10.jpg

Na Masarykově gymnáziu v Plzni mohou žáci skládat mezinárodní zkoušku Deutsches Sprachdiplom II (Německý jazykový diplom II) na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. V posledních dvou ročnících jsou na ni připravováni v  semináři vedeném německým lektorem a zkoušku vykonávají ve 4. ročníku a v oktávě. Úspěšně složená zkouška je na úrovni B2/C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Představuje kompetentní užívání jazyka, usnadňuje přístup ke studiu a samotné studium na vysokých školách v německy mluvících zemích a na řadě českých vysokých škol je bonifikací při přijímacích zkouškách.

Splněná zkouška DSD II znamená pro žáka také úspěšně složenou maturitní zkoušku z německého jazyka, a to profilovou, „školní“ část.
Zkouška se skládá ze čtyř částí. Písemnou formou (půldenní zkouška)na začátku prosince probíhá porozumění čtenému textu a porozumění slyšenému textu a prověřuje se zde globální, selektivní a detailní porozumění. Součástí je také „ písemná komunikace“, slohová práce, v níž žáci zpracovávají v souvislém textu zadané téma. Poslední část zkoušky je ústní komunikace (20 minut). Termín je určen v období po písemné části do poloviny ledna. Obsahem je jednak vyjádření žáka k neznámému vylosovanému tématu a jednak prezentace formulovaná jako „pro und kontra“ určité aktuální problematiky, kterou si žáci sami zvolí, ale musí ji schválit odborný poradce Německé centrály pro vzdělávání v cizině v České republice. Po předvedení této části následuje diskuse k tématu.

Pro úspěšné vykonání DSD II musí žák uspět ve všech částech minimálně na úrovni B2.

Veškeré písemné vyhotovení je opravováno centrálně v Německu, ústní část hodnotí tříčlenná komise tvořená  německým odborným poradcem, německým lektorem a učitelem němčiny ze školy.

Při předávání maturitního vysvědčení absolventi dostávají diplom Deutsches Sprachdiplom II a maturitní vysvědčení se známkou „výborný“ z německého jazyka.

Na naší škole skládají žáci nižších ročníků již třetím rokem také zkoušku Sprachdiplom I, což je podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň A2/B1. Podstatné je, že žáci se seznámí s průběhem typu zkoušky Sprachdiplom.

Více informací zde.

Mgr. Alena Vyčítalová