ad 4.
Lubomír Kristek se omluvil z dnešního zasedání ŠR MG; z časových důvodů (studium v Praze) již  nechce nadále zastávat svou funkci člena ŠR MG, proto se budou zkraje nového roku 2011 konat dodatečné volby.

Ad 5.
Zúčastnění byli seznámeni s probíhajícími oslavami 90 let založení MG v Plzni, předložen byl program uplynulých i plánovaných akcí.

Ad 6.
Jednání ŠR MG bylo zakončeno diskusí s návrhy na další zlepšování chodu školy. Datum příštího setkání ŠR MG bylo stanoveno kvůli dodatečným volbám na počátek roku 2011.

Usnesení:
1. Výroční zpráva byla jednomyslně schválena všemi účastníky.
2. Byl objasněn celý proces přijímacího řízení.
3. Lubomír Kristek již nadále nebude zastávat svou funkci člena ŠR MG (studium v Praze), proto se budou konat dodatečné volby.
4. Předložení programu oslav 90. výročí naší školy.
5. Nastíněny  byly vize o dalším zlepšování chodu školy. 6. Datum příštího setkání ŠR MG bylo předsedkyní stanoveno na počátek roku 2011.

Zápis zhotovil: Mgr. Petr Puda


Zápis ze dne 8. 10. 2009

Přítomni: RNDr. Květuše Grohmannová, Mgr. Olga Nováková, PhDr. Margit Turníková, Mgr. Václav Fencl, Jiří Kuthan, Lubomír Kristek, Mgr. Petr Puda, Ing. Zdeněk Trmota
Nepřítomni: nikdo

Program:
1. Přivítání členů školské rady a vedení školy.
2. Výroční zpráva o činnosti školy.
3. Školský vzdělávací program (dále jen „ŠVP“).
4. Diskuse, jiné.

Ad 1.
Uvítání členů ŠR MG a vedení školy. Zúčastnění byli seznámeni s programem tohoto zasedání.

Ad 2.
Výroční zpráva o činnosti školy (dále jen „výroční zpráva“) za uplynulý školní rok 2008/09 byla předložena k projednání a následnému schválení.

 • Všichni byli seznámeni s tím, k čemu výroční zpráva slouží, co je jejím obsahem a v jakých vyhotoveních a pro koho se na škole tiskne.
 • Následovaly drobné dotazy převážně k cizím jazykům, jejich hodinovým dotacím, ke kvalifikaci a odbornosti vyučujících a rodilých mluvčí.
 • Výroční zpráva byla jednomyslně schválena všemi účastníky.  

Ad 3.
Členové ŠR MG si doma před zasedáním důkladně pročetli konečnou verzi ŠVP.

 • Hned zpočátku byly představeny názvy studijních programů:
  1. Všestranným vzděláním proti průměrnosti,
  2. Jazykovým vzděláním proti průměrnosti.
 • Oba zástupci školy vyložili na dotaz paní Novákové a pana Trmoty významy několika užitých pojmů a vysvětleny byly i některé uveřejněné statistiky a přehledy.
 • ŠR MG jednomyslně stvrdila svým písemným souhlasem platnost nového ŠVP.

Ad 4.
Jednání ŠR MG bylo zakončeno diskusí s návrhy na další zlepšování chodu školy. Datum dalšího jednání ŠR MG bude stanoveno dle potřeby.

Usnesení:
1. Výroční zpráva o činnosti školy byla jednomyslně schválena všemi zúčastněnými.
2. Nový ŠVP byl schválen všemi přizvanými členy.
3. Nastíněny  byly vize o dalším zlepšování chodu školy.
4. Datum příštího setkání ŠR MG bude předsedkyní stanoveno dle potřeby.

V Plzni dne 8. 10. 2009

Zápis vyhotovil: Mgr. Petr Puda
 


 

Zápis ze dne 12.  1.  2009

Přítomni: RNDr. Květuše Grohmannová, Lubomír Kristek, Jiří Kuthan, Mgr. Petr Puda, Ing. Zdeněk Trmota, PhDr. Margit Turníková 
Nepřítomni: Mgr. Olga Nováková (omluvena)

Program:

 • 1. Přivítání zvolených členů školské rady.
 • 2. Představení členů školské rady.
 • 3. Schválení jednacího řádu školské rady.
 • 4. Seznámení se zákonem č. 561/2004 Sb. § 167 a § 168.
 • 5. Volba předsedy školské rady.
 • 6. Diskuse. 

Ad 1.
PhDr. Margit Turníková přivítala všechny zvolené členy školské rady a předala jim

 • usnesení Rady Plzeňského kraje, č.j. ŠMS/7535/08 ze dne 22. prosince 2008
 • zápis o průběhu voleb do školské rady ze dne 24. 11. 2008
 • jednací řád školské rady Masarykova gymnázia, Plzeň, ul. Petákova 2
 • volební řád školské rady
 • zákon č. 561/2004  

Ad 2.
Členové školské rady si vyměnili kontakty pro vzájemnou komunikaci.
Zejména zástupci za Plzeňský kraj byli ústy paní ředitelky PhDr. Margit Turníkové ve zkratce seznámeni s fungováním a hospodařením školy a úspěšností jejích absolventů v přijímacím řízení na VŠ.

Ad 2.
Členové školské rady si vyměnili kontakty pro vzájemnou komunikaci.
Zejména zástupci za Plzeňský kraj byli ústy paní ředitelky PhDr. Margit Turníkové ve zkratce seznámeni s fungováním a hospodařením školy a úspěšností jejích absolventů v přijímacím řízení na VŠ.

Ad 3.
Byl pročten jednací řád ŠR Masarykova gymnázia.
Školská rada se dohodla, že další schůze se budou svolávat s týdenním předstihem v pozdějších odpoledních hodinách podle potřeby, minimálně však dvakrát za rok

Ad 5.
Pro výkon funkce předsedy Rady školy Masarykova gymnázia byla navržena paní RNDr. Květuše Grohmannová, která byla následně jednomyslně a řádně do této funkce zvolena.

Ad 6.

 • Dokumenty a veškeré podklady ŠR předchozího období mají být v blízké době předány do rukou nové předsedkyně ŠRMG.
 • Předběžně byly nastíněny vize o zamýšlených stavebních úpravách školy  a o jejím dalším fungování.
 • Zápisy ze zasedání ŠRMG budou po předchozím projednání ředitelkou školy rozesílány elektronickou formou všem jejím členům a budou dále uveřejňovány na webových stránkách MG.
 • Na zasedání ŠR MG lze zvát další osoby, které chtějí podat podněty a oznámení. 

Usnesení:

 • 1. Předběžně byl schválen jednací řád ŠR MG.
 • 2. Členové Květuše Grohmannová a Petr Puda se zajímají o sledování potřeb, stanovisek pedagogických zaměstnanců školy a vyjadřují se jejich ústy k chodu školy. Obdobné informace získávají za rodiče pí Olga Nováková, za studenty Lubomír Kristek.
 • 3. Předsedkyní Školské rady Masarykova gymnázia byla zvolena RNDr. Květuše Grohmannová.
 • 4. Zapisovatelem jednání ŠR MG byl pověřen Mgr. Petr Puda.
 • 5. Datum příštího setkání ŠR MG bude předsedkyní stanoveno dle potřeby. 

V Plzni dne  12. 1. 2009

Zápis vyhotovil: Mgr. Petr Puda


Zápis ze dne 12. 10. 2006 

Program:

 1. Výroční zpráva o činnosti školy - schválení dokumentu.
 2. Výroční zpráva o hospodaření školy - schválení dokumentu.
 3. Návrh rozpočtu na rok 2007 - rozprava.
 4. Výsledky testů KALIBRO.
 5. RVP-ŠVP.
 6. Stipendijní řád školy.
 7. Webové stránky ŠR MG.
 8. Různé - připomínky, náměty.

Usnesení:  

 1. Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/2006.
 2. Školská rada schválila návrh rozpočtu školy na rok 2007.
 3. Školská rada se seznámila s výsledky testů KALIBRO a doporučila výsledky po zpracování týmem RVP-ŠVP zveřejnit na webových stránkách školy.
 4. Školská rada se seznámila s pokračujícími pracemi na ŠVP školy.
 5. Školská rada schválila nový stipendijní řád ke dni 24. 5. 2006.
 6. Školská rada schválila vzhled webových stránek týkající se Školské rady , úpravy budou probíhat průběžně.

V Plzni dne  13. 10. 2006

Zápis vyhotovil: Mgr. Jaromír Páník


Zápis ze dne 27. 4. 2006

Přítomni: Mgr. Antonín Kolář, Mgr. Jaromír Páník, Ing. Ivana Žáková, Mgr. Martin Moulis, Kristýna Fricková

Program:

 1. Vystoupení paní ředitelky, seznámení s fungováním školy.
 2. Příprava RVP (Rámcově vzdělávacího programu).
 3. Prezentace materiálů KALIBRO, příprava SWOT analýzy.
 4. Webová prezentace školy, webové stránky ŠR MG - způsob prezentace a komunikace s veřejností.
 5. Diskuze, návrhy, ostatní podněty a návrh členů ŠR k rozpracování.
 6. Vyhotovení prezenční listiny a pořízení zápisu.

Usnesení:  

 1. Paní ředitelka seznámila přítomné s fungováním školy.
 2. Školská rada se domluvila s vedením školy na termínech předkládání a schvalování rozpočtu školy a výroční zprávy.
 3. Školská rada se seznámila s průběhem přípravy RVP ve škole.
 4. Školská rada se seznámila s dotazníky KALIBRO, které jsou nutné pro SWOT analýzu školy.
 5. Školská rada odsouhlasila doplnit testy Kalibro o další konkrétní připomínky z řad studentů a kantorů k chodu školy.
 6. Školská rada se seznámila s připomínkami studentů k chodu školy.
 7. Školská rada se seznámila s obsahem a vzhledem nových webových stránek MG.
 8. Školská rada rozhodla o zřízení emailové adresy ŠR MG ().
 9. Školská rada odsouhlasila zřízení webových stránek prezentující činnost ŠR MG (jednomyslně 5/0).

V Plzni dne 5. 6. 2006     

Zápis vyhotovil: Mgr. Jaromír Páník


 Zápis ze dne 21. 12. 2005

Přítomni: Mgr. Antonín Kolář, Mgr. Jaromír Páník, Ing. Ivana Žáková, Mgr. Martin Moulis, Ing., Mgr. Pavel Karpíšek, Kristýna Fricková

Program:

 1. Přivítání zvolených členů školské rady.
 2. Představení členů školské rady.
 3. Volba předsedy školské rady.
 4. Seznámení se zákonem č. 561/2004 Sb. § 167 a § 168.
 5. Schválení jednacího řádu školské rady.
 6. Diskuse, různé.

Ad 1.
PhDr. Margit Turníková přivítala všechny zvolené členy školské rady a předala jim

 • usnesení Rady Plzeňského kraje 850/05
 • zápis o průběhu voleb do školské rady ze 7. 11. 2005
 • Jednací řád školské rady Masarykova gymnázia, Plzeň, Petákova 2
 • Sbírku zákonů č. 561/2004
 • Klasifikační řád Masarykova gymnázia v Plzni
 • Školní řád Masarykova gymnázia v Plzni

Ad 2.
Členové školské rady si vzájemně předali kontakty pro vzájemnou komunikaci.

Ad 3.
Mgr. A. Kolář byl navržen na předsedu školské rady. Proběhlo hlasování o protinávrhu Kristýny Frickové zvolit předsedou ŠR Mgr. J. Páníka. A. Kolář byl zvolen předsedou ŠRMG počtem 4 hlasů - A. Kolář se zdržel hlasování, K. Fricková byla proti. Mgr. J. Páník byl pověřen pořizovat zápisy z jednání ŠR a rozesílat je ostatním členům rady.

Ad 5.
Byl pročten jednací řád ŠR Masarykova gymnázia a schváleny jeho změny.

Ad 6.

 • Návrh Mgr. Moulise přizvat na příští jednání ŠR ředitelku školy, která by měla seznámit se základní podobou fungování školy, rozpočtem, koncepcí rozvoje školy apod.
 • Žádost P. Karpíška, který musí jednání opustit, aby mu byly poslány dokumenty: Školní řád MG, Klasifikační řád MG v elektronické podobě.
 • Příprava provedení monitoringu potřeb školy a jejího fungování do příštího jednání.
 • Termín příštího jednání nejpozději v březnu 2006.
 • Od pí. ředitelky získat výroční zprávu školy k vyjádření.
 • Návrh zřídit webovou stránku, která bude informovat o práci ŠRMG, zde zveřejnit kontakt, který zájemcům umožní komunikovat s ŠRMG o potřebách školy.

Usnesení:

 1. Předsedou Školské rady Masarykova gymnázia byl zvolen Mgr. Antonín Kolář.
 2. Zapisovatelem jednání ŠRMG byl pověřen Mgr. Jaromír Páník.
 3. Předběžně byl schválen školní a klasifikační řád MG (po prostudování zástupci zřizovatele, bude schváleno definitivně).
 4. Byly přijaty pozměňovací návrhy k jednacímu řádu ŠRMG a tento byl schválen.
 5. Školská rada pověřila pana Koláře a pana Páníka průzkumem potřeb a motivací, pozitivních a negativních stanovisek pedagogických zaměstnanců školy k chodu školy. ŠRMG pověřila paní I. Žákovou získáním informací o potřebách, vizích fungování školy (volnočasové aktivity, vybavení školy, volitelné semináře, jazyková výuka, technické zabezpečení studia...) od rodičů studentů. ŠRMG pověřila Kristýnu Frickovou získáním informací o potřebách studentů MG.
 6. Datum příštího setkání ŠRMG bylo předběžně stanoveno na březen 2006.
 7. ŠRMG se usnesla na zřízení webové stránky ŠRMG na oficiálních stránkách MG Plzeň (zajistí Kolář, Páník do příští schůzky).
 8. Rozhodnutím ŠRMG bude na příští schůzku přizvána ředitelka MG za účelem informování zástupců zřizovatele školy o základních principech fungování školy (hospodaření, materiálové zabezpečení atd.).
 9. ŠRMG rozhodla o předložení zprávy o hospodaření školy za rok 2005 ředitelstvím školy.

V Plzni 21. 12. 2005

Mgr. Jaromír Páník (zapisovatel ŠR MG)
Mgr. Antonín Kolář (předseda ŠR MG)