14.jpg

K 90. výročí vzniku školy

Výuka na Masarykově gymnáziu začala ve školním roce 1920/21 a před druhou světovou válkou se toto školské zařízení těšilo u plzeňské veřejnosti velké vážnosti. V roce 1930 u příležitosti 80. narozenin prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka získalo jeho jméno do názvu školy – „Masarykovo české státní reálné gymnázium v Plzni“. V poválečné době prodělalo řadu změn od jedenáctileté přes dvanáctiletou střední školu až k obnovenému názvu gymnázium v roce 1969. Dne 7. března 1990 bylo škole za účasti obou vnuček prezidenta Masaryka, Anny a Herberty, slavnostně navráceno označení Masarykovo gymnázium.

Jaké byly začátky školy? Plzeňské městské zastupitelstvo se 8. 6. 1911 obrátilo na vídeňské ministerstvo kultu a vyučování se žádostí o povolení zřízení tohoto ústavu, jíž bylo vyhověno v září 1912. Počínaje školním rokem 1912/1913 byly zřízeny pobočky 1. ročníku při stávajícím českém státním gymnáziu v Plzni. K dalším změnám došlo až po vzniku republiky. Z důvodů prostorových bylo nezbytně nutné vytvořit ústav samostatný. Tento podnět vzešel z jednání profesorského sboru dne 19. 11. 1919, byl podpořen obecním zastupitelstvem a schválen výnosem zemské školní rady č. j. III C 3241/9 dne 9. 8. 1920. Tak bylo od školního roku 1920/21 zřízeno v Plzni samostatné „České státní reálné gymnázium“ (dnešní Masarykovo), a to ve všech osmi ročnících zároveň. Zároveň bylo rozhodnuto i o umístění nově vzniklého ústavu, což bylo zejména v prvních letech existence školy velkým problémem. Vyučovalo se současně v místnostech šesti budov veřejných institucí. Teprve v roce 1926 byla dokončena nová budova gymnázia na Klatovské třídě č. 17 (dnešní budova Pedagogické fakulty ZČU).

Po celou dobu existence první republiky trvalo studium osm let, ve dvacátých letech s jedním maturitním ročníkem, ve třicátých letech se dvěma. Škola v letech 1921-1939 každoročně vydávala výroční zprávu o své činnosti (tradice vydávání výročních zpráv byla obnovena ve šk. roce 1994/1995). Vedle základní dokumentace je v Archivu města Plzně dochována i kronika školy.

V době protektorátu bylo škole odňato jméno demokratického prezidenta z názvu a její oficiální název byl Reálné gymnázium v Plzni, Klatovská třída. Na základě výnosu okupační správy musela být stávající budova vyklizena (byl zde umístěn lazaret wehrmachtu) a škola se přestěhovala do budovy bývalé 2. reálky na Mikulášském náměstí. Obě školy byly sloučeny v jednu dnem 1. 9. 1943, a tak vzniklo po dobu okupace jediné české gymnázium v Plzni. Proto jsou absolventi z let 1944-1945 společnými absolventy obou škol. Většinu školní docházky však strávili ve své mateřské škole, tudíž jsou archivně vedeni i v její dokumentaci.Masarykovo gymnázium bylo obnoveno jako samostatný ústav s původním názvem a budovou výnosem zemské školní rady č. A 1710/2 z 30. 7. 1945. Jeho budova však byla uvolněna americkou armádou až k 1. 5. 1946. Američané přenechali škole i část vybavení svého důstojnického klubu. Návrat na Klatovskou třídu však netrval nadlouho, v roce 1951 byla škola přestěhována do Leninovy třídy (nyní budova ZČU v Husově třídě). Od školního roku 1951-1953 se nazývala Reálné gymnázium v Leninově třídě. Masarykovo jméno bylo důsledně začerněno ve veškeré školní dokumentaci. Osmiletá reálná gymnázia navazovala na školu obecnou. Zákonem o jednotné škole byla gymnázia od 1. 9. 1948 omezena na 4 nejvyšší třídy, 4 nižší třídy byly začleněny do tzv. středních škol. V roce 1953 byla gymnázia zrušena a místo nich byly zavedeny jedenáctileté střední školy.

Od 1. 9. 1953 se bývalé Masarykovo reálné gymnázium nazývá 2. jedenáctiletou střední školou v Plzni a je přestěhováno do budovy bývalé Mandlovy základní školy v ulici Pionýrů 2 (dříve i dnes Petákova, budova byla postavena r. 1934). Zákonem č. 186/1960 Sb. byla od šk. roku 1961/62 povinná školní docházka prodloužena na 9 let, čímž vznikla základní devítiletá škola (ZDŠ) a tříletá všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ) a oba cykly tak tvořily tzv. dvanáctiletku. Od roku 1963/1964 sídlil v ulici Pionýrů poslední ročník ZDŠ a tři ročníky SVVŠ. Vyhláškou ministerstva školství č. 103/1969 byly dosavadní SVVŠ přeměněny na čtyřletá gymnázia, tím se škola v ulici Pionýrů stala 2. gymnáziem v Plzni, ulice Pionýrů 2. V letech 1972-1979 působila na škole i Střední internátní škola pro pracující (SIŠP) a v letech 1974-1976 bylo gymnázium pověřeno vedením dálkového studia pro příslušníky SNB. Ústav byl zároveň od sedmdesátých let tzv. fakultní školou, tzn. že zajišovala formou vedení náslechové a pedagogické praxe přípravu absolventů Pedagogické fakulty v Plzni pro jejich budoucí povolání. Spolupráce s PF ZČU trvá i v současnosti. V roce 1988 obdrželo gymnázium titul Nositel vyznamenání za vynikající práci. Ačkoli je toto vyznamenání produktem tehdejší politické moci, bylo pedagogy a studenty vnímáno jako uznání dlouholeté kvalitní práce pedagogického sboru a profilu absolventů. A nutno dodat, že se ani v dobách nejtěžších drtivá většina profesorského sboru i studentů nezpronevěřila zásadám prezidenta, jehož jménu škola v názvu nese.

Po roce 1989 došlo k několika zásadním změnám – bylo obnoveno víceleté studium (nejprve sedmileté, od roku 1995 osmileté). Od června 1990 patří Masarykovo gymnázium mezi školy UNESCO, které svou činností podporuje kulturní spolupráci mezi národy. Od devadesátých let do dnešní doby je tato spolupráce naplňována především řadou výměnných a studijních pobytů našich žáků v zahraničí a cizích studentů u nás. Ačkoli škola doznala v průběhu uplynulých desítek let mnoha změn, vždy směřovala k určenému cíli: vzdělávání mladé generace. V různých experimentech výuky obstála a uhájila svůj vzdělávací program. Kromě všeobecného vzdělání se tradicí stala intenzívní výuka jazyků, která se plně rozvinula až po roce 1989.

Studenti mají možnost volit mezi angličtinou, němčinou či francouzštinou, volitelným jazykem je rovněž ruština. Na škole vyučují od roku 1990 rodilí mluvčí německého a anglického jazyka. Pro praktickou aplikaci teoretických poznatků disponujeme řadou kontaktů se zahraničními partnerskými školami ve Weidenu, Regensburgu a Straubingu v SRN, v Helsinge v Dánsku, spolupracovali jsme i se školou ve francouzském Albertville, zvyšují se i možnosti univerzitního nebo vysokoškolského studia v zahraničí. Vůbec proto není výjimkou, že naši žáci běžně skládají mezinárodní jazykové zkoušky. Masarykovo gymnázium patří k dvaadvaceti gymnáziím v České republice, jejichž žáci jsou připravováni na velmi náročnou zkoušku Německý jazykový diplom II. stupně. Tato zkouška „Sprachdiplom Stufe II“ je opatření Stálé konference ministrů školství SRN pro gymnázia intenzivně vyučující německý jazyk v zahraničí a organizuje ji Spolková centrála pro zahraniční školství SRN a je garancí pro německé vysoké školy a univerzity k přijetí držitele diplomu k vysokoškolskému studiu v němčině. Díky četným partnerským vztahům v SRN a našim dalším aktivitám jsme se v loňském školním roce stali Německou partnerskou školou. Masarykovo gymnázium je školou poskytující všeobecné vzdělání, a proto nezůstávají stranou ani ostatní předměty. Naši žáci se úspěšně účastní soutěží v přírodovědných předmětech, v posledních dvou letech mají možnost skládat mezinárodně uznávané počítačové zkoušky European Computer Licence (ECDL – tzv. řidičák na počítač).

Nedílnou součástí celého procesu vzdělávání a výchovy je i úroveň vyučovacího procesu, která se zvyšuje díky rekonstrukci a modernizaci školní budovy, aktivní přípravě jednotlivých vyučujících na své hodiny. Rok od roku se ve škole něco zlepšuje, předělává, v učebnách jsou k dispozici moderní didaktické pomůcky, počítače, interaktivní tabule a učebnice. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, interiéry působí esteticky příjemným dojmem, v celé budově jsou vyměněná okna, v posledních letech je v provozu nově vybudovaná školní jídelna.

PhDr. Margit Turníková

Image 
Ilustrace Mgr. Marie Zichová

 


Program oslav 90. výročí